Zoznam používaných skratiek dokladov

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skratky dokladov, ktoré sa v tomto helpe používajú pri popise jednotlivých agend a dokladov ABRA Gen. Rovnaké skratky sa predvypĺňajú ako východiskové pri definíciách radov dokladov. Zoznam skratiek uvádzame v abecednom poradí. Pre informáciu uvádzame aj skupinu agend a odkaz na agendu, v ktorej sú dané doklady k dispozícii.

Skratka Popis Skupina v usporiadaní klasickom Agenda
BV Bankový výpis Banka Bankové výpisy
CG Kampane CRM Kampane
DDP Dobropisy daň. zálohových listov prijatých Fakturácia Dobropisy daňových zálohových listov prijatých
DDV Dobropisy daň. zálohových listov vydaných Fakturácia Dobropisy daňových zálohových listov vydaných
DE Doručené e-maily Komunikácia Doručené e-maily
DIP Čiastkové inventárne protokoly Sklad Čiastkové inventárne protokoly
DKV (***) Dokončené výrobky Výroba Dokončené výrobky
DL Dodací list Sklad Dodacie listy
DOC Vývojová dokumentácia Projektová dokumentácia Vývojová dokumentácia
DOK Dokumenty Dokumenty a prílohy Dokumenty
DP Dobropis faktúry prijatej Fakturácia Dobropisy faktúr prijatých
DRC Doklady Reverse charge Fakturácia Doklady Reverse charge
DV Dobropis faktúry vydanej Fakturácia Dobropisy faktúr vydaných
DZP Daňové zálohové listy prijaté Fakturácia Daňové zálohové listy prijaté
DZV Daňové zálohové listy vydané Fakturácia Daňové zálohové listy vydané
FP Faktúry prijaté Fakturácia Faktúry prijaté
FS Finančné skontá Fakturácia

Pripravené na budúce použitie.

FV Faktúry vydané Fakturácia Faktúry vydané
HIP Hlavné inventárne protokoly Sklad Hlavné inventárne protokoly
INM Inventárne manko Sklad Inventárne manko
INP Inventárny prebytok (zostatok) Sklad Inventárny prebytok (zostatok)
INT Interné doklady Účtovníctvo Interné doklady
JCD

Jednotný správny doklad

Fakturácia JCD
KL Kompletizačné listy Kompletizácia Kompletizačné listy
KOM (*) Doklad komunikácie Všeobecné Doklady komunikácie (*)
KOO Kooperácie Výroba Kooperácie
KR Kurzový rozdiel Cudzie meny Kurzové rozdiely
KRB Kurz. rozdiely bankových účtov Banka Bankové účty
KRP Kurz. rozdiely pokladní Pokladňa Pokladne
KRZ Závierkové kurz. rozdiely aktívne a pasívne Cudzie meny Kurzové rozdiely aktívne a pasívne
KZN Závierkové kurz. rozdiely nerealizované daň. uznateľné Cudzie meny Daňovo uznateľné nerealizované kurzové rozdiely
MLC

Mzdový list čiastkový

Mzdy Mzdové listy
MLS Mzdový list spoločný Mzdy Mzdové listy
MON Montážny list Servis Montážne listy (**)
MUZ Mzdová uzávierka Mzdy Uskutočnené mzdové uzávierky
NDA Nemocenská dávka Mzdy Nemocenské dávky
NEP Neprítomnosť Mzdy Neprítomnosti
NPZ Naskladnenie do pozícií Sklad Naskladnenie do pozícií
NV Ponuky vydané Objednávky Ponuky vydané
ODP Odpisy Majetok Odpisy
OE Odoslané e-maily Komunikácia Odoslané e-maily
OD (*) OLE dokumenty Dokumenty OLE dokumenty (*)
OP Objednávky prijaté Objednávky Objednávky prijaté
OSP Ostatné doklady príjmové Účtovníctvo Ostatné príjmy
OSV Ostatné doklady výdajové Účtovníctvo Ostatné výdaje
OV Objednávky vydané Objednávky Objednávky vydané
PD Pošta došlá Evidencia pošty: Prijatá pošta
PEP Premeny príjem Sklad Premeny príjem
PEV Premeny výdaj Sklad Premeny výdaj
PFS Potvrdenie finančných skont Fakturácia

Pripravené na budúce použitie.

PGDP Požiadavky GDPR Ochrana dát Požiadavky GDPR
PHV Príjem hotových výrobkov Sklad Príjem hotových výrobkov
PL Súhrnné pracovné lístky Výroba Súhrnné pracovné lístky
PLP Platobný príkaz Banka Platobné príkazy
PO Pošta odoslaná Evidencia pošty: Odoslaná pošta
POL Dopytové listy Objednávky/SCM Dopytové listy
POM Obstaranie majetku Majetok Obstaranie majetku
POV Požiadavky na objednávky vydané Objednávky Požiadavky na objednávky vydané(**)
POZ Požiadavka na výrobu Výroba Požiadavky na výrobu
PP Pokladničný príjem Pokladňa Pokladničné príjmy
PPM Podklad pre platbu z miezd Mzdy

Uskutočnené mzdové uzávierky

Podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd

PPN Neúčtované príjmy do pokladničného miesta Pokladničný predaj

Pomocné doklady vznikajúce pri úhradách zálohou na pokladni. Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a Platba účtenky zálohou.

PPP Príjmy do pokladničného miesta
(Príjmy do pokladničného predaja)
Pokladničný a reštauračný predaj Príjmy do pokladničného miesta
PPV Dopyty vydané Objednávky/SCM Dopyty vydané
PPZ Presun medzi pozíciami Sklad Presun medzi pozíciami
PR Príjemka na sklad Sklad Príjemky
PRP Prevodka - príjem Sklad Prevodky - príjmy
PRV Prevodka - výdaj Sklad Prevodky - výdaje
PS Súhrnné účtenky Pokladničný a reštauračný predaj Predaje
PSV Požiadavky na schválenie výdajov Workflow Požiadavky na schválenie výdajov
PU Uzávierky pošty Evidencia pošty: Uzávierky pošty
PUR Pracovné úrazy Mzdy Pracovné úrazy
PV Pokladničný výdaj Pokladňa Pokladničné výdaje
RZM Ročné zúčtovanie miezd Mzdy Ročné zúčtovanie miezd
SF Sankčné faktúry Fakturácia Sankčné faktúry
SJ Stravné jednotky Gastro výroba Stravné jednotky
SK Splátkové kalendáre Splátkový predaj Splátkové kalendáre
SL Servisné listy Servis Servisné listy
SM Predajná zmena Pokladničný a reštauračný predaj Zmeny
SML Zmluvy Dokumenty/Ochrana dát Zmluvy
SV Schválené výdaje Workflow Schválené výdaje
TRZ Tržby Pokladničný a reštauračný predaj Tržby
UC Účtenky pokladničného predaja Pokladničný a reštauračný predaj Účtenky
UP Upomienky Fakturácia Upomienky
US Upomienky spl. kalendára Splátkový predaj Upomienky splátkového kalendára
VLG Výrobné listy gastro výroby Gastro výroba Výrobné listy
VMV Výdaj materiálu do výroby Sklad Výdaj materiálu do výroby
VNV Vyrovnanie nedokončenej výroby Výroba Vyrovnanie nedokončenej výroby
VP Vrátenie pokladničného príjmu Pokladňa Vrátenia pokladničných príjmov
VPN Neúčtované výdaje z pokladničného miesta Pokladničný predaj Pomocné doklady vznikajúce pri úhradách zálohou na pokladni. Viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a Platba účtenky zálohou.
VPOZ Vývojové požiadavky Projektová dokumentácia Požiadavky
VPP Výdaje z pokladničného miesta
(Výdaje z pokladničného predaja)
Pokladničný a reštauračný predaj Výdaje z pokladničného miesta
VPR Vratky príjemiek Sklad Vratky príjemiek
VPZ Vyskladnenie z pozícií Sklad Vyskladnenie z pozícií
VR Vratka k dodaciemu listu Sklad Vratky
VRM Vrátenie materiálu z výroby Sklad Vrátenie materiálu z výroby
VV Vrátenie pokladničného výdaja Pokladňa Vrátenia pokladničných výdajov
VYJ Výnimky pracovísk Výroba Výnimky pracovísk
VYP Výrobné príkazy Výroba Výrobné príkazy
VYR Vyradenie DM Majetok Vyradenie majetku
VZ Vzájomné zápočty Fakturácia Vzájomné zápočty
Z Zrkadlá Reštauračný predaj Zrkadlá
ZAP Zámeny príjem Sklad Zámeny príjem
ZAV Zámeny výdaj Sklad Zámeny výdaj
ZC Zmeny vstupnej ceny Majetok Zmena vstupnej ceny
ZLP Zálohový list prijatý Fakturácia Zálohové listy prijaté
ZLV Zálohový list vydaný Fakturácia Zálohové listy vydané
ZM Zaradenie DM do evidencie Majetok Zaradenie do evidencie

(*) Do v. 9.02 vrátane boli k dispozícii typy dokladov "OD - OLE dokumenty" a "KOM - Doklad komunikácie". Vo v. 9.03 boli pôvodné agendy OLE Dokumentov a Dokladov komunikácie nahradené novou (s automatickým prevodom dát z pôvodných agend v rámci update) s rozšírenou funkčnosťou tak, aby bola adekvátne využiteľná všeobecne i pre iné kategórie dokumentov. Pôvodné typy dokladov boli nahradené novým "DOK - Dokumenty".

(**) Pri nasledujúcich typoch dokladov sa skratky dokladov, zavedené v číselníku Typy dokladov, nevyužívajú:
Skratka POV radu Požiadavky na objednávky vydané sa nijak na generovanie dokladov typu požiadavky na obj. vydané nevyužíva, keďže požiadavky sa negenerujú pod žiadnou skratkou "svojho" samostatného dokladu.
Skratka MON radu Montážnych listov sa nijak na generovanie dokladov typu montážny list nevyužíva, keďže montážne listy sa generujú pod skratkou "svojho" servisného listu. Viď kap. Montážne listy.

(***) Za určitých situácií môžu medzi radmi dokladov figurovať rady dokončených výrobkov pod názvami DYP, DYPS, DV a pod. O tejto problematike pojednáva FAQ Aký je rozdiel medzi radmi dokončených výrobkov DYP a DKV?.

Tabuľka sa môže oproti aktuálne distribuovanej verzii v drobnostiach líšiť. Pre aktuálny stav viď skratky na predvypĺňanie v agende Typy dokladov pri definícii nových radov dokladov.