Spoločné prvky sprievodcov

Každý sprievodca po vyvolaní otvorí niektoré zo svojich okien (nemusí to byť nutne prvé okno v poradí, záleží na tom, za akých okolností sa sprievodca vyvolá).

V jednotlivých oknách sprievodcu sa môžu postupne objavovať rôzne prvky, napr. editačné položky, prepínače, skryté zoznamy a pod. ako v iných častiach programu a ich popis nájdete v kap. Základné ovládacie prvky v okne.

V spodnej časti okien väčšiny sprievodcov sú potom k dispozícii funkčné tlačidlá na prechod medzi jednotlivými stránkami:

Príklad typických funkčných tlačidiel v sprievodcoch

Iný príklad typických funkčných tlačidiel v sprievodcoch

Názov Popis
Prvá Prejde na prvú stránku sprievodcu. Ak to v danom mieste programu nemá význam alebo to už nie je možné uskutočniť, tlačidlo nie je k dispozícii.
Späť Prejde o jednu stránku naspäť. Ak to v danom mieste programu nemá význam alebo to už nie je možné uskutočniť, tlačidlo nie je k dispozícii.
Ďalej/ Dokončiť

Prejde na ďalšiu stránku. Ak už žiadna stránka sprievodcu nenasleduje, môže byť (záleží na konkrétnom sprievodcovi) namiesto tlačidla Ďalej k dispozícii tlačidlo Dokončiť, po jeho stlačení sa sprievodca ukončí spolu s vykonaním prípadnej požadovanej operácie, podľa nastavenia v predošlých krokoch. V niektorých prípadoch (podľa charakteru operácie) už uskutočnenú záverečnú operáciu nie je možné "zobrať späť" stlačením tlačidla Späť. Objasníme na príklade:

Príklad: Sprievodca uzávierkou fakturácie. V niekoľkých úvodných oknách nastavíme parametre potrebné na vykonanie uzávierky, tzn. obdobie, uzavierané rady, kurzy a pod. Po stlačení tlačidla Dokončiť prebehne vlastná uzávierka. Uskutočnenú uzávierku už nie je možné zrušiť stlačením tlačidla Späť a agendu Sprievodca uzávierkou je možné už len zavrieť.
No je tu možnosť otvoriť agendu znovu a v úvodnom okne zvoliť inú operáciu a to "Zrušenie uzávierky" a po nastavení ďalších požadovaných parametrov a stlačení Dokončiť predtým uskutočnenú uzávierku zase zrušiť.

Storno /Zrušiť Ukončí sprievodcu bez ukončenia, tzn. bez vykonania požadovanej záverečnej akcie, resp. uloženia zmien, tzn. akciu zruší. Sprievodcu je možné zrušiť aj klávesom Esc. V niektorých prípadoch sprievodcov sa môže namiesto tlačidla Storno tlačidlo Zrušiť. Ak ide o sprievodcu, ktorý je samostatnou agendou, zavrie sa aj dotyčná agenda, teda ide o jednu z možností, ako danú agendu zavrieť, viď aj príklad pri tlačidle Zavrieť.
Zavrieť

Daného sprievodcu zavrie. K dispozícii býva vtedy, keď už daný sprievodca vykonal nejaké akcie a už ich nie je možné stornovať (zrušiť). Jedinou možnosťou je teda daného sprievodcu zavrieť a už v ňom nepokračovať. Ak ide o sprievodcu, ktorý je samostatnou agendou, zavrie sa aj dotyčná agenda, teda ide o jednu z možností, ako danú agendu zavrieť. Sprievodcu je možné zrušiť aj klávesom Esc. Rozdiel medzi Zavrieť a Storno objasníme na príklade:

Majme Sprievodcu nastavením firmy V jeho jednotlivých krokoch sa zadávajú rôzne údaje do rôznych agend ABRA Gen. Tieto údaje sa však po prechode na ďalší krok po otázke rovno ukladajú. V danom momente už nie je k dispozícii tlačidlo Storno na ukončenie sprievodcu spolu so zrušením vykonaných akcií, viď ďalej , ale daného sprievodcu je možné kedykoľvek ukončiť tlačidlom Zavrieť a v ďalších krokoch už nepokračovať.

Okrem vyššie uvedených sa podľa charakteru sprievodcu môžu vyskytnúť aj iné funkčné tlačidlá, ale s podobným významom.