Sprievodca spracovaním dokumentov ISDOC prijatých

Špeciálny sprievodca, ktorý je k dispozícii v agende Dokumentov po vyvolaní funkcie Spracovať na spracovanie dokumentov s typom ovládača ISDOC prijatý.

1. krok - Úvod

Zobrazí pre kontrolu číslo spracovávaného dokumentu. Ak bolo spracovanie spustené už skôr, ale bolo prerušené, po stlačení tlačidla Ďalej sprievodca pokračuje v tom kroku, ktorý zodpovedá jeho stavu spracovania dokumentu. V prípade, že ide o *.ISDOCX doklad (archív), tak sa tento archív najskôr rozbalí a zistí sa z neho hlavný dokument.

2. krok - Základné údaje

Zobrazí základné údaje importovaného ISDOC dokladu, ako je meno, IČO a IČ DPH dodávateľa, meno, IČO a IČ DPH príjemcu (odberateľa) atď. Pomocou funkčného tlačidla Viac si je doklad možné prehliadnuť v ISDOC readeri.

Pred ďalším krokom prebehnú kontroly popísané v rámci stavu 0 - Validácia obsahu ovládača ISDOC prijatý. Ak niektorá kontrola nie je splnená (napr. nesúhlasí IČO príjemcu s položkou IČO vo Firemných údajoch), program vypíše chybu. V spracovaní nie je možné pokračovať a bude prerušené, tzn. nastaví sa príznak Prerušené. V opačnom prípade sa dokument prevedie do ďalšieho stavu spracovania a pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu.

Ďalej prebieha kontrola na prítomnosť UUID v spracovávanom ISDOC doklade. Niektoré systémy totiž môžu exportovať ISDOC, ktoré UUID neobsahujú. Tieto doklady systém ABRA Gen umožňuje od v. 14.51 importovať, ale v takom prípade vypíše upozornenie, pretože pri dokladoch, ktoré UUID neobsahujú, nie je možné previesť kontrolu duplicity (4. Krok sprievodcu), a môže teda dôjsť k viacnásobnému spracovaniu dokladu.

3. krok - Kontrola elektronického podpisu

V tomto kroku ovládač uskutoční kontroly popísané v rámci stavu 1 - Overovanie podpisu ovládača ISDOC prijatý. Vypíše výsledok uskutočnenej kontroly. Pomocou funkčného tlačidla Viac si je možné prehliadnuť certifikát. Ak podpis nebol vyhodnotený ako platný, ale viete, že dokument je v poriadku, môžete začiarknuť položku "Napriek tomu dôverovať dokladu" a pokračovať ďalším krokom sprievodcu. V opačnom prípade v spracovaní nie je možné pokračovať a bude prerušené, tzn. nastaví sa príznak Prerušené.

4. krok - Kontrola duplicity du

V tomto kroku ovládač uskutoční kontroly popísané v rámci stavu 2 - Kontrola duplicity ovládača ISDOC prijatý. Ak bol dokument s rovnakým UUID identifikátorom už importovaný, v spracovaní nie je možné pokračovať a bude prerušené, tzn. nastaví sa príznak Prerušené. V opačnom prípade sa dokument prevedie do ďalšieho stavu spracovania a pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu.

Pokiaľ je UUID identifikátor prázdny, kontrola sa nevykonáva.

5. krok - Kontrola firmy odosielateľa dokladu

V tomto kroku ovládač uskutoční kontroly popísané v rámci stavu 4 - Určovanie prevádzkarne ovládača ISDOC prijatý. Vypíše zoznam firiem nájdených v Adresári firiem, ktoré sa zhodujú v položkách Názov, IČO a IČ DPH s údajmi v importovanom ISDOC doklade. Pritom rešpektuje prípadné vykonané zásadné opravy alebo zlučovanie firiem v Adresári, tzn. ponúka na použitie len firmy, ktoré sú aktuálne použiteľné pre vytvorenie dokladu. Ak sa žiadna taká firma nenájde, pokračuje sa hľadaním podľa kódov IČO a IČ DPH. Pomocou funkčného tlačidla Viac je možné vyvolať adresár firiem zafiltrovaný podľa nájdených firiem. Pod zoznamom je k dispozícii prepínač:

 • Použiť vybranú firmu - aktuálnu firmu zo zoznamu nájdených použije do vytváraného dokladu.
 • Vykonať zásadnú opravu vybranej firmy - po stlačení tlačidla Ďalej uskutoční pre aktuálnu firmu zo zoznamu nájdených firiem zásadnú opravu údajov na údaje z ISDOC dokladu a pokračuje ďalším krokom sprievodcu. Ide o jednu z možností opravy firmy. Využijete v prípade, keď sa nájdená firma nezhoduje v názve (našla sa podľa kódov IČO a IČ DPH), ale ide o správnu firmu a chcete si jej názov priamo upraviť podľa údajov v importovanom elektronickom ISDOC doklade.
 • Vytvoriť novú firmu podľa dokumentu - po stlačení tlačidla Ďalej založí novú firmu podľa údajov v ISDOC doklade a pokračuje ďalším krokom sprievodcu. Ide o jednu z možností založenia novej firmy.

6. krok - Kontrola prevádzkarne firmy odosielateľa dokladu

V tomto kroku ovládač uskutoční kontroly popísané v rámci stavu 4 - Určovanie prevádzkarne ovládača ISDOC prijatý. Pracuje podobne ako v predchádzajúcom kroku, akurát tu sa týka prevádzkarne firmy z predchádzajúceho kroku.

7. krok - Kontrola bankového účtu firmy odosielateľa dokladu

V tomto kroku ovládač uskutoční kontroly popísané v rámci stavu 5 - Určovanie bankového účtu ovládača ISDOC prijatý. Pracuje podobne ako v predchádzajúcom kroku, akurát tu sa týka bankového účtu firmy z predchádzajúceho kroku.

8. krok - Hodnoty a parametre na vytvorenie dokladu

V tomto kroku zadáte údaje potrebné pre vytvorenie dokladu, ako je napr. rad dokladov a predkontácie a ďalej stredisko, zákazku, obchodný prípad a projekt na doplnenie do riadkov vystavovaného dokladu, príp. ďalšie údaje podľa toho, o aký typ ISDOC dokladu ide. Zodpovedá stavu 6 - Import dokumentu. Po stlačení tlačidla Ďalej prejde do editácie vytváraného dokladu(ov) s tým, že ho (ich) predvyplní údajmi z ISDOC dokladu a údajmi zadanými v tomto sprievodcovi. Ak užívateľ takto pripravený doklad neuloží (užívateľ ho stornuje alebo uloženie z nejakého dôvodu nie je možné), v spracovaní nie je možné pokračovať a bude prerušené, tzn. nastaví sa príznak Prerušené. Podobne, ak sa vystavuje viacero dokladov a užívateľ preruší vytvorenie (uloženie) niektorého z nich, stornuje sa vystavenie všetkých (neuloží sa žiadny) a spracovanie sa preruší. V opačnom prípade sa dokument prevedie do ďalšieho stavu spracovania a pokračuje sa ďalším krokom sprievodcu.

Pri spracovaní môže pre jeden typ ISDOC dokladu vzniknúť viac dokladov v systéme ABRA Gen príp. môžu vzniknúť i väzby na ďalšie už existujúce doklady v systéme ABRA Gen. Mapovanie typu ISDOC dokladu na doklad v systéme ABRA Gen zachycuje nasledujúca tabuľka:

Typ prijatého ISDOC dokladu Typ dokladu v našom systéme ABRA Gen
Faktúra Faktúra prijatá (FP) príp. s väzbou na Zálohové listy prijaté (ZLP)
Skladová príjemka (PR) príp. s väzbou na Objednávky vydané (OV)
Dobropis Dobropis faktúry prijatej (DP)
Vratka príjemky (VPR)
Vrubopis Faktúra prijatá (FP) príp. s väzbou na Zálohové listy prijaté (ZLP)
Skladová príjemka (PR) príp. s väzbou na Objednávky vydané (OV)
Záloha Zálohový list prijatý (ZLP)
Daňový zálohový list Daňový zálohový list prijatý (DZP)
Dobropis daňového zálohového listu Dobropis daňového zálohového listu prijatého (DDP)

Konkrétny priebeh spracovania závisí od typu ISDOC dokladu (Faktúra, Dobropis, Záloha, ...), ktorý sa spracováva, a ďalej od nastavenia parametrov ovládača ISDOC prijatý pre daný typ ISDOC dokladu (parametre je možné nastaviť viacerými spôsobmi, viď parametre ovládačov):

Daňová záloha a jej dobropis nemajú význam pre systém ABRA Gen s jednoduchým účtovníctvom.

Prijatý ISDOC doklad typu Faktúra

V systéme ABRA Gen sa bude zakladať faktúra prijatá (FP) a spolu s ňou príp. ďalšie doklady:

 • zviazané zálohové listy, viď ďalej
 • zviazané príjemky a príp. objednávky, viď ďalej

Zviazané zálohové listy: Ak boli do importovanej faktúry zúčtované u dodávateľa nejaké zálohové listy (v ISDOC sú tieto informácie k dispozícii vrátane čísel zúčtovaných zálohových listov), pokúsi sa k nim dohľadať zodpovedajúce doklady a na importnej strane (predpokladá sa, že také existujú, keďže dodávateľ nám v takom prípade zrejme najprv vystavil zálohový list vydaný, ktorý sme prijali ako zálohový list prijatý, a keď sme ho uhradili, zúčtoval ho do faktúry, ktorú nám teraz elektronicky posiela). Hľadajú sa zálohové listy prijaté (ZLP) vystavené na rovnakú firmu ako je tá, pre ktorú vytvárame spracovaním ISDOC dokumentu faktúru prijatú (viď vyššie krok Kontrola firmy odosielateľa dokladu), a ktoré majú v položke Externé číslo uvedené číslo dokladu zálohového listu dodávateľa zúčtovaného do importovanej faktúry. Ak program také ZLP nájde, zúčtuje ich do vytváranej faktúry (tzn. budú uvedené v subzáložke Zálohy vystavenej FP). Viac o zúčtovaní ZL všeobecne viď Zúčtovanie nezdanenej zálohy (ZL).

Ak sa nepodarí nájsť zálohové listy, ktoré majú požadovanú firmu a externé číslo, systém ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ich ručne. Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom zálohových listov, ktoré boli zúčtované u dodávateľa do importovanej ISDOC faktúry. Pre každý je uvedené očakávané externé číslo (rovná sa číslu dokladu zálohového listu u dodávateľa), var. symbol zálohového listu vystaveného u dodávateľa, mena a sumy v lokálnej a cudzej mene (ak ide o ZL tuzemský, je tu zobrazená suma v cudzej mene nulová). Ďalej je tu uvedené číslo pripojeného záloh.listu z nášho systému ABRA Gen (dohľadaného automaticky alebo ručne užívateľom, viď ďalej) s údajom, koľko z nich je ešte možné čerpať v lokálnej a cudzej mene. V položke Popis je informácia o pripojenom ZLP.

Príklad zobrazenia zoznamu zálohových listov. V tomto prípade boli do importovanej faktúry u dodávateľa zúčtované 4 zálohové listy.

Pod zoznamom je lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pripojiť - na ručné pripojenie príslušného dokladu. Funkcia vyvolá Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého môžete podľa rôznych kritérií dohľadať príslušné doklady v systéme ABRA Gen.
 • Odpojiť - Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní väzbu medzi pripojeným zálohovým listom a zál. listom z importovaného dokladu zrušiť, napr. v prípade chybného výberu.

Zúčtovanie bude možné vykonať len pre tie ZLP, ktoré majú v položke Popis uvedené "V poriadku". Ak zálohový list nepripojíte alebo ak sa na pripojenom doklade vyskytne nejaký problém (je na ňom napr. iná firma alebo na ňom nie je dostatočná suma na čerpanie (zúčtovanie do vystavovanej FP)), zúčtovanie nebude možné vykonať. V takom prípade je možné začiarknuť "Neoverené zálohové listy nepripájať" a pokračovať bez väzby na ne, alebo import ukončiť (tzn. spracovanie dokumentu sa preruší, žiadne doklady sa nevystavia, stav spracovania dokumentu sa nezmení).

Majme údaje o zálohových listoch z importovaného ISDOC dokladu podľa obrázka vyššie. Ak začiarkneme "Neoverené zálohové listy nepripájať", po stlačení OK sa bude pokračovať v spracovávaní dokumentu s tým, že do vytváranej FP sa zúčtuje len ZLP-1/2009. Ak ale nezačiarkneme "Neoverené zálohové listy nepripájať, po stlačení OK sa import preruší, vytváranie faktúry prijatej sa stornuje, žiaden doklad vytvorený nebude.

Zviazané príjemky a objednávky: Systém umožňuje spolu s faktúrou prijatou založiť i skladovú príjemku (PR), ak je to v parametroch ovládača pre danú kategóriu nastavené (viď popis parametra "Vytvárať príjemku" pri kategórii dokumentov). V rámci vytvárania príjemky je možné vyhľadávať i väzbu na objednávku, ak je to v parametroch ovládača pre danú kategóriu nastavené (viď popis parametra "Vyhľadávať objednávku vydanú" v kategórii dokumentov).

Ako bolo spomenuté v popise parametrov, vytvárať príjemku má samozrejme zmysel iba pre skladové riadky. Ak prijatý doklad neobsahuje žiadne skladové riadky (resp. riadky s nejakou identifikáciou skladovej karty), nebude možné príjemku vytvoriť.

Systém sa najskôr pokúsi vyhľadať skladové karty. Pravidlá vyhľadávania skl. kariet na importnej strane:

Hľadá v zozname sklad. kariet na importnej strane vyhovujúcu kartu podľa položiek Kód a EAN v zozname sklad.kariet resp. Ext.kód v dodávateľských cenníkoch resp. zoznamoch dodávateľov skl. kariet, a to v tomto poradí (aby nedošlo k zámene, budeme sa odvolávať na tagy v ISDOC súbore, resp. interné názvy položiek v systéme ABRA Gen):

 • podľa hodnoty ISDOC tagu <Item.BuyersItemIdentification> (obsahuje údaj zo sklad.karty dodávateľa o tom, pod akým kódom máme danú sklad. kartu vedenú my ako jeho odberateľ) - ak tag nie je prázdny, tak v zozname skl. kariet hľadá kartu, ktorá má rovnakú položku Kód (StoreCard_ID.Code). Berie pritom ohľad na skratku jednotky uvedenej v ISDOC súbore pre danú položku: z množiny všetkých kariet s rovnakým kódom vyberie prvú, ktorá má aj rovnakú skratku jednotky. Ak taká neexistuje, vyberie prvú, ktorá sa zhoduje aspoň Kódom (jednotka zostane nepredvyplnená, užívateľ ju bude musieť doplniť ručne, viď ďalej). Ak neexistuje žiadna s rovnakým Kódom, pokračuje v hľadaní podľa ďalšieho údaja:
 • podľa hodnoty ISDOC tagu <Item.CatalogueItemIdentification> (obsahuje EAN skl. karty) - ak tag nie je prázdny, tak v zozname skl. kariet hľadá kartu, ktorá má rovnaké EAN (StoreCard_ID.EAN). Pri hľadaní karty podľa EAN hľadá nielen podľa EAN hlavnej jednotky, ale medzi EAN všetkých jednotiek. Pritom opäť berie ohľad na skratku jednotky: z množiny všetkých kariet s rovnakým EANom (nezáleží na tom, ktorej jednotky) vyberie prvú, ktorá má hľadaný EAN uvedený pre jednotku s rovnakou skratkou ako má jednotka v importovanom ISDOC súbore. Ak taká neexistuje, vyberie prvú, ktorá sa zhoduje aspoň EANom, i keď ten je pre inú jednotku. (Zo zoznamu ostatných jednotiek skl. karty sa pokúsi nájsť jednotku s rovnakou skratkou ako v importe, ak taká neexistuje, jednotka zostane nepredvyplnená, užívateľ ju bude musieť doplniť ručne, viď ďalej.) Ak neexistuje žiadna s rovnakým EANom, pokračuje v hľadaní podľa dalšieho údaja:
 • podľa hodnoty ISDOC tagu <Item.SellersItemIdentification> (obsahuje kód sklad. karty, pod ktorým si danú kartu eviduje dodávateľ) - ak nie je tag prázdny, tak:
  • hľadá v dodávateľských cenníkoch od danej firmy kartu, ktorá má rovnakú položku Dodávateľský kód. Pritom opäť prihliada k skratke jednotky: z množiny všetkých kariet z dodávateľských cenníkov daného dodávateľa s rovnakým Dod. kódom vyberie prvú, ktorá má hľadaný Dod. kód uvedený v rámci jednotky s rovnakou skratkou ako má jednotka v importovanom ISDOC súbore. Ak taká neexistuje, vyberie prvú, ktorá sa zhoduje aspoň v Dod. kóde a z jej ostatných jednotiek sa pokúsi nájsť jednotku s rovnakou skratkou ako v importe (ako v predchádzajúcom prípade hľadania podľa EAN). Ak neexistuje žiadna karta s rovnakým Dod. kódom, pokračuje v hľadaní:
  • hľadá v zozname skl. kariet kartu, ktorá má rovnakú položku Ext. kód v zozname svojich dodávateľov (na svojej záložke Dodávatelia). Pritom opäť uprednostní tú, ktorá sa zhoduje aj v skratke jednotky.

   Podľa položky Ext. názov v zozname dodávateľov a položky Názov skl. karty sa tu nehľadá. Porovnajte napr. s pravidlami vyhľadania skl. kariet pre B2B importy.

Ak sa nepodarí nájsť skl. karty, ktoré majú niektorý z hľadaných údajov rovnaký, systém ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ich ručne. Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom skl. kariet, ktoré boli použité do importovanej ISDOC faktúry. Pre každú je uvedený očakávaný Kód (obsah tagu <Item.BuyersItemIdentification>), EAN (obsah tagu <Item.CatalogueItemIdentification>), očakávaný Ex. kód (obsah tagu <Item.SellersItemIdentification> a Ext. názov (<Item.Description>) a jednotka z importovaného ISDOC. Ďalej je tu uvedený Kód, Názov a Jednotka pripojenej skl. karty z nášho systému ABRA Gen (vyhľadaná automaticky alebo ručne užívateľom). Položky Kód a Jedn. sú užívateľsky editovateľné, tzn. umožňujú otvoriť si číselník skl. kariet, vyhľadať príslušnú skl. kartu a vybrať jednu z jej jednotiek.

Príklad dialógového okna v systéme ABRA Gen s podvojným účtovníctvom so zoznamom importovaných položiek, pre ktoré sa nepodarilo automaticky vyhľadať skl. kartu. ABRA vzhľad modrý.

Ak nájdená sklad. karta v zozname svojich dodávateľov (na svojej záložke Dodávatelia) ešte nemá záznam pre daného dodávateľa a jednotku, pod ktorou dodávateľ dodáva (tzn. jednotku z importovaného súboru), tak sa automaticky založí (a to okamžite, nečaká sa na uloženie editovaného dokladu). Údaj Ext. kód sa doplní z <Item.SellersItemIdentification> a Ext. názov z <Item.Description>. Tzn. o daného dodávateľa sa zaktualizuje zoznam dodávateľov danej skladovej karty.

Pokračovanie vo vystavovaní skl. príjemky s väzbou na objednávku:

Ak bola importovaná faktúra u dodávateľa vystavená podľa nejakých jeho objednávok prijatých (v ISDOC sú tieto informácie k dispozícii vrátane externých čísel uvedených u dodávateľa na týchto objednávkach), pokúsi sa k nim vyhľadať príslušné doklady aj na importnej strane (predpokladá sa, že také existujú, keďže najskôr sme zrejme vystavili objednávku vydanú, dodávateľ ju prijal ako svoju objednávku prijatú s externým číslom podľa našej objednávky vydanej, a následne podľa danej objednávky vystavil zálohový list alebo priamo faktúru, ktorú nám teraz elektronicky posiela). Hľadajú sa Objednávky vydané (OV) vystavené na rovnakú firmu ako je tá, pre ktorú vytvárame spracovaním ISDOC dokumentu faktúru prijatú (viď krok Kontrola firmy odosielateľa dokladu), a ktorých číslo dokladu zodpovedá externému číslu z importu, tzn. externému číslu uvedenému na objednávke prijatej u dodávateľa (myslené na objednávke, z ktorej dodávateľ vytvoril FV, ktorú nám elektronicky poslal). Ak sa taká OV nájde, vytvorí sa pevná väzba medzi OV a PR, príslušné skladové riadky OV sa budú čerpať do PR (tzn. v položke Čerpané na OV bude zapísaný zodpovedajúci čerpaný počet podľa ISDOC faktúry, PR bude uvedená v zozname čerpaných dokladov na subzáložke Čerpané do dokladov danej OV a v záložke X-väzby danej OV, a adekvátne OV bude uvedená v zozname importovaných dokladov na subzáložke Importované doklady danej PR a v záložke X-väzby danej PR.)

Ak sa nepodarí vyhľadať objednávky, ktoré majú požadovanú firmu a číslo dokladu zodpovedajúce externému číslu z importu, systém ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ju ručne. Zobrazí sa dialógové okno so zoznamom objednávok, podľa ktorých bola u dodávateľa vystavená importovaná ISDOC faktúra. Pre každú je uvedené externé číslo (rovná sa Externému číslu objednávky u dodávateľa a malo by sa rovnať číslu dokladu našej objednávky vydanej (=tag <OrderReference.ExternalOrderID>)), dátum vystavenia objednávky u dodávateľa a ďalej číslo pripojenej objednávky vydanej z nášho systému ABRA Gen (dohľadaného automaticky alebo ručne užívateľom, viď ďalej) a jej mena. V položke Popis je informácia k pripojenej OV.

Príklad nenájdenej objednávky s chybne uvedeným externým číslom, viď Príklad ďalej. ABRA vzhľad modrý.

Pod zoznamom je lišta navigátora. Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pripojiť - na ručné pripojenie príslušného dokladu. Funkcia vyvolá Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého môžete podľa rôznych kritérií dohľadať príslušné doklady v systéme ABRA Gen.
 • Odpojiť - Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní väzbu medzi pripojenou objednávkou vydanou a objednávkou z importovaného dokladu zrušiť, napr. v prípade chybného výberu.

Väzbu na OV bude možné vykonať iba pre tie OV, ktoré majú v položke Popis uvedené "V poriadku". Pokiaľ objednávku nepripojíte alebo je pri pripojenom doklade nejaký problém (napr. je na ňom iná firma), nebude možné pokračovať. V takom prípade je možné začiarknuť "Neoverené objednávky vydané nepripájať" a pokračovať bez väzby na ne, alebo import ukončiť (tzn. spracovanie dokumentu sa preruší, žiadne doklady (ani faktúra ani príjemka) nebudú vystavené, stav spracovania dokumentu sa nezmení).

Majme údaje o objednávkach z importovaného ISDOC dokladu podľa obrázka vyššie. Systém v našich dokladoch hľadá objednávku vydanú vystavenú na príslušnú firmu s číslom 2 z roku 2013. Nech takú objednávku máme vystavenú, napriek tomu nebola dohľadaná. A to preto, že naša objednávka v našom systéme má číslo "OV-2/2013". Čiže náš dodávateľ uviedol na svoju prijatú objednávku externé číslo chybne (resp. neúplne). Objednávku musíme vyhľadať ručne. Ak ale nevyhľadáme a nepripojíme OV, po stlačení OK sa import preruší, vytváranie faktúry prijatej sa stornuje a žiadny doklad sa nevytvorí.

Ak objednávka v importe obsahuje aj neskladové riadky, porovnáva sa obsah tagu <Item.Description> s textom na riadku vyhľadanej objednávky prijatej. Ak vybraná objednávka (či už vyhľadaná systémom automaticky alebo pripojená ručne) nebude obsahovať riadok s importovanou skladovou kartou, viď vyššie, alebo v prípade neskladových riadkov s príslušným textom v riadku, je možné pokračovať bez väzby na objednávku, alebo import ukončiť (spracovanie dokumentu sa preruší, žiadne doklady (ani faktúra ani príjemka) sa nevystavia, stav spracovania dokumentu sa nezmení).

V průvodci pro import ISDOC faktury přijaté je na záložce Příjemka zatrhávací pole Ignorovat nesouhlas kategorie skladové karty s řádky vstupního dokladu.

Příklad scénáře, kdy se tato volba využije:

Potřebujeme zpracovat naimportovanou ISDOC fakturu přijatou a současně vytvořit příjemku. Řádky zpracovávaného ISDOC dokumentu obsahují sériová čísla nebo šarže, ale skladové karty, které by měly být navázány na řádky vznikající příjemky, jsou třídy Jednoduchá. Po zatržení této volby se podaří ISDOC dokument zpracovat (dokladu bez šarží a sériových čísel).

Umístění volby Ignorovat nesouhlas kategorie skladové karty s řádky vstupního dokladu.

Stav zatržení se ukládá do dokumentu, při opakovaném použití funkce Zpracovat se v průvodci zobrazí naposledy použitá hodnota.

Pokiaľ bolo celé spracovanie ISDOC dokladu úspešne dokončené, vzniknú zodpovedajúce doklady a väzby medzi nimi:

Väzby FP-PR: Výsledok vystavenia faktúry s príjemkou spracovaním ISDOC dokladu je zhodný, ako keby faktúra prijatá bola v systéme ABRA Gen vystavená ručne podľa príjemky, ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR -> FP. Medzi PR a FP teda vznikne pevná väzba a PR bude čerpaná ako účel výdaja do danej FP. Tzn.:

 • PR bude uvedená v zozname dokladov na subzáložke Účely výdaja danej FP a v záložke X-väzby danej FP
 • a naopak FP bude uvedená v zozname dokladov na subzáložke Výdaje obstarania danej PR a v záložke X-väzby danej PR.

  Na vytvorenú PR zapíše rovnaké UUID ako na importovanú FP, aby bolo podľa nej možné PR neskôr automaticky dohľadať, ak by sa neskôr importoval dobropis s vystavením vratky príjemky, viď ďalej Prijatý ISDOC doklad typu Dobropis.

  Ako bolo spomenuté vyššie, ak prijatý doklad neobsahuje žiadne skladové riadky (resp. riadky s nejakou identifikáciou skladovej karty), PR sa nevytvorí. V tomto prípade sa vytvorí iba FP a spracovanie dokumentu skončí prerušením v stave "Import dokumentu" s informačným chybovým textom á la "nie je možné vytvoriť príslušný doklad". Je na užívateľovi, aby rozhodol, či ide o oprávnenú chybu, alebo či je import v poriadku a ide len o to, že bol chybne nastavený parameter, že sa má vytvárať príjemka z dokladu, ktorý neobsahuje skladové položky (v takom prípade si užívateľ daný dokument ručne nastaví na Vybavené).

Väzby PR-OV: Ak bola importovaná FP zviazaná s objednávkou a na importnej strane sa dohľadala adekvátna objednávka, výsledok vystavenia príjemky s väzbou na objednávku vydanú spracovaním ISDOC dokladu je zhodný, ako keby taká príjemka bola vystavená ručne podľa objednávky vydanej, ďalej viď Procesná tvorba dokladůov- OV -> PR. Medzi OV a PR teda vznikne pevná väzba. Ako už bolo povedané vyššie, príslušné skladové riadky OV sa budú čerpať do PR. Tzn.:

Väzby DOK-FP a DOK-PR: Ďalej vznikne voľná väzba medzi spracovaným ISDOC dokumentom (DOK) a FP resp. PR. Tzn.:

Prijatý ISDOC doklad typu Dobropis

Ak je prijatý ISDOC doklad typu Dobropis, založí sa v systéme ABRA Gen dobropis faktúry prijatej (DP) a spolu s ňou príp. ďalšie doklady:

 • zviazané vratky príjemiek, viď ďalej

Systém sa najprv pokúsi dohľadať zdrojový (dobropisovaný) doklad k dobropisu v systéme ABRA Gen na základe UUID. Ak ho nenájde, ponúkne užívateľovi sprievodcu pre výber dokladu na jeho ručné vyhľadanie. Bez určenia zdrojového dokladu nie je import dobropisu možný.

Výber zdrojového dokladu pomocou sprievodcu je podporovaný kvôli postupnému prechodu na elektronickú fakturáciu. Zdrojový doklad totiž môže existovať iba v papierovej forme, kým dobropis už príde elektronicky, z toho dôvodu sa v systéme ABRA Gen nenájde zdroj na základe UUID.

Zviazané vratky príjemiek: Keďže systém umožňuje spolu s faktúrou prijatou (FP) založiť i skladovú príjemku (PR), viď vyššie Prijatý ISDOC doklad typu Faktúra prijatá, tak adekvátne spolu s dobropisom faktúry prijatej (DP) umožňuje založiť i vratku príjemky (VPR), ak je to v parametroch ovládača pre danú kategóriu nastavené (viď popis parametra "Vytvárať vratku príjemky" pri kategórii dokumentov).

Ako bolo spomenuté v popise parametrov, vytvárať vratku príjemky s väzbou na príjemku (PR) má samozrejme zmysel iba pre skladové riadky. Ak prijatý doklad neobsahuje žiadne skladové riadky (resp. riadky s nejakou identifikáciou skladovej karty), nebude možné vratku príjemky vytvoriť.

V rámci vytvárania vratky príjemky je potrebné vyhľadať väzbu na zdrojovú príjemku. Systém sa najprv pokúsi vyhľadať zdrojovú skladovú príjemku k vratke príjemky v systéme ABRA Gen na základe UUID (hľadá príjemku, ktorá má rovnaké UUID ako dobropisovaná faktúra, čo znamená, že vznikla importom ISDOC dokladu typu Faktúra prijatá s vytvorením príjemky, viď vyššie). Ak takúto príjemku nenájde, ponúkne užívateľovi sprievodcu pre výber dokladu na jej ručné vyhľadanie. Bez určenia zdrojovej príjemky tu vytvorenie vratky príjemky nie je možné (i keď v systéme inak môžu existovať aj samostatné VPR bez väzby na nejakú PR).

Výber zdrojového dokladu pomocou sprievodcu je podporovaný kvôli postupnému prechodu na elektronickú fakturáciu. Zdrojové doklady (faktúra s príjemkou) totiž môžu existovať iba v papierovej forme, kým dobropis s potrebou tvoriť vratku príjemky už príde elektronicky, z tohto dôvodu sa v systéme ABRA Gen nenájde zdroj na základe UUID.

Príjemku musíte vybrať, ak ju nevyberiete (pretože napr. neexistuje) a výber stornujete, stornujete tým celé spracovanie ISDOC dokladu typu Dobropis.

Spracovanie však budete môcť následne zopakovať, a ak PR neexistuje, druhý raz zvoľte možnosť bez vytvárania vratky príjemky.

Pokiaľ bolo celé spracovanie ISDOC dokladu úspešne dokončené, vzniknú zodpovedajúce doklady a väzby medzi nimi:

Väzby FP-DP resp. PR-VPR: Medzi FP a DP resp. PR a VPR vznikne pevná väzba ako väzba inverzného dokladu k svojmu zdrojovému:

Ako bolo spomenuté vyššie, ak prijatý doklad neobsahuje žiadne skladové riadky (resp. riadky s nejakou identifikáciou skladovej karty), VPR sa nevytvorí. V tomto prípade sa vytvorí iba DP a spracovanie dokumentu skončí prerušením v stave "Import dokumentu" s informačným chybovým textom á la "nie je možné vytvoriť príslušný doklad". Je na užívateľovi, aby rozhodol, či ide o oprávnenú chybu, alebo či je import v poriadku a ide len o to, že bol chybne nastavený parameter, že sa má vytvárať vratka príjemky z dokladu, ktorý neobsahuje skladové položky (v takom prípade si užívateľ daný dokument ručne nastaví na Vybavené).

Väzby DP-VPR: Medzi DP a VPR vznikne pevná väzba a VPR bude čerpaná ako účel výdaja do daného DP. Tzn.:

Väzby DOK-DP a DOK-VPR: Ďalej vznikne voľná väzba medzi spracovaným ISDOC dokumentom (DOK) a DP resp. VPR. Tzn.:

Prijatý ISDOC doklad typu Vrubopis

Ak je ISDOC typu Vrubopis, založí sa v systéme ABRA Gen faktúra prijatá bez väzby na vrubopisovaný doklad. Akurát do Popisu dokladu sa zapíše, že ide o odkaz na faktúru s daným číslom dokladu. Ďalšie spracovanie môže prebehnúť podobne ako v prípade typu Faktúra.

Prijatý ISDOC doklad typu Záloha

Ak je ISDOC typu Záloha, založí sa v systéme ABRA Gen zálohový list prijatý (ZLP). Žiadne väzby na ďalšie doklady (väzby na objednávky, platby zálohového listu, ...) sa tu neriešia.

Pokiaľ bolo celé spracovanie ISDOC dokladu úspešne dokončené, vzniknú zodpovedajúce doklady a väzby medzi nimi:

Väzby DOK-ZLP: Vznikne voľná väzba medzi spracovaným ISDOC dokumentom (DOK) a ZLP. Tzn.:

Prijatý ISDOC doklad typu Daňová záloha

Ak je ISDOC typu Daňová záloha, založí sa v systéme ABRA Gen daňový zálohový list prijatý (DZP).

Pri importe je potrebné nájsť platby k importovanému dokladu DZP. Hľadá sa len medzi zálohovými listami prijatými, ostatné možnosti platieb DZP tu nie sú podporované. Hľadajú sa zálohové listy prijaté (ZLP) vystavené na rovnakú firmu ako je tá, pre ktorú vytvárame spracovaním ISDOC dokumentu daňový zálohový list prijatý (viď vyššie krok Kontrola firmy odosielateľa dokladu), a ktoré majú v položke Externé číslo uvedené číslo dokladu zálohového listu dodávateľa zúčtovaného do importovanej daňovej zálohy.

Ak program taký ZLP nájde, použije ho na vystavenie DZP (tzn. bude uvedený v subzáložke Platby vystaveného DZP). Ak sa nepodarí vyhľadať zálohový list, ktorý má požadovanú firmu a externé číslo, systém ponúkne možnosť vyhľadať a pripojiť ho ručne podobne ako hľadanie zálohových listov pri type Faktúra, viď vyššie importované faktury.

Pokiaľ bolo celé spracovanie ISDOC dokladu úspešne dokončené, vzniknú zodpovedajúce doklady a väzby medzi nimi:

Väzby DOK-DZP: Vznikne voľná väzba medzi spracovaným ISDOC dokumentom (DOK) a DZP. Tzn.:

Prijatý ISDOC doklad typu Dobropis daňovej zálohy

Ak je ISDOC typu Dobropis daňovej zálohy, založí sa v systéme ABRA Gen dobropis daňového zálohového listu prijatého (DDP). Systém sa najprv pokúsi dohľadať zdrojový (dobropisovaný) doklad k dobropisu v systéme ABRA Gen na základe UUID. Ak ho nenájde, ponúkne užívateľovi sprievodcu pre výber dokladu na jeho ručné vyhľadanie. Bez určenia zdrojového dokladu nie je import dobropisu možný.

Výber zdrojového dokladu pomocou sprievodcu je podporovaný kvôli postupnému prechodu na elektronickú fakturáciu. Zdrojový doklad totiž môže existovať iba v papierovej forme, kým dobropis už príde elektronicky, z toho dôvodu sa v systéme ABRA Gen nenájde zdroj na základe UUID.

Pokiaľ bolo celé spracovanie ISDOC dokladu úspešne dokončené, vzniknú zodpovedajúce doklady a väzby medzi nimi:

Väzby DZP-DDP: Medzi DZP a DDP vznikne pevná väzba ako väzba inverzného dokladu k svojmu zdrojovému:

Väzby DOK-DDP: Ďalej vznikne voľná väzba medzi spracovaným ISDOC dokumentom (DOK) a DDP. Tzn.:

9. krok - Dokončenie

Sprievodca oznámi vytvorenie dokladu. Po stlačení tlačidla Dokončiť sa ukončí a vráti sa do agendy dokumentov, odkiaľ bolo spracovanie dokumentu danej kategórie vyvolané. Dokument bude v stave 7 - Spracované.