Záložka Formuláre - všeobecne

Táto subzáložka slúži:

V prípade agendy, ktorá slúži len na prehliadanie dokladov a nie je v nej možné dané doklady editovať, subzáložka samozrejme slúži len na prehliadanie zadaných údajov.

Na zobrazenie a použitie definovateľných formulárov definovaných pre riadky alebo ďalšie Business objekty danej agendy slúži Panel definovateľných formulárov.

Je k dispozícii ako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátnou subzáložkou zobrazujúcou informácie aktuálneho záznamu) vo všetkých agendách, ktoré prácu s definovateľnými položkami a definovateľnými formulármi podporujú, ale len vtedy, keď je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba, aby sa zobrazovali definovateľné formuláre.

V některých agendách není k dispozici přímo záložka Formuláře, nicméně pokud daná agenda práci s definovatelnými položkami a formuláři podporuje, je k dispozici jiná adekvátní subzáložka s obdobným významem pod záložkou Detail (resp. adekvátní záložkou zobrazující detailní informace aktuálního záznamu). Typicky ide o subzáložku Ostatné resp. Mzdové údaje, ktorá sa vyskytuje napr. v agendách Zamestnanci alebo Mzdové listy. Pre subzáložku Ostatné resp. Mzdové údaje platia rovnaké pravidlá použitia a ovládania ako pre záložku Formuláre s jednou výnimkou - zobrazuje sa vždy a jej zobrazovanie v danej agende nie je možné potlačiť nastavením v menu Nastavenie, pretože by to v uvedených agendách ani nebolo zmysluplné.

V hornej časti subzáložky je k dispozícii položka:

Názov Popis
Definovateľný formulár

Ide o číselníkovú položku na výber jedného z nadefinovaných formulárov:

Príklad subzáložky Formuláre s položkou na výber formuláru

Príklad adekvátnej subzáložky Ostatné údaje v agende zamestnancov

Zadáte názov požadovaného formuláru alebo ho vyberiete z číselníka definovateľných formulárov.

Vo vyvolanom výberovom číselníku definovateľných formulárov sa ponúkajú definovateľné formuláre, ktoré sú určené len pre tú triedu Business objektov, ku ktorej si údaje zobrazujeme, resp. editujeme. Napr. v subzáložke Formuláre v agende faktúr vydaných sa ponúkajú definovateľné formuláre nadefinované k triede "Faktúra vydaná", v paneli definovateľných formulárov riadkov faktúr vydaných sa ponúkajú len definovateľné formuláre nadefinované k triede "Faktúra vydaná - riadok" a pod.

Nabídnutý číselník def. formulářů lze prostřednictvím omezovací lišty v horní části záložky Seznam omezovat podle různých kritérií, tj. podle toho, zda def. formulář je či není globální a dále podle toho, jak je pro něj nastaveno nabízení k výběru aktuálnímu uživateli (v seznamu def. formulářů lze funkcí Nabízet nastavovat, které se mají danému uživateli nabízet k výběru a které se mu mají skrýt).

Nastavené ponúkanie tu neobmedzuje použitie, iba uľahčuje výber. Tzn. aj formulár, ktorý má aktuálne nastavené "neponúkať" danému užívateľovi, je možné vybrať a použiť zadaním jeho názvu (resp. aktuálne zvolenej výberovej položky) priamo z klávesnice.

Výber vhodného def. formulára je možné aj automatizovať na základe splnenia zadaných podmienok (ďalej viď definície podmienok definovateľných formulárov). Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: V agende Aktivít chceme používať rôzne definovateľné formuláre v závislosti od aktuálneho stavu aktivity. Máme aj def. formulár, ktorý nie je závislý na stave aktivity. Aby si užívateľ nemusel vždy pri zmene stavu aktivity meniť def. formulár ručne, môže si zadefinovať definíciu podmienok na výber def. formulára. V tejto definícii si zadá dve podmienky: Pokiaľ bude stav na aktuálnej aktivite "V procese", výstupom z definície bude def. formulár určený pre aktivity "V procese". Pokiaľ bude stav aktivity "Dokončené", výstupom definície bude formulár určený pre aktivity v stave "Dokončené". Posledná podmienka bude vždy "pravda" a výstupom bude def. formulár "Všeobecný". Takto nastavenú definíciu uloží globálne (tzn. sprístupní aj ostatným užívateľom) a nastaví ju ako východiskovú. Potom sa vždy po otvorení agendy aktivít táto východisková definícia načíta a vyhodnotí. Výsledkom bude, že aktivita bude mať automaticky nastavený "svoj" definovateľný formulár v závislosti od "svojho" stavu, pričom pokiaľ žiadna podmienka nevyhovie, bude nastavený def. formulár "Všeobecný".

Príklad 2: V agende Aktivít nech je požadované, aby sa napr. pre obchodníka (nech má rolu sales manager) defaultne zobrazil pre neho potrebný formulár a pre konzultanta (nech má rolu konzultant) nad rovnakými dátami iný formulár. Toto je možné riešiť dvomi spôsobmi: Nadefinujú sa dve definície a každý užívateľ si nastaví ako východiskovú jednu z nich alebo definícia pre výber def. formulára je jedna, ale so zložitejšou podmienkou, ktorá zabezpečí výber formulára podľa roly užívateľa.

Pokiaľ napr. dodávané def. formuláre nevyužívate, nakoľko máte podľa nich nadefinované svoje vlastné a nechcete, aby sa vám "plietli" v zozname def. formulárov, môžete si ich nastaviť ako "Neponúkať". Potom sa budú ponúkať len vaše def. formuláre a originálne nie a pod. Toto nastavenie môže byť spoločné pre všetkých užívateľov pracujúcich v ABRA Gen alebo si ho môže každý užívateľ nastaviť individuálne podľa svojich potrieb.

Defaultné obmedzenie číselníka po jeho vyvolaní - urýchlenie a automatizácia výberu def. formulára:

Pre urýchlenie výberu def. formulára platí nasledovné:

 • Číselník def. formulárov je po svojom vyvolaní apriori obmedzený podľa def. formulárov, ktoré majú nastavené, že sa majú danému užívateľovi ponúkať. (A samozrejme sú buď globálne alebo sú lokálne, ale ním definované).
 • Pamätá sa naposledy použitý formulár daným užívateľom v danej agende.
 • Okrem toho môže byť formulár označený ako Preferovaný (typicky výrobcom).
 • K dispozícii je tiež možnosť zaviesť si definície podmienok def. formulárov, na základe ich vyhodnotenia sa potom def. formuláre inteligentne automaticky vyberajú. Príklad viď vyššie. Platí:
  • Užívateľ si môže (ale nemusí) nadefinovať jednu alebo viacero definícií podmienok na automatizáciu výberu definovateľného formulára.
  • Jednu z definícií si užívateľ môže označiť ako východiskovú (potom sa bude používať automaticky po otvorení agendy) alebo si môže niektorú vybrať ručne (na dočasné použitie). Definície ale nemusí používať vôbec.
  • Každá definícia na automatický výber formulára má meno, pod ktorým sa ukladá a vyberá. Na poradí definícií nezáleží.
  • Každá definícia môže obsahovať odkaz na jeden alebo viacero def. formulárov a pre každý podmienku pre jeho výber. Priorita je daná ich poradím (ďalej viď vyhodnotenie podmienok v popise položky Definícia podmienky).
  • Definície podmienok sú uložené v samostatnej dátovej štruktúre v repository a zálohujú sa.
  • Vyhodnotenie podmienok a tým pádom aj automatický výber vhodného def. formulára podľa zvolenej definície sa uskutočňuje:
   • vždy, keď sa užívateľ prepne na záložku Formuláre (resp. inú záložku adekvátnu záložke Formuláre),
   • vždy po listovaní v zozname (podľa hodnôt aktuálneho záznamu), ak je zapnuté zobrazenie záložky Formuláre,
   • počas editácie aktuálneho záznamu (tzn. napr. pokiaľ podmienky zvolenej definície závisia od aktuálnej hodnoty editovanej položky).
 • Na tvorbu definícií podmienok pre automatický výber def. formulárov a na výber definície, ktorá sa má použiť, slúži Editor definícií podmienok def. formulárov, ktorý je možné vyvolať tlačidlom umiestneným vedľa číselníkovej položky na výber def. formulára (viď ďalej popis nasledujúcej položky).

  Postup platný pre výber def. formulára:

  • Pri prvom vstupe užívateľa do danej agendy sa predvypĺňa def. formulár s nastavením Preferovaný. Pokiaľ v danej agende nie je žiadny preferovaný formulár alebo pokiaľ preferovaný formulár nie je aktuálne na výber k dispozícii (tzn. má aktuálne nastavené "neponúkať na výber" alebo je aktuálne nadefinovaný len ako lokálny pre iného užívateľa alebo bol zmazaný), vyberie sa prvý v poradí, ktorý je na výber k dispozícii, a ten sa predvyplní.
  • Pri ďalšom vstupe sa predvypĺňa def. formulár podľa toho, či v danej agende pre daného užívateľa existuje nejaká definícia podmienok def. formulárov a či je nejaká použitá alebo podľa zapamätaného naposledy použitého def. formulára daným užívateľom:
 • Pokiaľ existuje východisková definícia, tak sa def. formulár predvyplní podľa nej.
 • Pokiaľ žiadna definícia nie je východisková alebo pokiaľ výsledkom východiskovej definície nie je žiadny def. formulár (nie je splnená žiadna podmienka, ktorej vyhodnotenie by viedlo k niektorému z existujúcich def. formulárov), predvyplní sa def. formulár zapamätaný ako naposledy použitý. Pokiaľ v danej agende zatiaľ nie je zapamätaný naposledy použitý alebo tento nie je aktuálne na výber k dispozícii (význam viď vyššie), predvyplní sa prvý v poradí, ktorý je aktuálne na výber k dispozícii.

Užívateľ si však môže vybrať iný ručne alebo si môže otvoriť editor definícií podmienok def. formulárov a tu si nadefinovať nové definície na automatický výber formulárov alebo si ručne vybrať niektorú z existujúcich definícií (nadefinovaných ako globálne inými užívateľmi), na základe ktorej sa vyberie def. formulár (takto ručne vybraná definícia sa bude používať, len kým bude agenda otvorená (pokiaľ si ju užívateľ nenastaví ako východiskovú)).

Vybraný definovateľný formulár (či už ručne alebo automaticky podľa zapamätaného posledného použitého alebo podľa vyhodnotenia definícií podmienok) sa potom zobrazí v ploche subzáložky Formuláre (resp. adekvátnej záložky v danej agende). Takže pomocou tejto položky si môžete postupne k danému záznamu zobrazovať jednotlivé definovateľné formuláre a zadávať ich položky:

Príklad zobrazenia vybraného definovateľného formulára v ploche záložky na výber a použitie def. formulárov

Platí, že pokud je mezi definovatelnými položkami nadefinovanými k danému Business objektu nějaká, jejíž vyplnění je povinné, pak se její vyplnění při uložení záznamu požaduje bez ohledu na to, jaký formulář si uživatel v subzáložce Formuláře aktuálně zobrazuje. V tomto prípade nie je možné po zobrazení informatívneho hlásenia o nutnosti vyplnenia danej položky automaticky prepnúť fókus na danú položku (pretože môže byť na rôznych formulároch a pod.), užívateľ si teda musí zodpovedajúci formulár zobraziť a požadovanú hodnotu zadať.

Možnosti zobrazení názvu položky v definovatelném formuláři

Ako bolo zmienené v popise Identifikácia popisovaných položiek, ak sa chcete uistiť, o akú položku v danom formulári ide (nie ste si z jej pomenovania v danom formulári istí), tak si môžete jej názov zobraziť:

Príklad zobrazenia názvu položky definovateľného formulára v tooltipe

+ názov vybranej definície

Tlačidlo na vyvolanie Editora definícii podmienok def. formulárov. Definície je pomocou neho možné pridávať, upravovať, mazať, nastavovať ako východiskové a ručne vyberať z existujúcich definícií.

Ak je nejaká definícia aktuálne vybraná, zobrazuje sa jej názov vedľa tlačidla so šípkou:

Príklad zobrazenia informácie o vybranej definícii s názvom Podľa užívateľa