Záložka Foto (iba pre jeden obrázok) - všeobecne

Subzáložka umožňuje doplniť k informáciám o aktuálnom zázname aj obrázok. napr.

  • fotodokumentácie, montážne návody, schémy a pod.
  • a pod.

Do tlačových zostáv je štandardne možné obrázky vkladať funkciou Vložiť obrázok, viď funkcie editora tlačových zostáv.)

Na zobrazenie v tejto subzáložke sa používa interný zabudovaný prehliadač obrázkov. Ide vlastne o zobrazenie obrázka uloženého v databázovej položke na to určenej.

Na zobrazovanie obrázkov zodpovedajúcich určitej položke v databáze (ktoré sú uložené v danej položke) môžete tiež využiť užívateľsky definovateľné formuláre s prvkom Obrázok.

Okrem tejto možnosti je možné zobrazovať i obrázok zo súboru (nie z položky databázy), ktorého umiestnenie sa zistí na základe definície výrazu prostredníctvom doplnku Prehliadač obrázkov.

Je k dispozícii ako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátnou záložkou zobrazujúcou detailné informácie aktuálneho záznamu), napr. v nasledujúcich v agendách:

V týchto agendách je teda možné vkladať iba jeden obrázok. Porovnajte s kap. Záložka Foto (pre viacero obrázkov) - všeobecne.

Funkcie v tejto subzáložke:

V editačnom režime sú k dispozícii funkcie na aktualizáciu obsahu záložky. K dispozícii je tiež rýchla možnosť vytvoriť obsah záložky pretiahnutím myšou. Viď využitie metódy drag-and-drop v tejto záložke.

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Zo súboru - Načíta do tapety obrázok zo súboru. Po vyvolaní funkcie sa najskôr ponúkne možnosť vybrať príslušný súbor, v ktorom je uložený obrázok, ktorý chcete pripojiť k danému záznamu, ku ktorému táto subzáložka patrí. Je možné súbor zadať názvom alebo vyhľadať a potvrdiť.
Zo schránky -

Umožní vložiť obrázok zo schránky (clipboardu).

Pri vkladaní obrázka do schránky odporúčame využívať funkcie z menu danej aplikácie príp. z jej lokálnej ponuky menu, nie len označenie myšou a short klávesom Ctrl+C, pretože pri takto vloženom obrázku v schránke môže kvôli rozdielnosti formátu dôjsť k ťažkostiam pri vložení obrázka do záložky. Obrázok získaný pomocou clipboardu sa ukladá ako *.jpg (aby nedochádzalo k zbytočnému niekoľkonásobnému zväčšeniu).

V niektorých grafických formátoch nemusí byť funkcia dostupná.

Skenovať -

Umožní vložiť obrázok zo zariadenia, ktoré podporuje rozhranie TWAIN (skenera, web kamery, digitálneho fotoaparátu a pod.).

Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné s rozhraním TWAIN a či je pripojené k počítaču. Ďalej je potrebné, aby bol pre zariadenie nainštalovaný software od výrobcu zariadenia, ktorý podporuje rozhranie TWAIN. V prípade. že si nie ste istí, či je zariadenie s rozhraním TWAIN kompatibilné, prečítajte si dokumentáciu k zariadeniu alebo sa spojte s jeho výrobcom. Ak je k počítaču pripojených viacero zariadení, zobrazí sa po vyvolaní funkcie dialógové okno Vybrať zdroj, kde vyberiete požadované zariadenie, z ktorého chcete obrázok použiť. Nastavte obrázok v skeneri alebo ho vyhľadajte vo fotoaparáte.

Vyčistiť - Vyčistí obsah subzáložky, teda skôr vložený objekt zruší.
Do schránky -

Obrázok z editovaného záznamu vloží do schránky. Využijete napr. v prípade, že si ho budete chcieť následne vložiť inam, napr. do príslušnej aplikácie, ktorá je určená na spracovanie daného formátu (aby ste ho mohli aktualizovať a pod.)

V niektorých grafických formátoch nemusí byť funkcia dostupná.

V spodnej časti subzáložky je potom k dispozícii lišta s položkami, v ktorej môžete nastaviť, ako si želáte vložený obrázok v subzáložke zobrazovať:

Tlačidlá a začiarkávacie políčka na nastavenie zobrazenia obrázka

Názov Ikona Kl.skr. Popis
Na celú plochu Ctrl +1
(viď Pozn.)
Zmení veľkosť zobrazenia. Upraví obrázok proporcionálne (zväčší alebo zmenší), aby bol čo najväčší, ale aby sa zmestil na pridelenú plochu.
Optimálne Ctrl +2 V prípade, že je obrázok väčší ako príslušná plocha, proporcionálne sa zmenší tak, aby zaplnil celú plochu. V prípade, že je obrázok menší ako príslušná plocha, ponechá sa v skutočnej veľkosti.
1:1, tj.100% Ctrl +3 Obrázok sa zobrazí v skutočnej veľkosti. Ak je väčší ako pridelená plocha, zobrazia sa scrollbary.
Optimálne na šírku Ctrl +4 Správa rovnako ako voľba zobraziť optimálne, ale prihliada sa len k šírke. Výška sa zmenšuje proporcionálne, v prípade, že je väčšia, sú zobrazené scrollbary.
Na stred - Tu môžete začiarknuť, či sa má zobrazený obrázok centrovať.
Priehľadnosť - Tu môžete začiarknuť, či má byť zobrazený obrázok priehľadný.

Poznámka: Klávesové skratky na prepnutie zobrazenia Ctrl+1 (až Ctrl+3) nezamieňajte s Ctrl+F1 (až Ctrl+F3). Niekedy sa môžu vyskytnúť ťažkosti pri použití numerickej klávesnice, preto odporúčame použiť skôr číslice zo znakovej klávesnice.

Metóda drag-and-drop v tejto záložke:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

  • Aktualizácia obsahu záložky - Možnosť rýchlo aktualizovať obsah záložky Foto editovaného záznamu z vybraného súboru jeho uchopením a ťahaním myšou na záložku Foto. Po "pustení" na záložke Foto sa ponúkne možnosť vytvoriť z daného súboru obsah editovanej záložky Foto.