Systém zliav

Na dokladoch typu Faktúra vydaná, Pokladničný príjem, Objednávka prijatá je možné využiť komplexný systém zliav pre vašich zákazníkov. Systém zliav sa skladá z niekoľkých možných druhov zliav. Tieto zľavy sa v zásade delia na zľavy:

  • Riadkové  - Tie sa môžu líšiť pre každý riadok dokladu a konkrétne zľavové percentá sa preto pamätajú pre každý riadok zvlášť. Do tejto skupiny patria:
    • Dílerské zľavy podľa tabuľky - súvisia s firmou resp. prevádzkarňou, na ktorú je daný doklad vystavený, prípadne s ich dílerskou triedou a konkrétnou skladovou položkou na riadku dokladu, prípadne s jej tabuľkou dílerských zliav
    • Dílerské zľavy podľa sortimentných zliav - súvisia s firmou, na ktorú je daný doklad vystavený, prípadne s výškou jej zľavy pre zadanú sortimentnú skupinu, a s konkrétnou skladovou položkou na riadku dokladu, prípadne jej sortimentnou skupinou
    • Kusové zľavy - súvisia s počtom kusov a konkrétnou skladovou položkou na riadku dokladu, prípadne s jej tabuľkou kusových zliav
    • Riadková zľava - s ničím ďalším nesúvisí, ak je na riadku zadaná, uplatní sa
  • Hlavičkové - Ty se uplatňují na celý doklad. Pretože sa tieto zľavy uplatňujú na celkovú sumu dokladu, nie je ich možné použiť len pre niektoré riadky dokladu, ale uplatnia sa pre všetky jeho riadky. Konkrétne zľavové percent sú teda spoločné pre celý doklad a pamätajú sa v hlavičke dokladu. Do tejto skupiny patria:

    Okrem tu uvedených zliav existujú ešte špeciálne zľavy Pokladničného predaja.

Ďalej viď:

Okrem rôznych nastavení zľavových percent, výberu predajných cien podľa nastavení a. i., je možné zvýhodnené ceny pre klienta zaistiť aj iným spôsobom, a to definíciou individuálnych cenníkov (pre jednotlivé sklady, pre firmy). Individuálne cenníky je samozrejme tiež možné kombinovať ešte s rôznym nastavením zliav, keď je to žiaduce.

Z uvedeného principu slevového systému je patrné, že systém ABRA Gen podporuje takřka všechny v praxi používané kombinace rabatových či slevových systémů. Je na užívateľovi, aby zvážil rôznorodosť svojho sortimentu na skladových kartách, svoj predajný systém a rozmyslel si, ktoré zľavy chce používať.

Zľavy, ktorých percento sa prostredníctvom zľavovej tabuľky viaže ku konkrétnej skladovej karte, je samozrejme možné aplikovať len na skladové riadky, pretože len na nich sa môžu vyskytovať nejaké konkrétne položky zo skladu. Ak máte na doklade iné typy riadkov (tzn. riadky typu text, text so sumou alebo text s počtom a sumou), musíte počítať s tým, že dílerská zľava podľa tabuľky ani kusová zľava podľa tabuľky sa na nich neuplatní. To isté platí pre nastavenie vylúčenia zo zliav. Typy riadkov boli popísané v kap. Typ riadkov na dokladoch.

Zľavy použité na doklade môžu podliehať aktualizácii (automatickej alebo ručne vyvolanej). Aktualizácii sa dá zabrániť ich zmrazením. Podrobnosti viď Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Ak sa má použitie ďalej uvedených zliav prejaviť i v agendách pokladničného predaja, je potrebné ich použitie povoliť v nastavení prevádzky.

Zľavy sa uplatňujú na všetky typy riadkov so sumou pri dokladoch, ktoré sú súčasťou zľavového systému, okrem riadku typu 4 - riadkové centové vyrovnanie.

Dílerské zľavy

V prípade dílerských zliav sú tri základné možnosti použitia:

  • podľa tabuliek dílerských zliav v závislosti od skladovej karty

    Táto zľava sa definuje pomocou tabuliek dílerských zliav. Každá skladová karta potom môže mať priradenú jednu z nadefinovaných tabuliek dílerských zliav. Výška zľavy (percento zľavy) uplatnenej z predajnej ceny danej skladovej položky vybranej do dokladu potom závisí jednak od toho, k akej tabuľke dílerských zliav bola skladová položka priradená a ďalej od toho, či je v parametri Dílerskú triedu preberať nastavené preberanie díler. triedy z firmy alebo prevádzkarne a do akej dílerskej triedy patrí firma resp. prevádzkareň zadaná v hlavičke daného dokladu. Zľava sa teda viaže na konkrétny skladový sortiment a môže sa uplatniť len na riadkoch skladového typu. Objasníme na príklade:

    Príklad 1: Majme dvojaký sortiment kariet, napr. hardwareové položky (HW) a softwareové položky(SW). V adresári majme ďalej koncových klientov, ktorí nie sú dílermi (nie sú zaradení do žiadnej dílerskej triedy) a dílerov, rozdelených do 3 dílerských tried. Na sortiment HW chceme poskytovať inú výšku zliav ako na sortiment SW. Nadefinujeme si preto 3 dílerské triedy a jednotlivým dílerom v adresári priradíme zodpovedajúcu dílerskú triedu a zodpovedajúce zľavové tabuľky, napr. takto:
     

    Tabuľky dílerských zliavDíl. triedaZľava
    Tabuľka 1 pre karty na sortiment HW15%
    210%
    313%
    Tabuľka 2 pre karty na sortiment SW122%
    227%
    330%

    Na jednotlivých skladových kartách, na ktorých chceme poskytovať nejakú zľavu, zadáme v položke Dílerské zľavy odkaz na jednu z týchto nadefinovaných tabuliek. Keď potom budeme napr. predávať položky zo sortimentu HW firme ABC, ktorá je v triede 2 a budeme mať na doklade nastavené, že chceme používať dílerské zľavy podľa tabuľky, systém automaticky pridelí zľavu vo výške 10%.

    Dílerských tried je možné zadať veľké množstvo, viď kód dílerskej triedy. Túto skutočnosť je možné využiť v prípade, keď chcete mať takpovediac pre každého zákazníka iné predajné ceny, ale nechcete využívať individuálne cenníky pre firmy (napr. sa vám zdá ich údržba náročná a pod.). Je teda možné dosiahnuť až to, že každý klient bude mať svoju dílerskú triedu a budú sa meniť len zľavy pri konkrétnych skladových položkách.

  • priamym percentom z Adresára

    Druhou možnosťou ako nastaviť dílerskú zľavu, je zadať k zákazníkom zodpovedajúcu percentuálnu zľavu priamo percentom v adresári firiem a vôbec sa tak neviazať na skladový sortiment. A nepoužívať potom tabuľku dílerských zliav, ale priamo toto percento. Zľava sa teda neviaže na konkrétny skladový sortiment a môže sa uplatniť na všetkých typoch riadkov. Objasníme na príklade:

    Príklad 2: Nech má firma ABC z predchádzajúceho príkladu v adresári vyplnené v položke Zľava napr. 11%. Ak budeme teda firme ABC predávať a budeme mať na doklade nastavené, že chceme používať zľavy priamym percentom podľa adresára, aplikuje sa práve zľava 11%. Táto zľava sa uplatní na všetkých riadkoch zadaného dokladu, na rozdiel od dílerských zliav podľa tabuľky nie je viazaná len na skladové položky.

    Táto zľava sa nijako neviaže ani na dílerskú triedu, takže je ju v praxi možné interpretovať ako ľubovoľnú zákaznícku zľavu platnú pre danú firmu, bez ohľadu na to, či ide priamo o vášho dílera alebo nie. Aby sa však zľava na riadkoch dokladu danej firmy aplikovala, je potrebné mať v hlavičke dokladu nastavené "dílerské zľavy percentom z adresára".

  • podľa sortimentných zliav v závislosti od skladovej karty a od firmy v hlavičke dokladu

    Táto zľava sa definuje pomocou sortimentných zliav pre sortimentné skupiny. Každá skladová karta môže mať priradenú jednu z nadefinovaných sortimentných skupín. Výška zľavy (percento zľavy) uplatnenej z predajnej ceny danej skladovej položky vybranej do dokladu potom závisí jednak od toho, do akej sortimentnej skupiny bola skladová položka priradená, a tiež od toho, aká zľava je nastavená pre túto sortimentnú skupinu v subzáložke Sortimentné zľavy firmy zadanej v hlavičke daného dokladu. Zľava sa teda viaže na konkrétny skladový sortiment a môže sa uplatniť iba na skladových typoch riadkov, pričom umožňuje prideliť každej firme inú výšku zľavy pre konkrétnu sortimentnú skupinu. Objasníme na príklade:

    Príklad 3: Majme sortiment rozdelený do troch skupín: lyže, snowboardy, bicykle. Nadefinujeme si preto 3 sortimentné skupiny: L-lyže, S-snowboardy, B-bicykle. Na jednotlivých skladových kartách, na ktorých chceme poskytovať nejakú zľavu, zadáme v položke Sortimentná skupina odkaz na jednu z nadefinovaných sortimentných skupín.
    Ďalej majme ľubovoľné množstvo jednotlivých odberateľov, každému z nich môžeme prideliť v adresári v subzáložke Sortimentné zľavy inú výšku zľavy pre jednotlivé sortimentné skupiny. Napr. firme ABC s.r.o. zadáme na tovar zaradený do sortimentnej skupiny L-lyže zľavu 20%, na snowboardy 25% a na bicykle 5%, kým firme EFG a.s. priradíme na lyže zľavu 7%, na snowboardy tiež 7% a na bicykle 30%.

    Ak potom napr. budeme predávať položky zo sortimentnej skupiny L-lyže a budeme mať na doklade nastavené, že chceme používať dílerské zľavy podľa sortimentných zliav, systém potom automaticky pridelí firme ABC s.r.o. zľavu vo výške 20%, kým firme EFG a.s. pridelí zľavu vo výške 7%.

Kusová (množstvová) zľava

Kusová zľava sa definuje pomocou tabuliek kusových zliav. Každá skladová karta potom môže mať priradenú jednu z nadefinovaných tabuliek kusových zliav. Výška zľavy (percento zľavy) uplatnenej z predajnej ceny danej skladovej položky vybranej do dokladu potom závisí jednak od toho, koľko "kusov" (resp. aký počet v jednicovom množstve, tzn. akoby v jednotke s prevodovým vzťahom 1) danej skladovej položky bolo do dokladu zadané, a ďalej od toho, k akej tabuľke kusových zliav bola skladová položka priradená. Zľava sa teda viaže na konkrétny skladový sortiment a môže sa uplatniť len na skladových typoch riadkov.

Objasníme na príklade:

Príklad 3: Majme skladovú položku, na ktorej chceme poskytovať percentuálnu zľavu podľa odobraného množstva. Nadefinujeme si tabuľku kusových zliav, kde napr. pre počet nad 10 ks (vrátane) zadáme zľavu 1%, pre počet nad 20 ks (vrátane) zľavu 3,5 % a pre počet nad 30 ks (vrátane) zľavu 4%. Pokud pak vystavujeme prodejní doklad na tuto skladovou položku a máme v jeho hlavičce nastaveno kusové slevy použít podle tabulky a zadáme 25 ks, uplatní se automaticky sleva 3,5% z prodejní ceny (nechť to činí např. 350Kč).

Dále mějme jinou skladovou kartu, kterou přiřadíme k tabulce kusových slev, kde je nastaveno nad 20 ks sleva 6%. Keď potom do dokladu pridáme druhý riadok na 25 ks tejto druhej skladovej karty, uplatní sa na ňom zľava 6% z predajnej ceny druhej skladovej karty (nech to predstavuje napr. 1100Sk.)

Takže na doklade bude zľava celkom 58 EUR.

Riadková zľava

Zľava s názvom Riadková je akákoľvek iná riadková zľava, ktorá sa má uplatniť na jednotlivých riadkoch zadávaného dokladu a ktorej výška sa zadáva percentom pre každý riadok zvlášť. Využijete ju napr. vtedy, keď nejde o stálejšiu zľavu, pri ktorej by ste chceli využiť niektoré z iných typov zliav. Zľava sa teda neviaže na konkrétny skladový sortiment a môže sa uplatniť na všetkých typoch riadkov.

Príklad 4: Napr. máte na obmedzenú dobu sezónny výpredaj tovaru a na faktúre tak budete mať okrem normálneho sortimentu aj práve zľavnený tovar a nechcete preň definovať zľavové tabuľky. V hlavičke dokladu si nastavíte použitie riadkovej zľavy a v jednotlivých riadkoch potom jednoducho zadáte percento zľavy, ktoré sa pre ne má uplatniť.

Riadková zľava má ešte špeciálne využitie pri Zlúčení rôznych zliav z viacerých objednávok.

Zľava za finančný objem

Zľava za finančný objem sa definuje pomocou tabuliek finančných zliav. Tabuľka udáva percento zľavy, ktoré je na doklade možné uplatniť, keď celková suma dokladu (bez DPH) presiahne limitnú sumu, ku ktorej sa dané percento zľavy viaže. Tzn., že zľava sa počíta podľa výšky finančného objemu aktuálneho dokladu (ide vždy len o jeden konkrétny doklad, neuplatňuje sa tu žiadne sčítavanie súm z viacerých dokladov pre tú istú firmu). Zľava sa vzťahuje na celkovú sumu dokladu bez ohľadu na to, ktoré typy riadkov sú na ňom použité. Objasníme na príklade:

Príklad 5: Tabuľku zliav za finančný objem majme definovanú takto:
 

SumaZľava
20000 a viac10%
50000 a viac15%

V hlavičke dokladu začiarkneme použitie zľavy za finančný objem. Ak bude vystavený doklad celkom na sumu 19900,- Sk, žiadna zľava sa naň neuplatní. Ak bude doklad vystavený napr. na 20000,- Sk, bude preň platiť zľava 10%, rovnako ako keby bol vystavený na sumu napr. 30000,- Sk. Na doklade na 50000,- Sk a viac bude zľava 15%.

Zľava za finančný objem sa uplatňuje na celkovú sumu dokladu, ale kvôli zobrazeniu výšky zľavy aplikovanej na niektorom z riadkov dokladu funkciou Info z navigátora v spodnej časti záložky Obsah, sa rozpočíta na jednotlivé riadky. Objasníme na príklade:

Príklad 6: Majme tabuľku finančných zliav z predošlého príkladu a doklad s riadkom 1 za 1000,-Sk a riadkom 2 za 29000,-Sk, celkom teda 30000,-Sk. Funkcia Info pre riadok 1 zobrazí aplikovanú zľavu 10% z 1000,- (teda 100,-), pre riadok 2 10% z 29000,- (teda 2900,-).

Ak sa zľava za finančný objem kombinuje s inými druhmi zliav, uplatňuje sa na celkovú sumu dokladu po týchto zľavách, viď popis Kombinovanie zliav.

V definíciách zľavových tabuliek je možné štandardne realizovať aj príplatky:

Príklad 7: Chceme realizovať prípad, keď požadujeme, aby klient kupujúci za menej ako 1000 zaplatil o 1% viac ako je bežná cena, a klient kupujúci za viac ako 2000 mal 1% zľavu. Tabuľku zliav za finančný objem si potom definujeme takto:
 

SumaZľava
0-1%
10000%
20001%

Dodatočná zľava

Dodatočná zľava je akákoľvek iná zľava, ktorá sa má uplatniť na celý doklad a ktorej výšku zadáva užívateľ ručne percentom priamo v hlavičke dokladu. Zľava sa opäť vzťahuje na celkovú sumu dokladu bez ohľadu na to, ktoré typy riadkov sú na ňom použité.

Príklad 8: Poskytujete zľavu 3% za platbu v hotovosti a pod., použijete teda túto dodatočnú zľavu.

Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu

Ako bolo uvedené vyššie, riadkové zľavy sa uplatňujú na riadkové ceny, celkové zľavy na celk. cenu dokladu, pre účely zobrazenia informácie o zľavách, tlačenia zliav na doklad atď. sa však i tieto rozpočítavajú na jednotlivé riadky.

Konkrétna suma zľavy na riadku sa vyčísluje buď z jednotkovej ceny (UnitPrice) alebo celkovej ceny (TotalPrice) na riadku dokladu. A to nasledovne:

  • Pokiaľ užívateľ zadal na riadku jedn. cenu, vyčísluje sa zľava z jednotkovej alebo celkovej ceny na riadku podľa stavu parametra Zľavy na výstupných dokladoch uplatňovať.
  • Pokiaľ užívateľ zadal na riadku celk. cenu (jednotková je potom na riadku nulová), zľava sa vyčísluje vždy z ceny celkovej na riadku (bez ohľadu na nastavenie vyššie spomenutého parametra).

Vylúčenie zo zliav

Existuje niekoľko prípadov, keď sa zľavy na riadku dokladu neuplatnia, napriek tomu, že je ich použitie na doklade nastavené:

  • Pokiaľ je skladová karta použitá v riadku dokladu zo zliav vylúčená - Viď položka Vylúčenie zo zliav.

    Vylúčenie zo zliav je možné nastaviť i na makrokarte, potom sa použije pre riadky z jej obsahu, bez ohľadu na to, ako majú vylúčenie zo zliav nastavené jednotlivé sklad. karty v makrokarte obsiahnuté. Ak je sklad. karta vylúčená zo zliav, tak sa na ňu žiadne vyššie popísané zľavy použité na doklade nijako neuplatnia. Platí:

    • Pre jednoduché karty - Keďže sa možnosť vylúčenia zo zliav nastavená na skladovej karte, ktorá nie je makrokartou, viaže na sklad. kartu, môže sa uplatniť len na skladových typoch riadkov.
    • Pre makrokarty - Ak je vylúčenie zo zliav nastavené na makrokarte, tak sa vzťahuje na všetky typy riadkov z jej obsahu. Teda nielen skladové, ale napr. aj na riadky s počtom a cenou, to však len v okamihu vloženia makrokarty do dokladu.

      Pre tento účel sa na riadku dokladu nastavuje položka DealerDiscount.

  • Pokiaľ ide o záporný riadok predajného dokladu - viď Vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.
  • Ak je zo zliav vylúčený predajný cenník použitý pre sklad. kartu v riadku dokladu - viď položka Cenník vylúčený z ďalších zliav v cenníkoch resp. Cenník vylúčený z ďalších zliav v akčných cenníkoch.
  • Jedná-li se o převod slev do řádkových - viz Sloučení různých slev z více objednávek.

    Pro tento účel se na řádku dokladu nastavují následující položky:
    - položka DealerDiscount - je-li ze slev vyloučena skladová karta nebo jedná-li se o záporný řádek prodejního dokladu
    - položky DealerDiscountExcluded, DocumentDiscountExcluded, FinancialDiscountExcluded, IndividualDiscountExcluded, QuantityDiscountExcluded - je-li vyloučení ze slev nastaveno v příslušném ceníku nebo jedná-li se o případ Sloučení různých slev z více objednávek.

Vylúčenie zo zliav, ktoré má ale platiť iba pre pokladničný resp. reštauračný predaj, je možné zabezpečiť zadaním karty na zoznam tovaru vylúčeného zo zliav pokladničného predaja v agende Prevádzky pokladničného resp. reštauračného predaja.

Výber predajnej ceny podľa dílerskej skupiny alebo skupiny kusových zliav

Systém zliav umožňuje aj ďalší spôsob využitia. Je ho možné používať v kombinácii s možnosťou automatického výberu jednej z predajných cien (v agende Definícia predajných cien si môžete definovať viac ako sto predajných cien). Vybraná definícia ceny z cenníka sa potom uplatní pri stanovení východiskovej predajnej ceny na doklade danej skladovej položky. Možnosti automatického výberu predajnej ceny sú:

  1. Prvá až x-tá predajná cena sa vyberie 1:1 podľa dílerskej triedy, takže napr. ak zákazník patrí do 3. díl. triedy, vyberie sa tretia predajná cena atď.
  2. Prvá až x-tá predajná cena sa vyberie podľa tabuliek dílerských zliav.
  3. Prvá až x-tá predajná cena sa vyberie podľa tabuliek kusových zliav.

Uvedené tri spôsoby automatického vyberania predajnej ceny sú samozrejme výlučné, tzn. je možné zvoliť len jeden z nich, prípadne nemusia byť použité vôbec. Ide o možnosti stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, pozri popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Kombinovanie zliav - zadanie viacerých zliav súčasne

Postupné uplatnenie jednotlivých zliav

Jednotlivé vyššie popísané zľavy je možné ľubovoľne kombinovať, pri ich súčasnom použití sa samozrejme nesčítajú, ale uplatňujú sa postupne. Takže ak zadáte viac zliav súčasne, aplikujú sa postupne vždy na sumu, ktorá vyšla po aplikácii predošlej zľavy. To znamená, že ak dá niekto napr. kusovú zľavu 20% a ďalší zľavu 20%, tak celková zľava nie je 40%, ale 36% práve kvôli tomu, že druhá zľava sa počíta už zo sumy zmenšenej o prvú zľavu. Percentá zliav sa teda násobia... 1-[(1-0.2)*(1-0.2)]=1-(0.8*0.8)=1-0.64=0.36. Dôvodom je to, že v druhom možnom prípade (tzn. ak by sa percentá zliav najskôr sčítali a až potom aplikovali) by ľahko mohla nastať situácia, že celková zľava by činila viac ako 100 %, čo by nebolo zmysluplné.

Z vyššie uvedeného postupu výpočtu vyplýva, že je samozrejme jedno, v akom poradí sa jednotlivé druhy zliav uplatnia, teda či napr. najskôr dílerská zľava 20% a potom kusová 10% alebo opačne. Celková suma sa v oboch prípadoch násobí 0,8*0,9, čo je 0,72, teda celková zľava bude 28%.

Zľavnená riadková cena (resp. potom konkrétna suma zľavy na riadku) sa vyčísluje buď z jednotkovej alebo celkovej ceny na riadku, podľa toho, ktorú z nich užívateľ zadal a podľa stavu parametra Zľavy na výstupných dokladoch uplatňovať, viď Uplatnenie zliav na jedn./celk. riadkovú cenu.

Uplatnenie finančnej zľavy

Ako bolo povedané vyššie, finančná zľava sa uplatňuje na celkovú sumu dokladu. Celkovou sumou sa ale pochopiteľne myslí celková suma už po započítaní prípadných ďalších zliav. Preto, ak je na doklade nastavené použitie finančnej zľavy súčasne s inými zľavami, môže byť postup výpočtu celkového percenta zľavy dvojfázový:

  • V prvom kroku sa vypočíta celkové percento zľavy zo všetkých ostatných uplatňovaných zliav na jednotlivých riadkoch (okrem finančnej zľavy) a vyčísli sa celková suma dokladu. Tá sa porovná s definovanou tabuľkou finančných zliav a ak z tabuľky vyplynie, že sa má na doklade uplatniť nejaká nenulová finančná zľava, nasleduje druhý krok.
  • V druhom kroku sa znovu vypočíta celkové percento zľavy, vrátane zisteného percenta finančnej zľavy pre jednotlivé riadky.

Informácia o zľavách na riadku dokladov

Pri editácii niektorého z vyššie spomenutých dokladov môžete na ktoromkoľvek riadku použiť funkciu Info o zľavách z navigátora v spodnej časti záložky Obsah a informovať sa, ktoré zľavy a v akej % výške sa na aktuálnom riadku uplatnili a samozrejme tiež zistiť, aká absolútna suma zodpovedá uvedeným percentám.

Vo funkcii Info o zľavách sú jednotlivé zľavy rozpísané zvlášť, tzn. výsledná zľava spočítaná na riadku dokladu, ktorá sa uplatňuje na sumu daného riadka sa tu zobrazí rozpočítaná postupne do jednotlivých druhov zliav, aby mal užívateľ predstavu, zhruba akú sumu jednotlivé zľavy predstavujú.

Pri tomto čiastkovom zobrazení súm jednotlivých druhov zliav môže vzniknúť drobná nepresnosť, spôsobená zaokrúhľovaním pri rozklade celkovej vypočítanej zľavy na jednotlivé druhy. Je to ale len vec zobrazenia, celková zľava uplatnená na doklade sa samozrejme vyčísli presne, pretože sa počíta z danej sumy celkovým percentom zľavy, nie postupne.

Zlúčenie rôznych zliav z viacerých objednávok

Ak sa navzájom importujú doklady (viď tiež kap. Importy dokladov všeobecne a Procesná tvorba dokladov - všeobecne) podporujúca zľavy, všeobecne platí, že ak je v sprievodcovi importom nastavený doklad, z ktorého sa majú prevziať hlavičkové údaje, nastavenie zliav sa preberie z nej. V opačnom prípade sa v cieľovom doklade štandardne predvyplní podľa firemných parametrov. Pritom sa v oboch prípadoch uskutoční zmrazenie zliav. Podrobnosti viď Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Při importu objednávek přijatých do prodejního dokladu (faktury vydané, pokladní příjemky), viz Procesní tvorba OP -> FV, OP -> PP resp. pokud byl nejdříve dle OP vystaven DL, pak i Procesní tvorba DL -> FV, DL -> PP, je navíc možno zatrhnout Veškeré slevy převést do řádkových slev a tím sloučit různě nastavené slevy z více zdrojových dokladů do jednoho cílového jejich převedením na řádkové slevy.

Ak je táto voľba začiarknutá, vytvorí sa cieľový predajný doklad (faktúra vydaná, pokladničná príjemka), ktorý bude mať všetky zľavy v hlavičke vypnuté okrem zľavy riadkovej, ktorá sa naopak zapne. Následne sa do riadkov nastaví riadková zľava podľa celkovej vypočítanej zľavy na zdrojovom riadku (položka TotalPercentualDiscount). V riadku cieľového dokladu sa ďalej nastaví vylúčenie zo všetkých zliav, aby sa zabránilo prípadnej budúcej nechcenej aktualizácii ostatných zliav. V tomto prípade sa teda nastavenie zliav nepreberá zo zdrojového dokladu, aj keď je tento v sprievodcovi importom nastavený.


Majme OP-1, v ktorých hlavičke budeme v Nastavení zliav mať nastavené použiť Dodatočnú zľavu 3% a Kusovú zľavu, ktorá nech je pre použitý počet kusov napr. 10%. Cena na riadku nech je pre jednoduchosť 100. => Tzn. zľava na danom riadku je 12,7%:

Ďalej majme OP-2 na tú istú firmu, v ktorej hlavičke budeme v Nastavení zliav mať nastavené použiť Dodatočnú zľavu 9% a Dílerskú zľavu podľa tabuľky, ktorá nech je pre daný tovar a firmu napr. 5%. Na riadku nech je pre jednoduchosť ten istý tovar ako na OP-1 s cenou 100. => Tzn. zľava na danom riadku je teraz 13,55%:

 

a) Ak nie je začiarknuté "Všetky zľavy previesť do riadkových zliav" a v sprievodcovi importom bude nastavený doklad, z ktorého sa majú prevziať hlavičkové údaje napr. na OP-2, tak vystavovaná FV z týchto dvoch OP bude mať v hlavičke nastavené použiť Dodatočnú zľavu 9% a Dílerskú zľavu podľa tabuľky. Dodatočná zľava 9% sa aplikuje na oba naimportované riadky. Ale pozor! Dílerská zľava 5% bude v tomto príklade LEN pri 2. riadku naimportovaného z OP-2, aj keď je na oboch riadkoch rovnaký tovar (patriaci do rovnakej zľavovej tabuľky dílerských zliav pre danú firmu). Je to preto, že zľavy sú po importe OP do FV štandardne zmrazené (tzn. údaje o percentách zliav na riadkoch sa naimportujú z OP presne tak, ako boli na danom riadku zdrojové OP). Takže na 1. riadku FV žiadna díl. zľava nebude, keďže na zdrojovej OP-1 nebola zapnutá a teda sa neuplatnila (percento dílerskej zľavy naimportovanej z OP-1 je 0%). Tzn. na 1. riadku FV bude len dodatočná zľava 9% zo 100, tzn. predajná cena bude 91.

Ak by ste chceli díl. zľavu uplatniť na oba naimportované riadky, museli by ste zrušiť zmrazenie (odčiarknuť Neaktualizovať zľavy v hlavičke FV) a vykonať aktualizáciu zliav funkciou Aktualizácia. Avšak ani potom by na 1. riadku dokladu nebola rovnaká predajná cena ako na OP (keďže na OP bola dodatočná zľava 3%, nie 9%, a bola použitá zľava kusová, nie dílerská) a naviac v rámci aktualizácie sa načítajú aktuálne platné percentá zliav atď., ktoré už môžu byť iné, aké boli v dobe vystavenia OP.

Je tedy zjevné, že při různě nastavených slevách na OP nelze dosáhnout stejných koncových prodejních cen, jako byly na OP. Ak by ste chceli dosiahnuť podobných výsledných predajných cien resp. zliav (maximálne so zaokrúhľovacími rozdielmi), je potrebné postupovať podľa bodu b):

b) Ak je začiarknuté "Všetky zľavy previesť do riadkových zliav", potom vystavovaná FV z týchto dvoch OP bude mať v hlavičke začiarknutú len Riadkovú zľavu, pričom na 1. riadku bude v položke Zľava % predvyplnené 12,7% (predajná cena teda bude opäť 87,30 ako bola na OP) a v druhom 13,55% (predajná cena teda bude opäť 86,45 ako bola na OP).

 

Celková zdrojová zľavená cena môže byť tvorená súčinom niekoľkých zliav, ktoré sú zadávané na dve desatinné miesta, a pri uložení do jednej riadkovej zľavy dôjde k zaokrúhleniu celkovej zľavy opäť na DVE desatinné miesta. Môže teda dôjsť k malej rozdielnosti v cenách oproti zdrojovému dokladu. (I v případě importu DL ->FV resp. PP je zdrojovým řádkem řádek objednávky přijaté.)