Informačný panel

Platí pre všetky číselníky (malé/veľké, výberové/nevýberové) a pre dokladové agendy.