Záložka Foto (pre viacero obrázkov) - všeobecne

Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o aktuálnom zázname aj obrázok resp. niekoľko obrázkov, ak je to potrebné. Môže to byť napr.:

 • fotodokumentácie k skladovým kartám (napr. obrázky tovaru používané pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu)
 • fotodokumentácie, montážne návody, schémy a pod. ku kartám majetku
 • logá firiem, ktoré je potom možné tlačiť napr. v hlavičke vystavených dokladov
 • fotky osôb
 • a pod.

Je k dispozícii ako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátnou záložkou zobrazujúcou detailné informácie aktuálneho záznamu), napr. v nasledujúcich v agendách:

V týchto záložkách je teda možné vkladať viacero obrázkov. Porovnajte s kap. Záložka Foto (iba pre jeden obrázok) - všeobecne.

Na zobrazenie v tejto subzáložke sa používa interný zabudovaný prehliadač obrázkov. Ide vlastne o zobrazenie obrázka uloženého v databázovej položke na to určenej.

V predchádzajúcich verziách (do v. 10.01 vrátane) bola k dispozícii len záložka Foto, ktorá umožňovala vložiť iba jeden obrázok. Tento bol v danej agende identifikovaný položkou Picture_ID (napr. Firm_Picture_ID), ktorá sa odkazovala do tabuľky obrázkov (Pictures). Od v. 10.02 je v danej agende k dispozícii subkolekcia obrázkov s názvom á la Pictures (napr. FirmPictures). Z dôvodu spätnej kompatibility je pôvodná položka Picture_ID ponechaná a presmerovaná na prvý obrázok do novej subkolekcie (staršie externé aplikace tak môžu zostať bezo zmeny s tým, že budú zobrazovať prvý obrázok z novej subkolekcie). Z tohto dôvodu viď ďalej Ako sa na obrázky odkazovať (v tlači, v def. paneloch atď.).

Do tlačových zostáv je možné obrázky štandardne vkladať pomocou prvku Obrázok z databázy. Obrázky s odkazom a externý súbor je možné tlačiť pomocou prvku Obrázok. Pozor, viď ďalej Ako sa na obrázky odkazovať (v tlači, v def. paneloch atď.).

Na zobrazovanie obrázkov zodpovedajúcich určitej položke v databáze (ktoré sú uložené v danej položke) môžete tiež využiť užívateľsky definovateľné formuláre s prvkom Obrázok. Okrem tejto možnosti je možné zobrazovať aj obrázok zo súboru, ktorého umiestnenie sa zistí na základe definície výrazu prostredníctvom doplnku Prehliadač obrázkov.

Podporované formáty obrázkov sú GIF, JPG, BMP, ICO, PNG a EMF (resp. WMF). Farebné modely sú podporované CMYK a RGB.

Ďalej nájdete:

Popis subzáložky Foto

V ľavej časti subzáložky sú k dispozícii zvislé záložky ("uchá") na prepnutie spôsobu zobrazenia:

Jednotlivé

Slúži na detailné zobrazenie jednotlivých obrázkov. Ak záložka Foto obsahuje viac ako jeden obrázok, tak v tomto zobrazení sa jednotlivé obrázky zobrazujú každý zvlášť na svojej vlastnej samostatnej číslovanej subzáložke. Uši týchto subzáložiek sú v takom prípade v spodnej časti pod obrázkom (ak záložka Foto nezobrazuje ani jeden obrázok, nie sú číslované subzáložky k dispozícii, boli by zbytočné). Vytvárajú sa automaticky, keď je na záložku Foto pridaný prvý, druhý a ďalší obrázok. Číslo záložky zobrazované na jej uchu zodpovedá poradiu obrázka. Poradie obrázkov je možné meniť, viď ďalej tlačidlá na zmenu poradia. Pod obrázkom je možné zadať jeho popis, ako aj informácie o veľkosti obrázka.

Príklad záložky Foto so spôsobom zobrazenia Jednotlivo

V spodnej časti subzáložky sú k dispozícii nasledujúce položky a ovládacie prvky na nastavenie spôsobu zobrazenia obrázka v záložke a iné:

 

Názov Ikona Kl.skr. Popis
Popiska - -

Položka na zadanie popisku obrázka. Slúži na lepšiu identifikáciu obrázka. Popiska sa zobrazuje v zozname obrázkov v zobrazení Zoznam. Ako východisková popiska sa ponúka Displayname objektu, ku ktorému je obrázok pripojený, a poradové číslo obrázka.

Popisok je možné meniť rovnako v zobrazení Zoznam.

Číslované záložky - - Ako bolo povedané vyššie, slúžia na prepínanie medzi jednotlivými obrázkami - na každej subzáložke jeden obrázok.
a - -

Tlačidlá na zmenu poradia obrázka v rámci subzáložiek, tzn. na posun obrázka v poradí vľavo resp. vpravo. Prvý v poradí sa zobrazuje po vstupe na záložku Foto.

Poradie je možné meniť tiež v zobrazení Zoznam.

Na celú plochu Ctrl +1
(viď Pozn.)
Zmení veľkosť zobrazenia. Upraví obrázok proporcionálne (zväčší alebo zmenší), aby bol čo najväčší, ale aby sa zmestil na pridelenú plochu.
Optimálne Ctrl +2 V prípade, že je obrázok väčší ako príslušná plocha, proporcionálne sa zmenší tak, aby zaplnil celú plochu. V prípade, že je obrázok menší ako príslušná plocha, ponechá sa v skutočnej veľkosti.
1:1, tj.100% Ctrl +3 Obrázok sa zobrazí v skutočnej veľkosti. Ak je väčší ako pridelená plocha, zobrazia sa scrollbary.
Optimálne na šírku Ctrl +4

Správa rovnako ako voľba zobraziť optimálne, ale prihliada sa len k šírke. Výška sa zmenšuje proporcionálne, v prípade, že je väčšia, sú zobrazené scrollbary.

Na stred - - Tu môžete začiarknuť, či sa má zobrazený obrázok centrovať.
Priehľadnosť - - Tu môžete začiarknuť, či má byť zobrazený obrázok priehľadný.
Uložený v databáze
/ Externý súbor
- -

Možnosť zvoliť:

 • či sa má daný obrázok uložiť priamo do databázy systému ABRA Gen

  V prípade takto vloženého obrázka už neexistuje žiadna väzba medzi obsahom záložky Foto pamätaným v databáze ABRA Gen a súborom, z ktorého bol obrázok prevzatý. Daný externý súbor môžete ľubovoľne meniť, ale zmeny v ňom vykonané sa nijako nebudú premietať do obrázka uloženého v ABRA Gen Z toho vyplýva, že ani zmazanie či nedostupnosť externého súboru nijako neovplyvnia zobrazovanie obrázka z neho vytvoreného, ďalej si budete môcť obrázok prehliadať i na počítačoch, na ktorých pôvodný súbor nebude obsiahnutý v zadanej ceste a pod.

 • alebo či bude uložený na externom mieste (na disku) a či sa má pamätať len odkaz na tento externý súbor
V tomto druhom prípade sa zapamätá len prepojenie na zadaný súbor. V prípade takto vloženého obrázku teda existuje pevná väzba medzi obsahom záložky Foto pamätaným v databáze ABRA Gen a súborom, z ktorého bol Obsah prevzatý. Zmeny v danom súbore uskutočnené nezávisle na ABRA Gen sa premietnu do daného súboru a budú tak viditeľné v záložke Foto. Ak daný súbor zmažete, premenujete alebo vyvoláte editáciu obsahu dokumentu z iného PC, kde súbor na danej ceste neexistuje, systém príslušný obrázok samozrejme nebude môcť zobraziť.

Príklad zobrazenia v záložke Foto, ak ide o obrázok uložený na externej ceste a tento nie je aktuálne k dispozícii

Obe možnosti majú svoje výhody a nevýhody. Uloženie priamo do databázy nie je závislé na nedostupnosti cesty k obrázku, na druhej strane zmeny uskutočnené v externom súbore sa do záložky Foto automaticky nepremietnu a v prípade veľkých obrázkov sa zbytočne zväčšuje databáza.

Medzi obomi možnosťami sa dá (s určitým obmedzením) prepínať: Ak ide o obrázok uložený v externom súbore, môžete kedykoľvek prepnúť na uloženie do databázy a po uložení záznamu bude obrázok vložený do databázy. Ak bol obrázok predtým uložený do databázy, tak platí, že voľba Externý súbor si pamätá cestu, z ktorej bol obrázok prevzatý a je na ňu možné prepnúť len vtedy, ak je daná cesta platná, tzn. pôvodný zdrojový súbor s daným obrázkom je na nej stále k dispozícii. Ak na túto voľbu prepnete, po uložení záznamu sa obrázok (pôvodne uložený v databáze) z databázy vymaže.

Poznámka: Klávesové skratky na prepnutie zobrazenia Ctrl+1 (až Ctrl+4) nezamieňajte s Ctrl+F1 (až Ctrl+F4). Niekedy sa môžu vyskytnúť ťažkosti pri použití numerickej klávesnice, preto odporúčame použiť skôr číslice zo znakovej klávesnice.

Zoznam

Na záložke Seznam sú popisky všetkých obrázkov v zozname pod sebou (podľa svojho poradia) s malým náhľadom obrázka. Slúži na rýchlejšie hľadanie podľa popiskov. Popisky je možné editovať. Poradie obrázkov je možné meniť, viď ďalej tlačidlá na zmenu poradia. Zoznam je synchronizovaný s číslovanými subzáložkami v zobrazení Jednotlivé.

Popisky a poradie obrázkov je možné meniť tiež v zobrazení Jednotlivé.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár. (Platí len pre časť určenú na zobrazovanie obrázkov, neplatí pre zoznam).

Príklad záložky Foto so spôsobom zobrazenia Jednotlivo. Aktuálne je zobrazený tretí obrázok v poradí s popiskom Interiér.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu obrázkov a zmene ich poradia. Prvý v poradí sa zobrazuje po vstupe na záložku Foto. Žiadne iné funkcie tu nemajú význam.

Náhľady

Záložka Náhľady umožňuje súčasné zobrazenie miniatúr všetkých prítomných obrázkov (slúži iba na zobrazenie). Veľkosť náhľadov je možné meniť funkčnými tlačidlami Zväčšiť a Zmenšiť. Nezobrazuje popisky. Dvojklik na obrázok náhľadu spôsobí prepnutie na záložku Jednotlivé so zodpovedajúcim obrázkom. Aktuálny obrázok je graficky zvýraznený podčiarknutím hrubou čiernou čiarou. (Aby bolo zrejmé, ktorý je aktuálny a ku ktorému sa budú vzťahovať funkcie.)

Príklad záložky Foto so spôsobem zobrazenia Náhľad. Aktuálny je tretí obrázok v poradí (Interiér).

Funkcie v tejto subzáložke:

V editačnom režime sú k dispozícii funkcie na aktualizáciu obsahu záložky. K dispozícii je tiež rýchla možnosť vytvoriť obsah záložky pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto záložke.

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Pridať nový -

Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností pridania nového obrázka:


Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Prepísať  

Funkcia je k dispozícii len v editačnom režime. Vložený obrázok, ktorý sa aktuálne zobrazuje, resp. na ktorom je aktuálne fókus, umožní prepísať iným obrázkom. Na výber obrázka sú k dispozícii rovnaké možnosti ako v prípade funkcie Pridať nový, okrem možnosti prepísať obrázok obrázkom z číselníka obrázkov.

Pretože je prepisovaný obrázok cez číselník obrázkov priradený k viacerým záznamom (napr. k viacerým skladovým kartám), je zobrazené upozornenie, kedy je možné zvoliť, či sa má novým obrázkom nahradiť obsah tohto súčasného záznamu a ak má byť tým pádom referencovaný i do ostatných záznamov (voľba "Áno") alebo ak sa má vytvoriť záznam nový (voľba "Nie").

Uložiť -

Funkcia je k dispozícii aj mimo editačného režimu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností výberu cieľa, kam uložiť aktuálne zobrazený obrázok, resp. obrázok, na ktorom je aktuálne fókus:

Vymazať -

Vložený obrázok, ktorý sa aktuálne zobrazuje, resp. na ktorom je aktuálne fókus, zruší.

Ak ide o obrázok s prepojením na externý súbor, tak nepôjde o vymazanie daného externého súboru, ale len o vymazanie obrázka zo záložky Foto.

Metóda drag-and-drop v tejto záložke:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

 • Aktualizácia obsahu záložky - Možnosť rýchlo aktualizovať obsah záložky Foto editovaného záznamu z vybraného súboru jeho uchopením a ťahaním myšou na záložku Foto. Ak máte "uchopený" iba jeden súbor, tak po jeho "pustení" na záložke Foto v miestach, kde sa zobrazuje obrázok, sa zobrazí otázka, či si želáte daný obrázok vložiť do obsahu subzáložky Foto ako ďalší nový obrázok (tzn. podobne ako funkcia Pridať nový) alebo či sa má daným obrázkom nahradiť aktuálny obrázok (tzn. analogicky ako funkcia Prepísať). Ak uchopíte viacero označených súborov s obrázkami naraz, tak po ich "pustení" na záložke Foto ich je možné iba pridať ako nové (nie jedným z nich nahradiť aktuálny).

Ako sa na obrázky odkazovať (v tlači, v def. paneloch atď.)

Ako bolo povedané v poznámke ohľadom realizácie v úvode tejto kap., po zavedení tejto záložky umožňujúcej zobrazovať viacero obrázkov (od v.10.02 vrát.), zostala z dôvodu spätnej kompatibility zachovaná položka Picture_ID (pomocou ktorej sa vo verziách nižších ako 10.02 odkazovalo na obrázok do záložky Foto (iba pre jeden obrázok)) a bola presmerovaná na prvý obrázok do novej subkolekcie obrázkov (napr. FirmPictures, StoreCardPictures, ...). Tzn. odkazuje sa na rovnaký obrázok (rovnaké ID) uložený v tabuľke všetkých obrázkov ako prvý záznam v kolekcii obrázkov. Viď nasledujúca schéma:

Schéma internej realizácie uloženia obrázkov. Položka Picture_ID hlavnej tabuľky (tu tabuľky skladových kariet) obsahuje rovnaké ID (v schéme uvedené ako hodnota "X") ako prvý obrázok, ktorý bol vložený do kolekcie obrázkov skladovej karty na záložke Foto. V schéme naznačené zelenou šípkou. Červené šípky zvýrazňujú odkazy na iné záznamy, tzn. z kolekcie obrázkov sa každý záznam odkazuje na sklad. kartu, ku ktorej patrí (v schéme uvedené ako hodnota "Y"), a ďalej sa odkazuje na ID obrázkov uložených v tabuľke všetkých obrázkov, kde je v položke "Blob" uložený samotný obsah každého obrázka. Vo verziách starších ako 10.02 sa položka Picture_ID hlavnej tabuľky odkazovala priamo na ID obrázka do tabuľky všetkých obrázkov (v schéme naznačené prerušovanou čiarou).

Z toho plynú rôzne možnosti, ako tlačiť obrázky zo záložky Foto (pre viacero obrázkov). Popis tlače s využitím kolekcie obrázkov alebo s využitím priameho odkazu prostredníctvom MAIN.Picture_ID.BlobData hlavnej tabuľky vrát. príkladov, viď editor tlačových zostáv - prvok Obrázok z databázy a prvok Obrázok.

Súvisí s tým tiež kopírovanie záznamov, ku ktorým je nejaký obrázok pripojený. Pri kópii dochádza len ku skopírovaniu väzieb v tabuľke NázovAgendyPictures (StoreCardsPictures a pod.). Pri kopírovaní teda nedochádza k nárastu objemu dát o duplicitné obrázky.

Ďalej je potrebné objasniť, ako je riešená situácia, keď žiadny obrázok v rámci daného záznamu neexistuje

Platí: Pokiaľ k záznamu (napr. sklad. karte) nie je pripojený žiadny obrázok, vracia sa jeho OID buď ako "prázdne OID", a to vtedy, ak sa získava z tabuľky (napr. v tlačovej zostave MAIN.Picture_ID) alebo ako "plné OID" vtedy, ak sa získava z business objektu (napr. v tlačovej zostave MAIN.ID.Picture_ID). Plné OID je reťazec "__________" (10 podtržníkov).

V skladových kartách majme tlač. zostavu, kde si z kontrolného dôvodu chceme vytlačiť ID obrázka.

 • výraz MAIN.Picture_ID vytlačí "0000000000"
 • výraz MAIN.ID.Picture_ID vytlačí "__________"

Je s tým potrebné počítať, keď sa na danú položku odkazujete. Napr. pomocou skriptovania si definujete nejakú akciu, ktorá sa má realizovať len za podmienky, že nejaký obrázok existuje, tzn. daná položka nie je "prázdna", alebo naopak.

Na testovanie obsahu OID obrázkov je možné okrem QRfunkcie NxIsEmptyOID, využívať aj funkcie NxIsFullOID a NxIsEmptyOrFullOID, ktoré umožňujú kontrolovať požadované OID oproti "plnému OID".

Dôvodom je to, aby sa zbytočne do tabuľky všetkých obrázkov (Pictures) neukladali prázdne záznamy pre objekty, ktoré žiadne obrázky nemajú. Je zabezpečené to, že keď užívateľ edituje napr. skladovú kartu, vytvorí sa BO danej karty a spolu s ňou sa pripraví aj súvisiaci objekt pre obrázok, ale vytvorí sa s fiktívnym (dočasným) OID, tzv. "plné OID" (FullOID, 10 podtržníkov). A to preto, aby sa zbytočne "neplytvalo" generovanými regulérnymi OID v prípade, že obrázok nakoniec nebude vložený. Pri uložení sklad. karty, ak bol nejaký obrázok vložený, sa mu pridelí regulérne OID, pokiaľ nebol žiadny vložený, objekt obrázka sa neuloží a žiadny záznam v tabuľke obrázkov nevznikne.

V tlačovej zostave sa bežne k dátam pomocou business objektu nepristupuje, len v prípade odkazu prostredníctvom položky ID (vlastné ID) - všeobecná vlastnosť systému. Preto, ak je tlač obrázka vedená priamo cez pôvodnú položku Picture_ID, tzn. MAIN.Picture_ID, pristupuje sa priamo k dátam z tabuľky a vytlačí sa "0000000000". Kým pokiaľ je tlač vedená cez vlastné ID, tzn. napr. MAIN.ID.Picture_ID.BlobData, dôjde k vytvoreniu príslušných objektov a v takom okamihu daná položka vráti namiesto prázdneho OID spomenuté "plné OID" vo forme "__________".