Sprievodca tvorbou definície automatickej správy

Sprievodca umožní priamo z agendy, z ktorej bol vyvolaný, zadať definíciu automatickej správy, a to s predvyplneným nastavením podľa údajov aktuálne zadaných v agende, z ktorej bol vyvolaný.

Sprievodca sa ponúkne po vyvolaní funkcie Automatické správy. Za akých podmienok je táto funkcia v agendách k dispozícii, viď popis danej funkcie. Ide o jednu z možností, ako zadať novú definíciu autom. správy.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu.

Jednotlivé kroky tohto sprievodcu:

1. krok - Vybranie kontrolného bodu

Zadávané položky:

Názov Popis
Kontrolný bod

Tu vyberiete kontrolný bod, ku ktorému chcete zadať novú definíciu autom. správy. Kontrolný bod sa tu ponúka, ak ide o:

  • systémový kontrolný bod, ktorý je určený pre danú agendu (dané výrobcom).

    Napr. systémový kontrolný bod Zaplatenie dokladu má význam pre agendy dokladov, ktoré je možné platiť.

  • užívateľský kontrolný bod, ktorý spĺňa tieto podmienky:
Typ sprievodcu

Vybraný typ sprievodcu určuje, aké ďalšie kroky sa budú ponúkať ďalej. K dispozícii sú tu možnosti:

  • Typ Výraz - tento typ je k dispozícii defaultne pre každý kontrolný bod. Umožňuje zadať definíciu autom. správy typu výraz. Tzn. sprievodca bude ponúkať ďalší krok, kde zadáte požadovaný výraz.
  • Iné typy - či sú k dispozícii nejaké iné typy sprievodcu a aké, závisí od toho, ako ste si nadefinovali balíček skriptov zviazaný s daným kontrolným bodom.

    Ako bolo objasnené v popise Generovanie automatických správ - princíp, tak to, čo sa bude ponúkať v tomto sprievodcovi, je možné naprogramovať pomocou dostupných skriptovacích funkcií práve v skripte typu knižnica v balíčku skriptov zviazanom s vybraným kontrolným bodom. Pokiaľ toto v spomenutom skripte pre vybraný kontrolný bod naprogramované nie je, tak sa tu žiadny iný typ (ako defaultný typ Výraz) neponúka.

    Ak nemáte žiadne vlastné nadefinované, ponúkajú sa tu minimálne názvy typov sprievodcov pre systémové kontrolné body.

Ďalej viď Vecný obsah - Praktické príklady, kde sú jednotlivé prípady objasnené podrobne.

Ďalšie kroky

Ďalšie kroky sprievodcu sa ponúkajú podľa toho, aký Typ sprievodcu bol zvolený v predchádzajúcom kroku a ako máte toto správanie naprogramované v príslušnom balíčku skriptov. Objasníme na príklade:

Príklad:

- systémový kontrolný bod Zaplatenie dokladu s typom sprievodcu "Zmena zaplatenia dokladu" má po zadaní adresátov v kroku Adresáti ďalší krok Vytvorenie definície automatickej správy pre rekapituláciu zoznamu dokladov
- systémový kontrolný bod Zaplatenie dokladu s typom sprievodcu "Výraz" má po zadaní adresátov v kroku Adresáti ďalší krok Vytvorenie definície automatickej správy pre zadanie výrazu
- užívateľský kontrolný bod s typom sprievodcu "Výraz" má po zadaní adresátov v kroku Adresáti ďalší krok rovnako Vytvorenie definície automatickej správy pre zadanie výrazu
- užívateľský kontrolný bod s typom sprievodcu "XY" má po zadaní adresátov v kroku Adresáti ďalší krok podľa zviazaného balíčka skriptov

2. krok - Adresáti

Ide o prvok editovateľný zoznam na zadanie adresátov správy. Zadaní adresáti sa vyplní do subzáložky Adresáti v definícii automatickej správy. Význam tu zadávaných položiek je zhodný.

3. krok - Vytvorenie definície automatickej správy (pre Typ sprievodcu = Zmena zaplatenia dokladu)

V tomto kroku sa len zobrazí rekapitulácia zoznamu dokladov, pre ktoré bude daná definícia vytvorená. Ide o doklad, príp. označené doklady, pre ktoré bol sprievodca vyvolaný.

3. krok - Vytvorenie definície automatickej správy (pre Typ sprievodcu = Výraz)

Zadávané položky:

Názov Popis
Popis Tu zadáte to, čo sa má použiť ako Popis definície autom. správy.
Predmet Tu zadáte to, čo sa má použiť ako predmet správy. Viď položka Predmet v definícii autom. správy.
Správa Tu zadáte to, čo sa má použiť ako text správy. Viď položka Text správy v definícii autom. správy.
Výraz

Tu zadáte výraz, ktorý sa má vyhodnocovať. Viď položka Podmienka - výraz v definícii autom. správy.

Tu sa podmienka predvypĺňa výrazom s ID aktuálneho dokladu (tzn. napr. NEW.ID = '100000101'), prípadne viacerými ID označených, ak užívateľ pred vyvolaním sprievodcu tohto typu označil viacero záznamov, pre ktoré chce zadať rovnakú definíciu automatickej správy.

4. krok - Dokončenie

Po zadaní všetkých ďalších krokov (ak nejaké sú) prebehne uloženie. Zadaná definícia bude k dispozícii v agende Definícia automatických správ.