Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch

Na příjmových dokladech je možno používat různým způsobem různé slevy slevového systému ABRA Gen, podle nichž se stanoví konkrétní slevová procenta pro jednotlivé řádky daného dokladu. Podmienky zľavového systému sa však môžu v čase rôzne meniť (zmeny zľavových tabuliek, dílerských tried, opravy dokladov a pod.). Pri spracovaní starších dokladov (tzn. opravy dokladov, importy objednávok do predajných dokladov a pod.) je niekedy žiaduce, aby sa zľavy na vystavovanom doklade zaktualizovali a niekedy je to naopak úplne nežiaduce - záleží na konkrétnej situácii, v ktorej sa užívateľ nachádza.

V nasledujúcom texte je preto podrobne uvedené, za akých okolností dochádza k aktualizáciám zliav na dokladoch podľa aktuálne platných podmienok automaticky, akým spôsobom je možné týmto aktualizáciám v prípade potreby zabrániť a naopak akým spôsobom je možné aktualizácie vyvolať ručne:

Automatické aktualizácie zliav na dokladoch

Najskôr objasníme, ako sa údaje týkajúce sa zliav na doklade pamätajú a kedy sa uplatnia. Ako bolo povedané v kap. zľavový systém, konkrétne percentá hlavičkových zliav sa pamätajú v hlavičke daného dokladu, konkrétne percentá riadkových zliav na jednotlivých riadkoch. V hlavičke sa pamätajú aj ďalšie údaje týkajúce sa zliav (ako napr. dílerská trieda použitej firmy), v riadkoch zase ďalšie údaje týkajúce sa riadka (ako napr. stav vylúčenia skladovej karty zo zliav). Keď daný doklad spĺňa podmienky na uplatnenie nejakej zľavy, príslušné údaje sa naň zapíšu bez ohľadu na to, či sa na ňom použitie dotyčnej zľavy nakoniec povolí alebo nie v položkách Nastavenia zliav v hlavičke konkrétneho dokladu. Objasníme na príklade:

Majme firmu Slušný, ktorej v adresári nastavíme zľavu 10%. Vystavujeme nový predajný doklad na túto firmu. Akonáhle na doklad zadáme firmu Slušný, zapíše sa na ňu aj jej aktuálne percento dílerskej zľavy z adresára, teda 10%. Keď v hlavičke dokladu v Nastavení zliav potom zadáme "Dílerské zľavy - neuplatňovať" alebo "Podľa tabuľky", zapísaná zľava 10% sa na riadkoch dokladu uplatňovať nebude. Jakmile ale zadáme "Dealerské slevy - Procentem z adresáře", začne se sleva na řádcíchuplatňovat.

Ďalej majme firmu Popolák, ktorej v adresári nastavíme zaradenie do dílerskej triedy D1, položku Zľava jej zadávať nebudeme (zostane nulová). Majme tabuľku dílerských zliav TAB1, v ktorej je pre dílerskú triedu D1 nastavené zľavové percento 7%. Nakoniec majme skladovú kartu K, ktorá je priradená k tejto zľavovej tabuľke TAB1. Vystavujeme nový predajný doklad na túto firmu. Hneď ako na doklad zadáme firmu Popolák, zapíše sa naň aj jej aktuálne percento dílerskej zľavy z adresára, ktoré je však 0%. Ak by sme v hlavičke dokladu v Nastavení zliav potom zadali "Dílerské zľavy - Percentom z adresára", žiadna dílerská zľava z adresára by sa na riadkoch neuplatnila (je nulová).

Ďalej na riadok dokladu zadáme kartu K, na doklad sa k danému riadku zapíše aj aktuálne percento dílerskej zľavy tabuľkou, ktoré pre danú firmu a skladovú položku predstavuje 7%. Ak v Nastavení zliav v hlavičke dokladu bude "Dílerské zľavy - neuplatňovať" alebo "Percentom z adresára", zľava 7% zapísaná k riadku dokladu sa naň uplatňovať nebude. Ale v okamihu, keď zadáme "Dílerské zľavy - Podľa tabuľky", zľava 7% sa na dotyčnom riadku uplatní.

Teda existuje doklad, na ktorom sú zapísané nejaké percentá a ďalšie údaje týkajúce sa zliav, pričom je jedno, ako je na ňom aktuálne nastavené, ako sa majú zľavy uplatňovať. Ďalej nech v systéme dôjde k nejakým zmenám v údajoch, ktoré ovplyvňujú zapísané percento zľavy, tzn. zmení sa tabuľka zliav, zmení sa zaradenie firmy do dílerskej triedy, na doklade sa zmení firma a pod. Proto je dále třeba objasnit, jak je tomu s automatickou aktualizací slev na dokladu v závislosti na těchto změnách pro jednotlivé slevy (od nejjednodušších ke složitějším) a dále jak je tomu s aktualizací vyloučení ze slev:

Aktualizácia Dodatočnej zľavy

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava s ničím ďalším nesúvisí, teda ak je v hlavičke dokladu zadaná, uplatní sa v danej výške. Zmeniť sa môže opravou percenta zľavy v hlavičke, nijako inak, pričom hneď ako sa percento tejto zľavy zmení, zmena sa okamžite prejaví, zľava sa zaktualizuje. Percento dodatočnej zľavy zmeníte v hlavičke ručne, príp. môže byť zmenené jeho prevzatím z hlavičky importovaného dokladu, pokiaľ z neho prevezmete hlavičkové údaje. Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná resp. Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem.

Ručná aktualizácia tejto zľavy teda nie je nutná.

Nepodlieha prípadnému zmrazeniu zliav vyvolanému položkou Neaktualizovať zľavy. Je ju teda možné meniť bez ohľadu na zmrazenie, pričom sa ihneď aktualizuje. Podléhá však zmražení vyvolanému defaultně.

Aktualizácia Riadkových zliav

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava s ničím ďalším nesúvisí, teda ak je v hlavičke dokladu zadaná a v hlavičke dokladu je nastavené jej použitie, uplatní sa v danej výške. Zmeniť sa môže opravou percenta zľavy na riadku, nijako inak, pričom hneď ako sa percento tejto zľavy zmení, zmena sa okamžite prejaví, zľava sa zaktualizuje. Percento riadkovej zľavy zmeníte na riadku daného dokladu ručne, príp. môže byť zmenené jeho prevzatím z riadka importovaného dokladu. Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná či Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem resp. Dodací list -> Faktúra vydaná či Dodací list -> Pokladničný príjem.

Převzetí procenta řádkové slevy z importovaného dokladu ještě neznamená, že se daná sleva uplatní, pokud není použití této slevy aktuálně zatrženo v hlavičce editovaného dokladu. Samotné nastavenie použitia riadkových zliav sa tiež môže prevziať z hlavičky niektorého z importovaných dokladov.

Pre prevzatie nastavenia tohto druhu zľavy a percenta tejto zľavy však platia výnimky: Použitie riadkovej zľavy na hlavičke cieľového dokladu sa nepreberá z hlavičky dokladu vybraného na prevzatie hlavičkových údajov, ale začiarkne sa vždy, pokiaľ aspoň jeden z importovaných zdrojových dokladov má nastavené použitie tejto zľavy. Tzn. ak sa importuje do prázdnej faktúry vydanej (FV) (prípadne pokladničného príjmu (PP)), resp. sa do FV či PP importuje DL, do ktorého boli predtým importované OP, a všetky importované objednávky prijaté majú na hlavičke nastavené nepoužívanie riadkových zliav, v hlavičke faktúry vydanej (prípadne pokladničného príjmu) tiež nie je začiarknuté používanie riadkových zliav. (Ide o zľavu riadkovú, pre ktorú všeobecne platí, že sa z riadkov importovaných dokladov preberá automaticky bez ohľadu na to, či sa z daného dokladu preberajú hlavičkové údaje. Percento tejto riadkovej zľavy sa však z riadkov OP nepreberá vždy, ale platí, že riadkové zľavy z objednávky prijatej sa preberú do riadka faktúry vydanej (prípadne pokladničného príjmu) len vtedy, pokiaľ je na hlavičke FV i na hlavičke OP nastavené použitie riadkových zliav.

Nech sa do FV importuje viacero OP, pričom OP1 má nastavené použitie riadkových zliav a zadanú riadkovú zľavu 10%. Druhá OP má pri svojom vystavení taktiež začiarknuté použitie riadkových zliav a zadanú riadkovú zľavu 11%, ale užívateľ potom doklad opraví a použitie zľavy zruší. (Zľava 11% sa na riadku OP vnútorne pamätá, nijako sa však neuplatní). Pokiaľ sa obe OP naimportujú do FV, bude použitie riadkovej zľavy začiarknuté (bez ohľadu na to, či sa preberajú hlavičkové údaje a z ktorej OP). Na riadku z OP1 bude naimportovaná zľava 10%, ale na riadku z OP2 žiadná riadková zľava naimportovaná nebude (keďže jej použitie bolo na OP2 vypnuté).

Automatickú aktualizáciu nevyvolá:

 • Zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu - Teda zrušenie použitia a spätné nastavenie použitia ju nijako nenuluje. Objasníme na príklade:

  Majme objednávku prijatú, v hlavičke má v nastavení zliav začiarknutú riadkovú zľavu, na riadku objednávky zadáme túto riadkovú zľavu 30%. Potom zrušíme začiarknutie použitia riadkovej zľavy v hlavičke, zľava sa teda neaplikuje. Keď potom použitie zľavy opäť nastavíme, zľava sa začne aplikovať a to vo výške daných 30%.

Ručná aktualizácia tejto zľavy teda nie je nutná.

Nepodléhá případnému zmražení slev, vyvolanému položkou Neaktualizovat slevy. Je ju teda možné meniť bez ohľadu na zmrazenie, pričom sa ihneď aktualizuje. Podléhá však zmražení vyvolanému defaultně.

Aktualizace slevy za finanční objem

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava súvisí so sumou na doklade a s tabuľkou finančných zliav.

Automatickú aktualizáciu vyvolá:

 • Zmena sumy na doklade (ak nie je nastavené zmrazenie)
 • Zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu (ak nie je nastavené zmrazenie) - Zrušenie použitia teda túto zľavu nuluje, ale až po uložení dokladu, po opätovnom nastavení použitia sa aplikuje percento zľavy podľa aktuálnych tabuliek. Objasníme na príklade:

  Majme faktúru vydanú na 10000,-, na ktorú sa aplikuje 1% finančnej zľavy. Použitie zľavy zrušíme a faktúru uložíme. Potom zmeníme tabuľku finančných zliav tak, že pre sumu 10000,- bude platiť zľava 1,5%. Vyvoláme opravu faktúry a znovu začiarkneme použitie finančnej zľavy. Zľava sa začne uplatňovať, ale zľava podľa aktuálnej tabuľky teda 1,5%, nie pôvodná 1%.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena percent v tabuľke finančných zliav

Pokiaľ teda na doklade nemeníme sumu, ale chceme, aby sa naň premietlo aktuálne percento finančnej zľavy z aktuálnej tabuľky, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podléhá případnému zmražení slev.

Aktualizace Dealerské slevy procentem z adresáře

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava súvisí s firmou na doklade a so zadaným percentom zľavy v adresári.

Automatickú aktualizáciu vyvolá:

 • Zmena firmy v hlavičke dokladu (v prípade ručnej zmeny len, ak nie je nastavené zmrazenie, v prípade importu bez ohľadu na zmrazenie, viď ďalej)

  Firmu zmeníte v hlavičke:

  • ručne - teda vyberiete z adresára inú firmu, ktorá má inak nastavené percento zľavy. Pokiaľ je ale nastavené zmrazenie, tak zostane percento dílerskej zľavy v hlavičke také, aké mala tá pôvodná firma (a také sa bude uplatňovať na všetky riadky (tzn. ako na pôvodné, tak nové, pokým nevykonáte aktualizáciu ručne)).

   V hlavičke faktúry zadáme firmu Galenit, ktorá má v adresári zadané 10% zľavy a zapneme tento druh zľavy. Na riadkoch sa teda bude uplatňovať 10%. Potom v hlavičke vyberieme firmu ABC, ktorá má aktuálne nastavené 3%. Pokiaľ nie je v okamihu tejto zmeny nastavené zmrazenie, zapíše sa interne do hlavičky FV zľava 3% a táto sa začne uplatňovať (tzn. automaticky sa zaktualizovalo percento tejto zľavy zapamätané interne v hlavičke FV). Pokiaľ by ale bolo v okamihu zmeny firmy nastavené zmrazenie, zostalo by v hlavičke FV zapísané percento díl. zľavy z adresára 10% aj pre novo zvolenú firmu ABC. Pokiaľ by sme to chceli zmeniť, museli by sme zmrazenie odčiarknuť a aktualizáciu urobiť ručne.

  • prevzatím hlavičkových údajov importovaného dokladu - Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná resp. Objednávka prijatá ->> Pokladničný príjem. V tom prípade sa percento dílerskej zľavy zaktualizuje percentom díl. zľavy zapísaným v hlavičke importovaného dokladu, pokiaľ z neho preberáte hlavičkové údaje (a to bez ohľadu na nastavené zmrazenie). (Za akých okolností sa ponúka prevzatie hlavičkových údajov, viď popis procesnej tvorby príslušných dokladov).

   Nech firma ABC má v adresári zadané 3% zľavy. Na firmu ABC vystavíme objednávku OP-1 s touto zľavou. Potom zmeníme pri firme ABC percento díl. zľavy na 3,5% a vystavíme objednávku OP-2 s touto zľavou. Potom percento zľavy zmeníme na 4%. Pokiaľ by sme v tom momente vystavovali ručne faktúru na túto firmu s díl. zľavou z adresára a zadali na ňu riadky ručne, uplatňovala by sa na riadky zľava 4%. Pokiaľ faktúru vystavíme podľa objednávok s tým, že prevezmeme hlavičkové údaje z jednej z nich, napr. z OP-1, prevezme sa do hlavičky FV percento  díl. zľavy z hlavičky OP-1 spolu s inými hlavičkovými údajmi a na riadkoch sa bude uplatňovať zľava 3% (a to na všetkých, ako importovaných z OP-1, OP-2, tak prípadných ďalších ručne pridaných (keďže ide o hlavičkovú zľavu)). Porovnajte ale napr. so zľavou dílerskou podľa tabuľky!

  To platí i v prípade, že došlo k zásadnej oprave firmy a v adresári je už len firma-nasledovník s inou dílerskou zľavou. V tom prípade, pokiaľ do editovaného dokladu zvolíme prebrať hlavičkové údaje z importovaného dokladu, sa predvyplní automaticky priamo jej následník, ale díl. zľava sa preberá tak, ako bola na importovanom doklade (nie, ako je nastavená aktuálne v adresári pre daného následníka). Objasníme na príkladoch:

  Príklad 1: Majme objednávku prijatú, ktorá má v hlavičke firmu Novák - pobočka. V dobe vystavenia objednávky mala firma Novák - pobočka v adresári zľavu 13% a táto je zapísaná aj v hlavičke objednávky. Teraz má v adresári zľavu 14%. Vystavujeme faktúru, ktorá má v hlavičke firmu Novák a.s. so zľavou v adresári 10%. Ak bude v nastavení zliav zadané používať Dílerské zľavy percentom z adresára, na všetky riadky danej faktúry sa bude uplatňovať zľava 10%. Potom uskutočníme import objednávky do faktúry a necháme pri ňom prevziať hlavičkové údaje (tzn. o. i. firmu a zľavu). Výsledkom bude, že vystavovaná faktúra bude na firmu Novák - pobočka a na jej riadkoch (aj tých neimportovaných z danej objednávky) sa bude uplatňovať zľava 13%. Percento zľavy sa teda na faktúre zaktualizovalo pre novú firmu prevzatím percenta z objednávky.
  (Po importe objednávky sa zľavy zmrazia, ale ak by sme zmrazenie zrušili a uskutočnili ručnú aktualizáciu, percento zľavy by sa zaktualizovalo podľa aktuálneho stavu v adresári na 14%.)

  Príklad 2: Majme firmu ABC s díl. zľavou z adresára 1%. Na túto firmu je vystavená objednávka s použitím dílerských zliav podľa adresára. V adresári dôjde k zásadnej oprave firmy ABC na firmu ABC2 s díl. zľavou 2%. Importujeme objednávku do faktúry a necháme prevziať hlavičkové údaje. V hlavičke editovaného dokladu potom bude zapísaná firma ABC2 (posledný nasledovník firmy z importovaného dokladu), ale dílerská zľava bude 1% prevzaté z objednávky.

 • Len prevzatie percenta z importovaného dokladu bez zmeny firmy. Variant predošlého prípadu, keď na importovanom a cieľovom doklade je firma rovnaká, ale percento dílerskej zľavy sa líši. Objasníme na príklade:

  Majme objednávku na firmu Novák - pobočka, ktorá má v hlavičke zapísanú dílerskú zľavu z Adresára 13%. Vystavujeme faktúru na rovnakú firmu Novák - pobočka, pričom firma má už aktuálne zľavu v adresári 14% a táto zľava je zapísaná v hlavičke vystavovanej faktúry. Do faktúry potom importujeme danú objednávku s prevzatím hlavičkových údajov (firma je rovnaká, takže sa ponúka len prevzatie percenta zľavy zo zľavy z adresára zapísanej v hlavičke objednávky). Výsledkom bude, že na riadky vystavovanej faktúry sa bude uplatňovať zľava 13%. Percento zľavy sa teda na faktúre zaktualizovalo prevzatím percenta z objednávky.

  Prevzatie percenta díl. zľavy z importovaného dokladu sa ponúka VŽDY (samozrejme ak je v rámci daného importu prevzatie hlavičkových položiek ešte možné a ak je v tomto údaji rozdiel), a to bez ohľadu na aktuálne nastavenie použitia dílerskej zľavy na cieľovom aj importovanom doklade, teda aj keď je na oboch dokladoch súčasne nastavené díl. zľavu Nepoužívať, Tabuľkou alebo Podľa sortimentných zliav.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena percenta zľavy v adresári
 • Len zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu - Teda zrušenie použitia a spätné nastavenie použitia ju nezaktualizuje na aktuálne percento z adresára. Objasníme na príklade:

  Majme faktúru na firmu Novák, ktorá má v adresári zľavové percento 11%. Na faktúre máme nastavené nepoužívať dílerskú zľavu. Potom v adresári firme Novák zmeníme zľavové percento na 13%. Vyvoláme opravu faktúry a dílerskú zľavu nastavíme percentom z adresára. Na faktúru sa začne aplikovať dílerská zľava vo výške 11%, ktorá sa na faktúru zapísala v okamihu zadania firmy na faktúru.

Pokiaľ teda na doklade nemeníme firmu, ale chceme, aby sa naň premietlo aktuálne percento zľavy z adresára, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podléhá případnému zmražení slev, kromě případu změny firmy při importu z jiného dokladu, viz výše.

Aktualizace Kusových slev

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava súvisí so skladovou kartou na riadku dokladu, počtom kusov a s tabuľkou kusových zliav.

Automatickú aktualizáciu vyvolá:

 • Zmena skladovej karty v riadku dokladu, resp. zadanie nového riadka so skladovou kartou. Objasníme na príklade:

  Majme kartu K, ktorá je priradená k tabuľke kusových zliav TAB1, v ktorej je definovaná zľava pre 5 a viac kusov 1%. Vytvárame faktúru vydanú s nastaveným použitím kusových zliav. Do skladového riadka zadáme 6ks karty K, teda bude sa naň aplikovať zľava 1%. Medzitým iný užívateľ zmenil priradenie karty K do zľavovej tabuľky TAB2, kde je zľava pre 5ks 1,3%. Ak by sme na druhý riadok našej vystavovanej faktúry zadali znovu 6ks karty K, už by sa naň aplikovala zľava 1,3%. Pokiaľ by sme chceli, aby sa zľava 1,3% začala uplatňovať aj na prvý riadok, je možné ho zmazať a kartu vybrať znovu, alebo uskutočniť ručnú aktualizáciu.

 • Zmena počtu kusov v danom riadku (ak nie je v hlavičke dokladu nastavené zmrazenie)

  Pozor, zmena počtu kusov nevyvolá automatickú aktualizáciu, aj keď nie je nastavené zmrazenie, a to v prípade, že je riadok už dobropisovaný, resp. zahrnutý do dokladu vrátenia príjmu.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena v definícii tabuľky kusových zliav tzn. v počte kusov alebo percent zľavy v tabuľke
 • Len zmena zaradenia skladovej karty do zľavovej tabuľky
 • Len zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu - Teda zrušenie použitia a spätné nastavenie použitia ju nezaktualizuje na aktuálne percentá z tabuľky kusových zliav aktuálne priradenej ku karte a počtu kusov.

Pokiaľ teda na riadku dokladu nemeníme skladovú kartu alebo počet kusov, ale chceme, aby sa naň premietlo aktuálne percento zľavy z aktuálnej tabuľky kusových zliav, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podlieha prípadnému zmrazeniu zliav, ale zmrazenie platí len pre súčasné riadky a pre nové riadky importované z objednávky. Novo pridané riadky bez väzby na objednávku prijatú prípadnému nastavenému zmrazeniu zliav nepodliehajú!

Aktualizace Dealerských slev podle sortimentních slev

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava súvisí s firmou v hlavičke dokladu, so sortimentnou skupinou, do ktorej je zaradená skladová karta, a so sortimentnou zľavou zadanou pre túto sortimentnú skupinu v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári firiem. U automatické aktualizace této slevy je třeba navíc zmínit automatickou aktualizaci pouze sortimentní slevy, která samotná nemusí nijak ovlivnit změnu slevových procent na stávajících řádcích, ale slevu na řádcích nových.

Automatickú aktualizáciu percent zliav na súčasných riadkoch vyvolá:

 • Zmena skladovej karty v riadku dokladu, resp. zadanie nového riadka so skladovou kartou
 • Zmena firmy v hlavičke dokladu, ktorá môže spôsobiť zmenu výšky sortimentných zliav na riadkoch dokladu (v prípade ručnej zmeny len, ak nie je nastavené zmrazenie, v prípade importu bez ohľadu na zmrazenie, viď ďalej). Ak je nastavené zmrazenie, po zmene firmy sa nezaktualizujú percentá zliav na už existujúcich riadkoch (pre tieto riadky bude platiť pôvodný údaj o výške sortimentnej zľavy, kým pre nové riadky bude platiť nový (aktuálny) údaj o výške sortimentnej zľavy).

  Firmu zmeníte v hlavičke:

  • ručne - tzn. že vyberiete z adresára inú firmu. Ak je nastavené zmrazenie, tak na riadku dokladu zostane zapísaná sortimentná zľava taká, akú mala pôvodná firma (a taká sa bude uplatňovať, pokiaľ sa bude používať zľava, na pôvodné riadky, kým nevykonáte aktualizáciu ručne). Na nové riadky sa bude uplatňovať sortimentná zľava už podľa údajov zadaných v subzáložke Sortimentné zľavy novej firmy.

   V hlavičke faktúry zadáme firmu Galenit, ktorá má v adresári v záložke Sortimentné zľavy zadanú zľavu 10% pre sortimentnú skupinu S1 a zľavu 20% pre sortimentnú skupinu S2, a zapneme dílerskú zľavu podľa sortimentných zliav. Skladové karty K1 a K2 patria do sortimentnej skupiny S1, na riadkoch, kde sú zadané, sa teda bude uplatňovať zľava 10%. Skladová karta K3 patrí do sortimentnej skupiny S2, na riadkoch, kde je zadaná, sa teda bude uplatňovať zľava 20%.

   V hlavičke potom vyberieme firmu ABC, ktorá má v adresári v záložke Sortimentné zľavy aktuálne nastavenú zľavu 1% pre sortimentnú skupinu S1 a zľavu 2% pre sortimentnú skupinu S2. Ak nie je v okamihu tejto zmeny nastavené zmrazenie, začne sa na všetkých riadkoch (pôvodných aj prípadných nových) uplatňovať výška zľavy zodpovedajúca údajom zadaným pre firmu ABC (tzn. 1% pre karty K1 a K2 a 2% pre kartu K3). Ak by ale v okamihu zmeny firmy bolo nastavené zmrazenie, zostala by výška zľavy zodpovedajúca údajom zadaným pre pôvodnú firmu Galenit na pôvodných riadkoch aj pre novo zvolenú firmu ABC. Kým pre nové riadky by sa už uplatnila zľava zodpovedajúca údajom zadaným pre firmu ABC. Ak by sme chceli zmeniť výšku zľavy aj na pôvodných riadkoch, museli by sme zmrazenie odčiarknuť a spraviť aktualizáciu ručne.

  • prevzatím hlavičkových údajov importovaného dokladu - Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná resp. Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem. V tom prípade sa informácia o díl. triede zaktualizuje údajom zapísaným v hlavičke importovaného dokladu, pokiaľ z neho preberáte hlavičkové údaje (a to bez ohľadu na nastavené zmrazenie). (Za akých okolností sa ponúka prevzatie hlavičkových údajov, viď popis procesnej tvorby príslušných dokladov).

   Tu nejde o hlavičkovú zľavu, ale riadkovú zľavu, tým pádom táto aktualizácia firmy a dílerskej triedy sa premietne len na nové riadky bez väzby na objednávku, naopak na nové riadky s väzbou na objednávku sa sama o sebe automaticky nepremietne. Objasníme na príklade:

   Nech má firma Galenit v adresári v záložke Sortimentné zľavy zadanú zľavu 10% pre sortimentnú skupinu S1 a zľavu 20% pre sortimentnú skupinu S2. Skladové karty K1 a K2 patria do sortimentnej skupiny S1, na riadkoch, kde sú zadané, sa teda bude uplatňovať zľava 10%. Skladová karta K3 patrí do sortimentnej skupiny S2, na riadkoch, kde je zadaná, sa teda bude uplatňovať zľava 20%. Na firmu Galenit vystavíme objednávku OP-1, v ktorej hlavičke nastavíme dílerskú zľavu podľa sortimentných zliav, na riadku s kartou K1 bude potom zľava 10% a na riadku s kartou K3 bude zľava 20%. Následne zmeníme v adresári pre firmu Galenit v záložke Sortimentné zľavy zľavu pre sortimentnú skupinu S1 na 1% a zľavu pre sortimentnú skupinu S2 na 2% a vystavíme objednávku OP-2, v ktorej hlavičke tiež nastavíme dílerskú zľavu podľa sortimentných zliav, na riadku s kartou K1 bude potom zľava 1% a na riadku s kartou K3 bude zľava 2%. Potom zmeníme v adresári pre firmu Galenit v záložke Sortimentné zľavy zľavu pre sortimentnú skupinu S1 na 3% a zľavu pre sortimentnú skupinu S2 na 4%.

   Ak by sme v tejto chvíli vystavovali ručne faktúru na firmu Galenit s dílerskou zľavou podľa sortimentných zliav a zadali na ňu riadky s kartou K1 a K3 ručne, uplatňovala by sa na riadok s kartou K1 zľava 3% a na riadok s kartou K3 zľava 4%. Ak faktúru vystavíme podľa objednávok s tým, že prevezmeme hlavičkové údaje z jednej z nich, napr. z OP-1, na riadkoch naimportovaných z OP-1 sa uplatní pre skladovú kartu K1 zľava 10% a pre skladovú kartu K3 zľava 20%. Na riadkoch naimportovaných z OP-2 bude na riadku s kartou K1 zľava 1% a na riadku s kartou K3 zľava 2%. Na novo pridaných riadkoch priamo do faktúry (tzn. na nenaimportovaných riadkoch) bude na riadku s kartou K1 zľava 3% a na riadku s kartou K3 zľava 4%, tzn. tá zľava, ktorá zodpovedá aktuálnym údajom zo subzáložky Sortimentné zľavy pre firmu zadanú v hlavičke faktúry vydanej.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena výšky zľavy pre sortimentnú skupinu v subzáložke Sortimentné zľavy v adresári firiem
 • Len zmena zaradenia skladovej karty do inej sortimentnej skupiny
 • Len zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu - Tzn. že zrušenie použitia dílerskej zľavy podľa sortimentných zliav a spätné nastavenie použitia ju nezaktualizuje na aktuálne percentá zľavy zo subzáložky Sortimentné zľavy aktuálne priradené sortimentnej skupine, do ktorej patrí skladová karta na riadku dokladu.

Ak teda v hlavičke dokladu nemeníme firmu alebo na riadku dokladu nemeníme skladovú kartu, ale chceme, aby sa naň premietlo aktuálne percento zľavy pre danú sortimentnú skupinu zo subzáložky Sortimentné zľavy v adresári firiem pre danú firmu a pre danú skladovú kartu, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podlieha prípadnému zmrazeniu zliav, ale zmrazenie platí len pre súčasné riadky a pre nové riadky importované z objednávky. Novo pridané riadky bez väzby na objednávku prijatú prípadnému nastavenému zmrazeniu zliav nepodliehajú!

Aktualizace Dealerských slev podle tabulky

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto zľava súvisí s firmou resp. voliteľne s prevádzkarňou na doklade, dílerskou triedou a tabuľkou dílerských zliav. U automatické aktualizace této slevy je třeba navíc zmínit automatickou aktualizaci pouze dealerské třídy, která samotná nemusí nijak ovlivnit změnu slevových procent na stávajících řádcích, ale slevu na řádcích nových.

Automatickú aktualizáciu percent zliav na súčasných riadkoch vyvolá:

 • Zmena skladovej karty v riadku dokladu, resp. zadanie nového riadka so skladovou kartou
 • Zmena firmy resp. prevádzkarne a spolu s ňou aj dílerskej triedy v hlavičke dokladu (v prípade ručnej zmeny len, ak nie je nastavené zmrazenie, v prípade importu bez ohľadu na zmrazenie, viď ďalej). Ak je nastavené zmrazenie, tak nielen že sa po zmene firmy resp. prevádzkarne nezaktualizujú percentá zliav na riadkoch, ale nezaktualizuje sa ani údaj o dílerskej triede doteraz pamätaný na doklade (pre súčasné aj nové riadky bude platiť ten istý údaj o dílerskej triede).

  Či sa aktualizácia týka zmeny firmy alebo prevádzkarne v doklade, závisí od toho, či je v parametri Dílerskú triedu preberať nastavené preberanie díler. triedy z firmy alebo prevádzkarne.

  Firmu resp. prevádzkareň zmeníte v hlavičke:

  • ručne - teda vyberiete z adresára inú firmu alebo len vyberiete na subzáložke Firma inú prevádzkareň, ktorá má inak nastavenú dílerskú triedu. Ak je ale nastavené zmrazenie, tak v hlavičke dokladu zostane zapísaná dílerská trieda taká, akú mala tá pôvodná firma resp. prevádzkareň (a taká sa bude uplatňovať, ak sa bude používať zľava, na všetky riadky (tzn. ako na pôvodné, tak nové, kým nevykonáte aktualizáciu ručne)).

   V parametri Dílerskú triedu preberať majme nastavené preberanie díler. triedy z firmy. V hlavičke faktúry zadáme firmu Galenit, ktorá má v adresári zadanú díl. triedu 2, ktorá znamená 10% zľavy na kartu K, a zapneme tento druh zľavy. Na riadkoch sa teda bude uplatňovať 10%. Potom v hlavičke vyberieme firmu XY, ktorá má aktuálne nastavenú díl. triedu 1, ktorá znamená 3% zľavy na kartu K. Ak nie je v okamihu tejto zmeny nastavené zmrazenie, zapíše sa interne do hlavičky FV díl. trieda 1 a táto sa začne uplatňovať (tzn. automaticky sa zaktualizovala díl. trieda zapamätaná interne v hlavičke FV a tým pádom aj percento zľavy z nej plynúce zapamätané na riadkoch FV). Pokiaľ by ale bolo v okamihu zmeny firmy nastavené zmrazenie, zostala by v hlavičke FV zapísaná díl. trieda 2 aj pre novo zvolenú firmu ABC. Pokiaľ by sme to chceli zmeniť, museli by sme zmrazenie odčiarknuť a aktualizáciu urobiť ručne.

  • prevzatím hlavičkových údajov importovaného dokladu - Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná resp. Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem. V tom prípade sa informácia o díl. triede zaktualizuje údajom zapísaným v hlavičke importovaného dokladu, pokiaľ z neho preberáte hlavičkové údaje (a to bez ohľadu na nastavené zmrazenie). (Za akých okolností sa ponúka prevzatie hlavičkových údajov, viď popis procesnej tvorby príslušných dokladov).

   Tu nejde o hlavičkovú zľavu, ale riadkovú zľavu, tým pádom táto aktualizácia firmy a dílerskej triedy sa premietne len na nové riadky bez väzby na objednávku, naopak na nové riadky s väzbou na objednávku sa sama o sebe automaticky nepremietne. Objasníme na príklade:

   Príklad 1: V parametri Dílerskú triedu preberať majme nastavené preberanie díler. triedy z firmy. Nech firma ABC má v adresári zadanú díl. triedu 1, ktorá znamená 3% zľavy pre kartu K. Na firmu ABC vystavíme objednávku OP-1 s touto kartou a zľavou. Potom pre firmu ABC zmeníme díl. triedu na 2, ktorá znamená 10% zľavy pre kartu K, a vystavíme objednávku OP-2 s touto kartou a zľavou. Potom sa díl. trieda zmení na 3, čo znamená 15% zľavy pre kartu K. Pokiaľ by sme v tom momente vystavovali ručne faktúru na túto firmu s díl. zľavou podľa tabuľky a zadali na ňu riadky s kartou K ručne, uplatňovala by sa na riadky zľava 15%. Pokiaľ faktúru vystavíme podľa objednávok s tým, že prevezmeme hlavičkové údaje z jednej z nich, napr. z OP-1, prevezme sa do hlavičky FV díl. trieda z hlavičky OP-1 spolu s inými hlavičkovými údajmi a na riadkoch sa tým pádom potom bude uplatňovať zľava 3%. (Tu však ale nie na všetkých, ale jednak samozrejme na tých importovaných z OP-1, a jednak na nových ručne do FV pridaných. Nejde totiž o zľavu hlavičkovú, ale riadkovú, tým pádom na riadkoch naimportovaných z OP-2 bude percento zľavy zapamätané na nich, tzn. 10%, a to do tej doby, kým by sme nevykonali aktualizáciu ručne (potom by sa zaktualizovalo podľa díl. triedy aktuálne zapísanej v hlavičke vystavovanej FV)).

   Príklad 2: V parametri Dílerskú triedu preberať majme nastavené preberanie díler. triedy z firmy. Majme objednávku na firmu Novák - pobočka, ktorá má v hlavičke zapísanú dílerskú triedu z Adresára 1, pre ktorú bola zľava na kartu K 5%. Teraz sa tabuľka zliav zaktualizovala tak, že pre triedu 1 vychádza zľava pre kartu K na 5,5%, pre triedu 2 zľava 6%.

   Vystavujeme faktúru na rovnakú firmu Novák - pobočka, pričom firma má už aktuálne triedu v adresári 2 (teda zľava pre kartu K 6%) a táto trieda je zapísaná v hlavičke vystavovanej faktúry. Do faktúry potom importujeme danú objednávku s prevzatím hlavičkových údajov (firma je rovnaká, takže sa ponúka len prevzatie dílerskej triedy zapísanej v hlavičke objednávky). Pokiaľ by sme dílerskú triedu prevzali, výsledkom bude, že v hlavičke vystavovanej faktúry bude zapísaná trieda 2, tzn. na faktúre sa díl. trieda zaktualizovala prevzatím z objednávky. Teda na novom riadku na kartu K bude zľava 5,5% (aktuálna zľava pre triedu 1), na riadku importovanom z objednávky však bude percento zľavy prevzaté z objednávky, tzn. 5% bez ohľadu na aktuálne zľavové tabuľky (ak neuskutočníme ručnú aktualizáciu).

   Ak by sme dílerskú triedu neprevzali, zostala by na faktúre trieda 2. Tzn. na novom riadku na kartu K by bola aktuálna zľava pre triedu 2, teda 6%, na riadku importovanom z objednávky by to bolo bezo zmeny, tzn. percento zľavy prevzaté z objednávky, tzn. 5% bez ohľadu na aktuálne zľavové tabuľky (ak by sme neuskutočnili ručnú aktualizáciu).

  To platí aj v prípade, že došlo k zásadnej oprave firmy a v adresári je už len firma-nasledovník s inou dílerskou triedou. V tom prípade, ak do editovaného dokladu zvolíme prebrať aj firmu, predvyplní sa automaticky rovno jej nasledovník, ale díl. trieda sa preberá tak, ako bola na importovanom doklade (nie, ako je nastavená aktuálne v adresári pre daného nasledovníka). Objasníme na príkladoch:

  Príklad 1: V parametri Dílerskú triedu preberať majme nastavené preberanie díler. triedy z firmy. Majme skladovú kartu K priradenú do tabuľky dílerských zliav, v ktorej je definovaná pre triedu 1 zľava 5%, pre triedu 2 zľava 6% a pre triedu 3 zľava 7%. Ďalej majme objednávku vystavenú na firmu Novák-pobočka s dílerskou zľavou podľa tabuľky na 3 ks skladovej karty K. V dobe vystavenia objednávky bola firma Novák-pobočka zaradená do dílerskej triedy 1, teda na riadok objednávky sa aplikuje zľava 5%. Potom bola firma zaradená do díl. triedy 3, ale teraz je zaradená do dílerskej triedy 2.

  Editujeme faktúru, ktorá má v hlavičke firmu Novák a.s. s dílerskou triedou 3. Ak bude v nastavení zliav zadané používať Dílerské zľavy tabuľkou, bude sa na riadky s kartou K uplatňovať zľava 7%. Potom uskutočníme import objednávky do faktúry a necháme pri ňom prevziať hlavičkové údaje (tzn. firmu a jej dílerskú triedu). Výsledkom bude, že vystavovaná faktúra bude na firmu Novák - pobočka a v hlavičke faktúry bude novo zapísaná dílerská trieda 1 (prevzatá z objednávky). Na riadkoch s kartou K importovaných z danej objednávky sa bude uplatňovať zľava 5% (percento riadkovej zľavy sa prevezme z objednávky automaticky bez ohľadu na to, aké je aktuálne percento pre triedu 1 v aktuálnej tabuľke, viď ďalej) a na nové riadky s kartou K aktuálna zľava z tabuľky dílerských zliav pre dílerskú triedu 1, teda v našom prípade tiež 5%.

  (Po importe objednávky sa zľavy zmrazia, ale pokiaľ by sme zmrazenie zrušili a uskutočnili ručnú aktualizáciu všetkých zliav a dílerskej triedy, dílerská trieda by sa zaktualizovala podľa aktuálneho stavu v adresári, tzn. aktuálne na triedu 2 a súčasne percentá na skladových riadkoch podľa aktuálnej tabuľky pre triedu 2. Teda potom by na importovaných i na nových riadkoch bola zľava 6%.)

  Príklad 2: V parametri Dílerskú triedu preberať majme nastavené preberanie díler. triedy z firmy. Majme firmu ABC s díl. triedou 1, ktorá znamená zľavu na kartu K napr. 1%. Na túto firmu je vystavená objednávka s použitím dílerských zliav podľa tabuľky. V adresári dôjde k zásadnej oprave firmy ABC na firmu ABC2 s díl. triedou 2, ktorá znamená zľavu na kartu K napr. 2%. Importujeme objednávku do faktúry a necháme prevziať hlavičkové údaje. V hlavičke editovaného dokladu potom bude zapísaná firma ABC2 (posledný nasledovník firmy z importovaného dokladu), ale dílerská trieda 1% prevzatá z objednávky.

Automatickú aktualizáciu len dílerskej triedy vyvolá:

 • Len prevzatie dílerskej triedy z importovaného dokladu bez zmeny firmy resp. prevádzkarne. Variant predošlého prípadu, keď na importovanom a cieľovom doklade je firma a príp. aj prevádzkareň rovnaká, ale dílerská trieda sa líši. Táto aktualizácia dílerskej triedy sa premietne na nové riadky bez väzby na objednávku, naopak na nové riadky s väzbou na objednávku sa sama o sebe automaticky nepremietne. Viď príklady vyššie.

  Prevzatie díl. triedy z importovaného dokladu sa ponúka VŽDY (samozrejme ak je v rámci daného importu prevzatie hlavičkových položiek ešte možné a ak je v tomto údaji rozdiel), bez ohľadu na aktuálne nastavenie použitia dílerskej zľavy na cieľovom aj importovanom doklade, teda aj keď je na oboch dokladoch súčasne nastavené díl. zľavu Nepoužívať alebo Percentom z adresára.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena v definícii tabuľky dílerských zliav, tzn. dílerskej triedy alebo percent zľavy v tabuľke
 • Len zmena zaradenia skladovej karty do zľavovej tabuľky
 • Len zmena v nastavení jej použitia v hlavičke dokladu - Teda zrušenie použitia a spätné nastavenie použitia ju nezaktualizuje na aktuálne percentá z tabuľky kusových zliav aktuálne priradenej ku karte a počtu kusov.
 • Len zmena dílerskej triedy firmy resp. prevádzkarne z hlavičky dokladu - Zmena triedy uskutočnená v adresári sa na súčasný doklad automaticky nepremietne, takže ani nemôže ovplyvniť dílerské percentá podľa tabuľky ani na súčasných ani na novo pridaných riadkoch.
 • Len aktualizácia dílerskej triedy z importovaného dokladu - Ako už bolo povedané vyššie, premietne sa len na nové riadky, ale automatickú aktualizáciu zliav u riadkov z iných zdrojových dokladov nevyvolá, viď vyššie.

Pokiaľ teda v hlavičke dokladu nemeníme firmu resp. prevádzkareň alebo na riadku dokladu nemeníme skladovú kartu, ale chceme, aby sa naň premietlo aktuálne percento zľavy z aktuálnej tabuľky dílerských zliav pre danú kartu, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podlieha prípadnému zmrazeniu zliav, pričom nastavené zmrazenie sa týka aj prípadnej zmeny dílerskej triedy (teda ak je zmrazené, tak po zmene firmy resp. prevádzkarne sa dílerská trieda neaktualizuje, ako už bolo povedané vyššie). Čo sa týka zľavových percent na riadkoch, zmrazenie platí len pre súčasné riadky a pre nové riadky importované z objednávky. Nově přidané řádky bez vazby na objednávku přijatou případnému nastavenému zmražení slev nepodléhají a doplňují procenta podle aktuálně platných tabulek pro vybranou kartu a pamatovanou deal.třídu.

Tzn. keď máme na riadku zľavu 1% zodpovedajúcu díl. triede č. 1 a zmeníme firmu resp. prevádzkareň na inú s díl. kategóriou 2, díl. trieda zapamätaná na doklade sa nezmení a percentá zliav sa nijako nezaktualizujú. Percento zľavy na riadku teda zostane 1%. Rovnako novo pridaný riadok na ten istý tovar bude mať zľavu 1% (díl. trieda sa nezmenila). Ak by ale medzitým došlo napr. v tabuľke zliav k zmene percenta zliav pre díl. triedu č.1 na 1,1%, tak ďalší novo pridaný riadok na ten istý tovar bude mať už zľavu 1,1%. Keď by sme potom zrušili zmrazenie a uskutočnili ručnú aktualizáciu, zaktualizovala by sa díl. trieda na triedu č. 2 a spolu s ňou aj percentá zliav na riadkoch.

Aktualizácia Vylúčenia zo zliav

Ako bolo povedané v kap. Zľavový systém, táto možnosť sa týka skladových kariet na riadkoch dokladu.

Automatickú aktualizáciu vyvolá:

 • Zmena skladovej karty v riadku dokladu, zmena množstva resp. zadanie nového riadka so skladovou kartou. Objasníme na príklade:

  Majme kartu K, na ktorej nie je nastavené vylúčenie zo zliav. Vytvárame faktúru vydanú s nastaveným použitím dodatkovej zľavy 10%. Do skladového riadka zadáme kartu K, teda bude sa na ňu aplikovať zľava 10%. Medzitým iný užívateľ zmenil nastavenie vylúčenia karty zo zliav. Ak by sme na druhý riadok našej vystavovanej faktúry zadali znovu kartu K, už by sa na ňu žiadna zľava neaplikovala - karta je zo zliav vylúčená. Pokiaľ by sme chceli, aby sa vylúčenie zo zliav začalo uplatňovať aj na prvý riadok, je možné ho zmazať a kartu vybrať znovu, alebo uskutočniť ručnú aktualizáciu.

 • Zmena počtu kusov v danom riadku (ak nie je v hlavičke dokladu nastavené zmrazenie)

  Pozor, zmena počtu kusov nevyvolá automatickú aktualizáciu, aj keď nie je nastavené zmrazenie, a to v prípade, že je riadok už dobropisovaný, resp. zahrnutý do dokladu vrátenia príjmu.

Automatickú aktualizáciu naopak nevyvolá:

 • Len zmena nastavenia vylúčenia skladovej karty zo zliav
 • Akákoľvek iná zmena v ostatných údajoch týkajúcich sa zliav, vrátane zmeny nastavenia použitia zliav v hlavičke dokladu

Pokiaľ teda na riadku dokladu nemeníme skladovú kartu alebo počet kusov, ale chceme, aby sa doňho premietlo aktuálne nastavenie vylúčenia karty zo zliav, musíme doklad aktualizovať ručne.

Podlieha prípadnému zmrazeniu zliav, ale zmrazenie platí len pre súčasné riadky a pre nové riadky importované z objednávky. Novo pridané riadky bez väzby na objednávku prijatú prípadnému nastavenému zmrazeniu zliav nepodliehajú!

Jak bylo zmíněno v popisu položky Vyloučení ze slev, u skladových řádků vložených do dokladu přes obsah makrokarty, se při aktualizaci slev zaktualizuje nastavení vyloučení ze slev podle údajů přímo konkrétní sklad. karty, nikoliv podle makrokarty, podle jejíhož obsahu byly řádky do dokladu předvyplněny.

Ručné aktualizácie zliav na dokladoch

V texte vyššie bolo pre jednotlivé zľavy a pre nastavené vylúčenia zo zliav uvedené, ktoré zmeny nevyvolajú automatickú aktualizáciu ich percent a vylúčenia zo zliav. Pokiaľ by sme v týchto prípadoch napriek tomu chceli aktualizáciu uskutočniť, musíme ju vyvolať ručne. Na to slúži funkcia Aktualizácia, ktorá je k dispozícii v editačnom režime. Je dostupná len na tých dokladoch, na ktorých je aktualizácia zliav povolená.

Po stlačení funkčného tlačidla sa ponúkne dialógové okno, kde môžete zvoliť, ktoré všetky aktualizácie si prajete uskutočniť. Z možností, ktoré funkcia Aktualizácia ponúka, sa zliav týkajú nasledujúce:

 • Pre doklady, ktorými sa realizuje predaj (Faktúry vydané, Pokladničné príjemky, Objednávky prijaté a Ponuky vydané):
  • Aktualizácia dílerskej triedy a všetkých zliav
   • pre firmu z hlavičky dokladu načíta percento dílerskej zľavy aktuálne pre ňu zadané v adresári
   • ďalej načíta aktuálne zaradenie firmy do dílerskej triedy
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre aktuálnu dílerskú triedu aktuálne percentá dílerských zliav tabuľkou z tabuliek aktuálne priradených k daným kartám
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre aktuálny počet kusov aktuálne percentá kusových zliav z tabuliek kusových zliav aktuálne priradených k daným kartám
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre aktuálnu sortimentnú skupinu, do ktorej patrí skladová karta, aktuálne percento sortimentnej zľavy zo subzáložky Sortimentné zľavy v adresári firiem pre firmu z hlavičky dokladu
   • pre karty na skladových riadkoch načíta aktuálne nastavenie vylúčenia zo zliav a toto nastavenie uplatní
   • a ak je použitá aj finančná zľava, načíta aktuálne percento finančnej zľavy z aktuálnej tabuľky finančných zliav
  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na všetkých riadkoch - Týka sa len riadkových zliav podľa tabuliek alebo sortimentných skupín, takže má význam iba pre skladové riadky. Vykoná:
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre dílerskú triedu pamätanú v hlavičke dokladu aktuálne percentá dílerských zliav tabuľkou z tabuliek aktuálne priradených k daným kartám (dílerská trieda sa neaktualizuje)
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre aktuálny počet kusov aktuálne percentá kusových zliav z tabuliek kusových zliav aktuálne priradených k daným kartám
   • pre karty na skladových riadkoch načíta pre aktuálnu sortimentnú skupinu, do ktorej patrí skladová karta, aktuálne percento sortimentnej zľavy zo subzáložky Sortimentné zľavy v adresári firiem pre firmu z hlavičky dokladu
   • pre karty na skladových riadkoch načíta aktuálne nastavenie vylúčenia zo zliav a toto nastavenie uplatní
  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na aktuálnom riadku - Rovnako ako predošlá voľba, ale platí len pre aktuálny riadok.
 • Pre doklady, ktorými sa realizuje nákup (Objednávky vydané):
  • Aktualizácia zliav na všetkých riadkoch - Týka sa len skladových kariet, teda má význam len pre skladové riadky. Vykoná:
   • pre karty na skladových riadkoch načíta aktuálne nastavenie vylúčenia zo zliav na daných kartách a toto nastavenie uplatní
  • Aktualizácia zliav na aktuálnom riadku - Rovnako ako predošlá voľba, ale platí len pre aktuálny riadok.

Ručnú aktualizáciu nie je možné uskutočniť:

 • ak je na doklade nastavené zmrazenie - V tomto prípade neprebehnú automatické aktualizácie, nemá teda význam uskutočňovať ani ručnú aktualizáciu, funkcia Aktualizácia nie je dostupná.
 • ak ide o doklad inverzný k predajnému, teda dobropis vydaný resp. pokladničný príjem - Nastavenia zliav a percentá zliav sa na ne preberajú z faktúry resp. pokladničnej príjemky a nie je povolené meniť ich.
 • ak ide o doklad predajný, ku ktorému existuje doklad inverzný - V tomto prípade nie je tlačidlo aktualizácie k dispozícii.

Zmrazenie zliav na dokladoch a import objednávok

V texte vyššie bolo pre jednotlivé zľavy uvedené, ktoré zmeny vyvolajú automatickú aktualizáciu ich zľavových percent na dokladoch a na ktoré riadky sa tieto aktualizácie vzťahujú. Ako bolo povedané v úvode tejto kapitoly, niekedy môže byť táto aktualizácia nežiaduca a treba jej zabrániť. Na to slúži položka Neaktualizovať zľavy, dostupná v hlavičkách príjmových dokladov. Keď je začiarknutá, nebudú prebiehať automatické aktualizácie popísané vyššie a nie je k dispozícii ani funkcia na ručnú aktualizáciu.

Kedy možnosť zmrazenia zliav využijete:

 • všeobecne pri opravách dokladu, keď chcete, aby zľavové percentá, ktoré by sa inak automaticky zaktualizovali, na ňom zostali tak, ako boli pred uskutočnenou opravou
 • pri importe objednávok do predajného dokladu (faktúry vydanej, pokladničnej príjemky), viď Procesná tvorba OP -> FV, OP -> PP resp. ak bol najprv podľa OP vystavený DL, tak aj Procesná tvorba DL -> FV, DL -> PP, ak chcete nastavenie zliav a zľavové percentá prebrať z importovanej objednávky a nechcete, aby sa na vystavovanom predajnom doklade zľavy zaktualizovali podľa aktuálnych podmienok

Kedy sa zľavy zmrazia:

 • Začiarknutím položky Neaktualizovať zľavy

  Táto je defaultne nezačiarknutá. Lze ji ale samozřejmě v případě potřeby zatrhnout (slevy aplikované na dokladu v okamžiku zatržení, které by se jinak automaticky aktualizovaly, se zmrazí a dále se aktualizovat nebudou).

  Začiarkne sa automaticky pri importe objednávok do faktúry resp. importe do pokladničnej príjemky, ale toto začiarknutie je samozrejme možné zrušiť. Viď tiež Procesná tvorba dokladov Objednávka prijatá -> Faktúra vydaná resp. Objednávka prijatá -> Pokladničný príjem.

  Teda keď importujete objednávku, platí:

  • z objednávky sa preberú hlavičkové zľavy, pokiaľ pri importe zvolíte importovať ju vrátane hlavičkových údajov (kedy sa ponúka prevzatie hlavičkových údajov, viď popis procesnej tvorby príslušných dokladov)
  • z objednávky sa preberú percentá kusových zliav automaticky vždy pre importované skladové riadky (teda bez ohľadu na to, či preberáte hlavičkové údaje a aké je nastavené použitie riadkových zliav)
  • z objednávky sa preberú percentá sortimentných zliav automaticky vždy pre importované skladové riadky (teda bez ohľadu na to, či preberáte hlavičkové údaje a aké je nastavené použitie riadkových zliav)
  • z objednávky se přeberou nastavení vyloučení ze slev pro importované skladové řádky
  • aktualizace slev na cílovém dokladu se vzápětí zmrazí zatržením položky Neaktualizovat slevy
 • Defaultne v situáciách, keď nie je povolené zľavy meniť

  Takže napríklad:

Čo sa deje, keď sa zľavy "zmrazia"

V popise automatických aktualizácií vyššie bolo pre jednotlivé zľavy uvedené, ktoré z nich nepodliehajú zmrazeniu, ktoré podliehajú a ktorých riadkov sa zmrazenie týka. V nasledujúcom texte uvedieme na doplnenie ešte súhrnný prehľad. Platí:

 • Zmrazeniu zliav, ktoré sa vykoná začiarknutím položky Neaktualizovať zľavy, nepodlieha z hlavičkových zliav Dodatočná zľava a z riadkových zliav Riadková zľava. V tomto prípade je teda možné tieto zľavy ľubovoľne meniť, bez ohľadu na stav začiarknutia položky Neaktualizovať zľavy. Zmrazeniu zliav, ktoré je vykonané defaultne (pozri vyššie) však podliehajú aj tieto zľavy, v tomto prípade ich teda meniť nie je možné.
 • Ostatné hlavičkové zľavy (finančná a dílerská percentom z adresára) podliehajú zmrazeniu v každom prípade a toto zmrazenie sa prejaví na celom doklade, tzn. na všetkých jeho riadkoch. Percentá týchto zliav teda zostanú na predajných dokladoch tak, ako boli pred zmrazením, resp. tak, ako boli na objednávke (ak boli pri importe v rámci prevzatia hlavičkových údajov prevzaté) a ak je nastavené použitie týchto zliav, budú sa aplikovať ako na pôvodné riadky predajného dokladu, tak na nové riadky.
 • Na predajnom doklade zostanú riadkové zľavy na pôvodných riadkoch resp. na importovaných riadkoch tak, ako boli pred zmrazením resp. na objednávke, na nových riadkoch sa riadkové zľavy aplikujú podľa aktuálnych tabuliek a sortimentných zliav.
 • Podobne na predajnom doklade zostane vylúčenie zo zliav nastavené na pôvodných riadkoch resp. na importovaných riadkoch tak, ako bolo pred zmrazením resp. na objednávke, na nových riadkoch sa vylúčenie zo zliav aplikuje podľa aktuálneho nastavenia pre príslušnú skladovú kartu.

Tieto zmrazené hlavičkové zľavy sa pre všetky riadky a riadkové zľavy pre pôvodné resp. importované riadky budú aplikovať,

 • keď ručne nezrušíte začiarknutie niektorého z prepínačov zliav (potom sa daná zľava uplatňovať pochopiteľne nebude)
 • keď ručne nezrušíte "zmrazenie" zliav a nevykonáte Aktualizáciu

Z vyššie uvedeného "zmrazenia" zliav však samozrejme vyplýva, že po zmene firmy, príp. údajov o nej, ktoré sú rozhodujúce pre dílerské zľavy, nie je možné aktualizáciu vykonať. Pokiaľ by sa táto aktualizácia vykonala, prebehla by samozrejme podľa aktuálne platných zľavových tabuliek, (nie je možné vykonať ju podľa zľavových percent platných v dobe zadania objednávky, tieto údaje už nie sú k dispozícii).

Objasníme na niekoľkých záverečných príkladoch, množstvo ďalších príkladov je uvedené v texte vyššie:

Finanční sleva - Import objednávky a změna částky faktury nebo změna tabulky finanční slevy

Mějme tabulku finančních slev, kde je pro částku 10000,- a více definována sleva 1% a pro částku 15000,- a výše sleva 1,5%. Ďalej majme objednávku s nastaveným použitím finančných zliav na celkom 14900,-, teda aplikuje sa na ňu zľava 1%. Vystavujeme faktúru a importujeme do nej objednávku s prevzatím hlavičkových údajov. Na faktúru pridáme nový riadok, napr. na poštovné a balné vo výške 100,-. Teda suma celkom je 15000,-, ale pretože sa po importe zľavy zmrazia, finančná zľava zostane 1% tak, ako bola pri objednaní tovaru. Keď by sme chceli, aby sa prepočítala po zmene sumy faktúry podľa aktuálnej tabuľky finančných zliav, museli by sme zrušiť zmrazenie, tzn. zrušiť začiarknutie položky Neaktualizovať zľavy. Ak sme zmrazenie zrušili až po zmene sumy faktúry, je ešte potrebné aktualizáciu vyvolať ručne.

Podobne by to bolo, ak by sa pred importom objednávky zmenila tabuľka finančných zliav napr. tak, že zľava 1% by sa poskytovala až pre sumu vyššiu ako 15000,-, inak by zľava bola nulová. Pretože ale pri objednaní tovaru zľava platila a zákazník s ňou počíta, budeme ju chcieť na vystavovanej faktúre zachovať. Do novo vystavovanej faktúry preto naimportujeme objednávku s prevzatím hlavičkových údajov, teda prevezme sa percento finančnej zľavy z objednávky a zľavy sa zmrazia. Napriek tomu, že faktúra znie na sumu 14900,- , teda podľa aktuálnej tabuľky finančných zliav nie je na žiadnu finančnú zľavu nárok, bude sa na uplatňovať zľava 1% prevzatá z objednávky.

Pokiaľ by sme pred importom objednávky už zadali nejaký riadok faktúry tak, aby sa na ňu zapísalo percento finančnej zľavy, bola by situácia nasledujúca: napr. na faktúru zadáme riadok tak, že sa do hlavičky zapíše percento finančnej zľavy 1,5%. Potom importujeme našu objednávku. Na objednávke je iné percento, program preto ponúkne prevzatie finančnej zľavy z objednávky. Keď zvolíme neprevziať, bude sa finančná zľava na faktúre naďalej uplatňovať a bude vo výške 1,5%. Ak zvolíme prevziať, bude sa uplatňovať vo výške 1%.

Dealerská sleva procentem z adresáře - Import objednávky a změna procenta v adresáři

Mějme objednávku na firmu Novák s dealerskou slevou procentem z adresáře 33%. Potom napr. dôjde k zvýšeniu jej percenta dílerskej zľavy na 35%. Firma zaplatila zálohový list a my jej vystavujeme faktúru na objednaný tovar, teda do faktúry importujeme objednávku. Percentá dílerskej zľavy na objednávke a faktúre sa pre danú firmu líšia, import teda ponúkne možnosť ich prevzatia z objednávky.

Ak chceme, aby na faktúre mala firma Novák rovnakú zľavu, akú sme jej poskytli pri objednaní tovaru, prevezmeme hlavičkové údaje z objednávky a zľavy ponecháme zmrazené. Na faktúre teda bude dílerská zľava 33% a bude sa aplikovať aj na prípadné novo pridané riadky.

Ak jej naopak chceme poskytnúť zľavu vo výške, ktorá jej aktuálne prináleží, tak hlavičkové údaje z objednávky buď neprevezmeme (na faktúre tak bude zľava 35% zapísaná na ňu v okamihu zadania firmy Novák), alebo prevezmeme, ale potom zrušíme zmrazenie zliav a vyvoláme ručne aktualizáciu. Ktorú možnosť použijete, závisí od toho, či chcete preberať aj iné hlavičkové údaje, resp. či chcete zachovať zmrazenie pre prípadné iné druhy zliav.

Dealerská sleva tabulkou - Import objednávky a změna tabulky nebo firmy

Mějme firmu Papoušek zařazenou do dealerské třídy 1. Pre dílerskú triedu 1 majme nastavenú v tabuľke dílerských zliav TAB1 zľavu 10%. Ďalej majme skladovú kartu tovaru T priradenú k tejto zľavovej tabuľke. Vystavíme objednávku na firmu Slušný, objednávka má v hlavičke nastavené použitie dílerských zliav tabuľkou a je na nej objednaný tovar T. Na riadok objednávky sa teda uplatní zľava 10%. Potom došlo k zmene dílerských zliav tak, že aktuálne platná zľava pre dílerskú triedu 1 pre rovnakú tabuľku je 11%. Nech bol zaplatený zálohový list na objednaný tovar a my vystavujeme faktúru vydanú podľa dotyčnej objednávky. Chceme, aby na faktúre boli rovnaké zľavy ako v okamihu objednania tovaru. Teda do faktúry vydanej importujeme našu objednávku. Je jedno, či budeme preberať hlavičkové údaje, pretože percentá riadkových zliav sa z objednávky prevezmú automaticky a zmrazia sa. Ak ponecháme zmrazenie, tak v riadkoch faktúry naimportovaných z objednávky sa uplatní zľava 10%.

Ak by sme ale pridali nový riadok na tovar zaradený do rovnakej zľavovej tabuľky, uplatní sa naň už zľava 11% podľa aktuálne platnej tabuľky.

Pokiaľ by sme zmenili firmu v hlavičke dokladu na firmu patriacu do inej dílerskej triedy, zľavy zostanú bezo zmeny, pretože automatické aktualizácie sú zmrazené. Ak by sme ich chceli zaktualizovať, museli by sme zrušiť zmrazenie zliav a na záver vyvolať ručnú aktualizáciu, alebo by sme najskôr zrušili zmrazenie a potom zmenili firmu.

Kusové slevy - Import objednávky a změn počtu částečným čerpáním objednávky

Mějme tabulku kusových slev, kde pro počet kusů nad 20 (včetně) máme slevu 2%, pro počet nad 30 ks (včetně) slevu 3%. Ďalej majme skladovú kartu tovaru T priradenú k tejto zľavovej tabuľke. Vystavíme objednávku na 30ks tovaru T , objednávka má v hlavičke nastavené použitie kusových zliav tabuľkou. Na riadok objednávky sa teda uplatní zľava 3%.

Potom vystavujeme faktúru, ale keďže máme na sklade len časť, vykonáme expedíciu čiastočne (zvyšný tovar bude fakturovaný až po doplnení skladu). Do faktúry teda importujeme časť našej objednávky, napr. 12ks. Na 12 ks by sa normálne žiadna kusová zľava neuplatnila, ale nakoľko ide o riadok importovaný z objednávky, preberie sa zľavové percento 3% a bude sa uplatňovať aj v prípade, že počet zmeníme akokoľvek inak, až kým nezrušíme zmrazenie zliav a neuskutočníme aktualizáciu.

Zmrazenie zliav na dokladoch a import ponúk

Pri importe ponuky vydanej do objednávky prijatej, resp. pri vystavovaní novej objednávky prijatej podľa ponuky vydanej neprebieha zmrazenie zliav popísané vyššie pre prípad importu objednávky do následných predajných dokladov.

Teda zľavové percentá sa z ponuky prenesú do objednávky (hlavičkové len v prípade, že je v rámci importu začiarknuté prevzatie hlavičkových údajov, viď Procesná tvorba NV -> OP), ale akonáhle sú na objednávke vykonané také zmeny, ktoré všeobecne vyvolávajú  automatickú aktualizáciu zľavových percent na dokladoch, viď vyššie, zaktualizujú sa podľa aktuálne platných podmienok.