Spoločné prvky v dokladových agendách

Dokladové agendy typicky obsahujú nasledujúce záložky a prvky:

Záložka Začíname

Obsahuje základné informácie o danej agende a slúži na lepšiu orientáciu predovšetkým začínajúcich užívateľov. Popis tejto záložky a všeobecných pravidiel pre ňu platných je uvedený v samostatnej kapitole.

Záložka Obmedzenie

Nakoľko ide o obsiahlejšiu problematiku, popis tejto záložky a pre ňu platných všeobecných pravidiel je uvedený v samostatnej kapitole.

Záložka Zoznam

Obsahuje zoznam dokladov danej agendy. Ide o hlavný zoznam danej agendy a môže sa zobrazovať aj na iných záložkách, ak je nastavené "zobrazenie zoznamu aj na iných záložkách". Okrem toho sa môžu na iných záložkách v agende vyskytovať rôzne iné zoznamy iných záznamov (napr. zoznam súvisiacich dokladov, zoznam príloh a pod.).

Záložka Zoznam v dokladových agendách typicky obsahuje nasledujúce prvky:

Záložka Detail

Zobrazuje detailné informácie o aktuálnom zázname zo záložky Zoznam a umožňuje ich editáciu. Záložka Detail v dokladových agendách typicky obsahuje nasledujúce prvky:

 • Formulár detailného zobrazenia (resp. zadania, opravy) aktuálneho záznamu. V tomto vstupnom formulári sa môžu vyskytovať ďalšie subzáložky a rôzne typy základných ovládacích prvkov:
  • editovateľný zoznam
  • editačné položky
  • číselníkové editačné položky
  • prepínače
  • predvoľby
  • skryté zoznamy
  • atď.
 • Informačný panel
 • Panel definovateľných údajov detailu - je k dispozícii iba vtedy, ak je v danej agende nastavené jeho zobrazovanie, tzn. vo voľbe Panel definovateľných údajov detailu v menu Nastavenie v danej agende je aktuálne začiarknutá niektorá z definícií (tzn. vybraná na zobrazenie ako panel definovateľných údajov detailu).
 • Panel definovateľných formulárov riadkových údajov - je k dispozícii iba vtedy, ak je v danej agende nastavené jeho zobrazovanie, tzn. voľba Zobraziť užívateľsky definovateľný formulár riadkov resp. iných záznamov v menu Nastavenie v danej agende je aktuálne začiarknutá.
 • Panel definovateľných údajov obsahu - je k dispozícii iba vtedy, ak je v danej agende nastavené jeho zobrazovanie, tzn. vo voľbe Panel definovateľných údajov detailu v menu Nastavenie v danej agende je aktuálne začiarknutá niektorá z definícií (tzn. vybraná na zobrazenie ako panel definovateľných údajov obsahu).
 • Panel zobrazenia zoznamu na iných záložkách - je k dispozícii len vtedy, tzn. ak je vo voľbe Zobrazovať zoznam i na iných záložkách v menu Nastavenie vybraná tá časť záložky, kde sa zoznam má zobrazovať.

Záložka Detail podľa svojej zložitosti môže byť rozdelená na subzáložky. V dokladových agendách ide typicky o subzáložky Hlavička (s hlavičkovými údajmi), subzáložky Obsah (s riadkami dokladu) a príp. množstvo ďalších subzáložiek.

Spôsob ovládania (prechod medzi subzáložkami atď.) viď kap. Záložky a subzáložky.

Ďalšie záložky

Podľa charakteru agendy môžu byť k dispozícii ďalšie záložky. Typicky obsahujú buď needitovateľný grid alebo vstupný formulár, podobne ako záložky Zoznam alebo Detail. Ak je nastavené zobrazovanie zoznamu aj na iných záložkách, tak v spodnej časti obsahujú zobrazený zoznam dokladov (popis viď vyššie, pri záložke Detail).

K umiestneniu fókusu na záložkách pri pohybe po záznamoch agendy: Ak prechádzate kurzorom z jedného záznamu danej agendy na iný, fókus zostáva typicky na tej záložke, kde stojíte. Tzn. napr. stojíte v subzáložke Platby a listujete zoznamom faktúr, pričom pre každú faktúru zostáva fókus v subzáložke platby.
To platí napr. aj pre vyvolanie funkcie Oprava, keď fókus typicky zostane na tej záložke/subzáložke, kde stál pred vyvolaním opravy.
Toto neplatí pri vystavovaní nových záznamov, kedy sa fókus premiestni na záložku na zadanie hlavičkových resp. základných údajov daného záznamu, bez ohľadu na to, kde predtým stál, pretože to tak vyplýva z logiky veci.

Funkcie k záložkám:

Ku každej záložke sú k dispozícii rôzne funkcie, ktoré sú dostupné cez panel nástrojov, cez funkčné tlačidlá v paneli tlačidiel alebo cez menu. Tieto funkcie sa vzťahujú vždy k aktuálne otvorenej záložke. Objasníme na príklade:

Nech v otvorenej agende faktúr vydaných stojíme v záložke Zoznam. Po stlačení klávesovej skratky F2 (alternatívne výberom voľby z menu Funkcie->Nový alebo stlačením ikony či funkčného tlačidla Nový) budeme zadávať novú faktúru. Ak ale budeme stáť v rovnakej agende v záložke Platby k vybranej faktúre, tak po stlačení klávesovej skratky F2 (alternatívne výberom voľby z menu Funkcie->Nový alebo stlačením ikony či funkčného tlačidla Nový) budeme zadávať novú platbu.

Platí, že všetky funkcie, ktoré sú v danej záložke k dispozícii, sú vždy uvedené v menu vrátane ich prípadných klávesových skratiek.

Konkrétny popis funkcií dostupných v jednotlivých záložkách jednotlivých agend nájdete ďalej v popise týchto agend.