Sprievodca vytvorením definície fulltextového hľadania

Ide o jeden zo spôsobov, ako vytvoriť definíciu fulltextového hľadania. Ide o špeciálneho sprievodcu, ktorého je možné vyvolať vo vybraných číselníkových a dokladových agendách, kde je možné zobraziť panel fulltextového hľadania na záložke zoznam. K vyvolaniu sprievodcu dôjde vtedy, ak pre danú agendu doposiaľ žiadna definícia neexistuje a ak sa vykoná funkcia Spustiť fulltextové hľadanie s ľubovoľným textom vpísaným do poľa určeného pre hľadanie výrazu.

1. krok - Voľba typu platobného príkazu

V tomto kroku sa ponúkajú voľby, či ABRA Gen má vytvoriť definíciu podľa systémového vzoru alebo tu užívateľ vyberie vlastné stĺpce, ktoré majú byť do fulltextového hľadania zahrnuté.

V oboch prípadoch sa definícia uloží len vtedy, ak vyhovujú danému business objektu (tzn. skúsi sa spracovať výraz a ak neskončí chybou, použije sa v definícii). Samotný sprievodca sa spustí len ak definícia neexistuje.

Ak užívateľ nemá právo na vloženie novej definície, zobrazí sa informačná hláška a sprievodca sa nespustí.

Ak už niekto iný sprievodcu spustil, zobrazí sa informačná hláška a sprievodca sa nespustí. Ide o zámok na aplikačnom serveri.

Automaticky podľa systémového vzoru

Automatická definícia zahŕňa, ak sa vyskytujú, tieto objekty:

  • DisplayName - Názov
  • Name - Názov
  • Firm_ID.Name - Názov
  • ResidenceAddress_ID.Street - Ulica sídla
  • ResidenceAddress_ID.City - Mesto sídla

2. krok - Dokončenie

Založí sa definícia v agende Fulltextové hľadanie a parametrom Aktualizovať fulltextové hľadanie je možné zvoliť, či sa má definícia aj ihneď Aktualizovať.

V prípade veľkého množstva (tzn. tisícov) záznamov môže táto operácia trvať dlhšie a je teda lepšie parameter nezačiarkavať a na aktualizáciu využiť dodatočne naplánovanú úlohu Aktualizácia Fulltextového hľadania.

Vlastný výber položiek

2. krok - Vlastný výber položiek

V tomto kroku je možné zvoliť, ktoré stĺpce je možné do definície fulltextového hľadania zahrnúť. Z toho o. i. tiež plynie, že ak je nutné prehľadávať určitú položku, ktorá nie je zobrazená v zozname vo forme stĺpca, je nutné stĺpec založiť. Založenie stĺpca viď kap. definovateĺné stĺpce. Prípadne je možné položku pridať dodatočne ručne do novo vytvorenej definície fulltextového hľadania.

3. krok - Dokončenie

Založí sa definícia v agende Fulltextové hľadanie a parametrom je možné zvoliť, či sa má definícia aj ihneď Aktualizovať.

V prípade veľkého množstva (tzn. tisícov) záznamov môže táto operácia trvať dlhšie a je teda lepšie parameter nezačiarkavať a na aktualizáciu využiť dodatočne naplánovanú úlohu Aktualizácia Fulltextového hľadania.