Záložka Chybový protokol všeobecne

Záložka je v danej agende k dispozícii len v prípade, že prebehla nejaká akcia, ktorá skončila neúspešne, a v rámci jej priebehu boli zistené nejaké viac alebo menej závažne chybové stavy, o ktorých je potrebné informovať užívateľa. Slúži na zobrazenie zoznamu týchto chýb, ktorý si užívateľ môže prehliadať, príp. vytlačiť a potom podľa neho postupne príčiny chýb odstraňovať.

Chybový protokol sa môže objaviť ako záložka v danej agende alebo ako subzáložka záložky Detail alebo inej adekvátnej záložky podľa toho, v rámci ktorej akcie k daným chybám došlo:

Chybový protokol je možné skryť:

  • buď pomocou funkcie Skryť, pokiaľ je v danom mieste programu k dispozícii,
  • alebo zatvorením agendy (po novom otvorení agendy už subzáložka nebude k dispozícii a znovu sa zobrazí jedine po opätovnom vyvolaní výpočtu, pokiaľ opakovane dôjde k chybám),
  • alebo vyvolaním inej akcie, ktorá bude viesť k zobrazeniu inej záložky Chybový protokol v tej istej agende (napr. v agende Mzdových listov je k dispozícii viac akcií, ktoré môžu vyvolať rôzne chybové protokoly (napr. kontrola duplicít výpočtu a vlastný výpočet miezd).

Obsahuje needitovateľný zoznam chýb, ku ktorým došlo pri poslednom výpočte. K dispozícii sú položky:

Názov Popis
Text chyby

Popis vzniknutej chyby. Objasníme na príkladoch:

Pri spustení výpočtu miezd program zistí, že pre počítané obdobie sa nenašiel platný priemer na dovolenku a do protokolu o tom vypíše informáciu.

Pri spustení výpočtu priemerov sa skontroluje, či je už založené mzdové obdobie, pre ktoré sa majú priemery počítať. V opačnom prípade sa zobrazí chybový protokol s textom chyby, že na výpočet priemerov nie je definovaný dostatočný počet období nasledujúcich za obdobím aktívnym!

Závažnosť

Chyby môžu byť rôznej závažnosti a podľa toho k nim treba pristupovať. Chyba môže byť daná buď nejakou kontrolou danou výrobcom priamo v rámci výpočtu (napr. chýba priemer na náhrady, potrebný na vyčíslenie príplatku, alebo je priamo vo výpočtovom vzorci definovaný Kontrolný výraz a pri výpočte sa vyhodnotí ako nesplnený.

Položka zobrazuje závažnosť chyby:

  • Informatívna - Ide o drobnú chybu, ktorá nijako nebráni prebiehajúcej akcii, no užívateľ by o nej mal byť informovaný.
    • Napr. pri výpočte miezd ide o chybu, ktorá nemá vplyv na príznak správnosti výpočtu miezd a užívateľ sa môže rozhodnúť, či jej príčiny odstráni a výpočet zopakuje, alebo nie.
  • Kritická - Ide o chybu zásadného charakteru, ktorá znemožňuje danú akciu dokončiť tak, aby jej výsledky boli platné.
    • Napr. pri výpočte miezd ide o chybu, ktorá znemožňuje výpočet miezd dokončiť, tzn. mzdový list, pri ktorom k takejto chybe došlo, nebude mať nastavené, že sa vypočítal správne. Užívateľ musí príčinu chyby odstrániť a výpočet potom spustiť znovu.
Chyba na objekte Identifikácia Bussiness objektu, v ktorom k danej chybe došlo. Tu identifikácia mzdového listu, v ktorom došlo k chybe pri výpočte miezd.

V spodnej časti záložky je k dispozícii panel na Detailné zobrazenie textu chyby.

Funkcie k záložke:

Či sú k tejto záložke k dispozícii nejaké funkcie a aké, závisí od toho, v ktorej časti programu bola záložka zobrazená a či bola zobrazená ako záložka alebo subzáložka nejakého detailu. Typicky sú k tejto záložke k dispozícii funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Vymazať F8 Vymaže zoznam zobrazených chýb.
Skryť Shift
+F8

Vymaže zoznam zobrazených chýb a záložku Skryje.

Pokiaľ si záložku skryjete, nebude ju možné spätne zobraziť. Opätovne sa zobrazí jedine, ak výpočet spustíte znovu a pokiaľ pri ňom opäť dôjde k nejakej chybe.

Zobraz k tlači F5 Na zobrazenie chybového protokolu v jednoduchej textovej podobe sa využíva agenda editora, ktorá sa po vyvolaní funkcie otvorí "cez" zdrojovú agendu. K dispozícii sú všetky funkcie, ktoré agenda editora ponúka.