Sprievodca vyrovnaním súvzťažných skupín

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Saldokonto - Účtovný denník súvzťažne po vyvolaní funkcie Vyrovnať v záložke Zoznam. Funkcia má dva režimy: umožňuje automaticky hromadne vygenerovať interné doklady na vyrovnanie saldokonta, ktoré mohlo vzniknúť typicky zaokrúhľovaním pri prepočte medzi menami a oceňovaní pri nákupných a skladových dokladoch, alebo naopak umožňuje tieto vyrovnávacie doklady zrušiť.

Vygenerované interné doklady sú k dispozícii v agende Interných dokladov. Na rozdiel od ručne vytvorených interných dokladov majú vyrovnávacie doklady dve špecifické vlastnosti:

  • Príznak vyrovnávacieho dokladu - Interné doklady vytvorené týmto sprievodcom majú interný príznak, že ide o doklady vytvorené na vyrovnanie súvzťažných skupín (táto skutočnosť sa využíva pri spätnom zrušení vyrovnania, viď ďalej)
  • Účtovanie priamo do denníka - Aby bola táto funkcia pre užívateľa prínosom, je potrebné, aby sa vzniknuté interné doklady rovno automaticky pripárovali do saldokontnej skupiny, ktorú vyrovnávajú. Aby to bolo možné, účtujú sa tieto interné doklady rovno do denníka podľa údajov zadaných ďalej v tomto sprievodcovi (nezadávajú sa tu účtovné predkontácie, pretože tie by mohli byť neúplné a účtovanie do denníka by potom nemohlo prebehnúť).

    Pozor, Základná predkontácia sa ale aj tak na daný doklad automaticky vždy aplikuje, viď pravidlá Pravidlá výberu predkontácie na doklad, tzn. prípadne doplní účtovné položky v rámci tohto sprievodcu nezadané.

Obsahuje všetky spoločné prvky sprievodcu. Popis ovládania a pravidiel všeobecne platných pre všetkých sprievodcov viď Typy sprievodcov, zásady pre sprievodcov. Jednotlivé kroky tohto sprievodcu pre obidva režimy funkcie Vyrovnanie: