Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady

Ako bolo povedané v kap. Evidencia šarží/s. čísel, mali by ste na každý doklad, do ktorého zadáte kartu triedy "So šaržami/s. číslami" tieto šarže/s. čísla aj zadať. V tejto kapitole popíšeme spôsoby zadávania šarží/s. čísel na doklady, ktoré sú k dispozícii v podstate na všetkých dokladoch, ktoré použitie šarží/s. čísel podporujú.

Dále jsou uvedeny jednotlivé možnosti. Pokud jsou na dokladu k dispozici všechny uvedené způsoby zadání, pak je lze libovolně kombinovat.

Kromě toho se mohou vyskytovat doklady, kde se zadání konkrétní šarže resp. sériového čísla řeší jiným způsobem, např. přímo v řádku daného dokladu resp. jinou subzáložkou apod.Jedná se například o zadávání šarží/s. čísel na polohovacích dokladech, v agendách výroby apod. V tomto prípade sú príslušné položky a spôsob ich zadania popísané priamo v rámci daných agend.

Panel definovatelných formulářů řádků sériových čísel/šarží

Ve spodní části subzáložky Sériová čísla/šarže může být zobrazena oblast pro zobrazování a zadávání údajů s využitím uživatelsky definovatelných formulářů. Je k dispozici pouze tehdy, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů řádků sériových čísel/šarží. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů pro Business objekty třídy Skladový doklad - pohyb šarže/sériového čísla a jejich prostřednictvím následně zobrazovat a zadávat jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.