Záložka Prílohy - všeobecne

Záložka Prílohy je k dispozícii vo väčšine dokladových agend a v niektorých číselníkových agendách, v ktorých by mohla nájsť využitie (napr. Adresár firiem, Skladové karty, Zákazky, Obchodné prípady, Projekty a pod.). Záložka umožňuje k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam danej agendy zobrazovať zoznam s ním súvisiacich dokumentov alebo detaily jednotlivých príloh, pridávať ďalšie väzby na ne, prípadne tieto väzby rušiť.

K danému záznamu tu môžete zadať väzbu na ľubovoľný iný dokument (vo Worde, v Excele, ...) evidovaný v agende Dokumentov, ktorý sa aktuálneho záznamu nejako týka. Môže to byť napr. kompletná obchodná korešpondencia, ktorá predchádzala vystaveniu daného dokladu, písomný dopyt predchádzajúci vystaveniu objednávky, cenová ponuka, písomná reklamácia vzťahujúca sa k vratke, rôzne obchodné a iné zmluvy, projektová dokumentácia k výrobku, skladovej karte, karte majetku a pod. Môže ísť o rôzne kategórie dokumentov, tzn. napr. dokumenty vytvorené vo Worde, v Excele a pod. a uložené do systému ABRA ako tzv. OLE dokumenty, nascanované obrázky (napr. rôzne schémy), ISDOC doklady zaslané elektronicky, podľa ktorých daný doklad v systéme ABRA vznikol a množstvo iných ...)).

Vďaka tejto vlastnosti potom môžete rýchlo na jednom mieste získať kompletný prehľad o všetkej dokumentácii týkajúcej sa daného záznamu. Ďalší výklad a ďalšie príklady využitia dokumentov viď kap. Vecný obsah, základné pojmy - Dokumenty.

Dokumenty v tejto záložke sa zobrazujú s uplatnením prípadných prístupových práv užívateľa k chráneným objektom. Tzn. sú tu k dispozícii iba dokumenty vystavené na kategóriu dokumentu, rad a stredisko, ku ktorým má prihlásený užívateľ povolené prístupové práva na zobrazenie.

V hornej časti záložky sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov Popis

K dokladu

resp.

K záznamu

Číslo dokladu, ku ktorému patria dané prílohy, v dokladových agendách. V číselníkových agendách ide o identifikáciu aktuálneho číselníkového záznamu (napr. kód + názov skladovej karty, identifikačné číslo zamestnanca + jeho meno + ďalšie údaje a pod.)

Záložka Prílohy ďalej obsahuje needitovateľný zoznam dokladov, ktoré sú evidované v agende Dokumenty a ktoré boli pripojené k aktuálnemu záznamu. V needitovateľnom zozname už pripojených dokumentov sa o nich zobrazujú základné údaje. Význam tu zobrazených položiek je rovnaký ako význam rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam dokumentov.

Pozor! V záložke Prílohy sú iba dokumenty:

V spodnej časti záložky je zobrazený obsah aktuálneho dokumentu. Ako je zobrazený, závisí od kategórie dokumentu. Obsah dokumentu je tu možné prehliadať buď priamo alebo s aktiváciou vloženého dokumentu. Dokument je možné aktivovať prostredníctvom funkcie Aktivovať priamo tu v záložke Prílohy (tzn. rovnako ako je to v obsahu dokumentov v agende Dokumenty). V prípade dokumentov kategórie OLE dokument stačí dvojité kliknutie na obsah dokumentu, viď tiež popis Ako si prehliadať obsah OLE dokumentu. Aktuálne zobrazený obsah dokumentu môžete uložiť (napr. do súboru, príp. do schránky (podľa kategórie dokumentu)) prostredníctvom funkcie Uložiť aj priamo tu v záložke Prílohy (tzn. rovnako ako je to v obsahu dokumentov v agende Dokumenty).

Na samotné editovanie obsahu dokumentov slúžia funkcie, ktoré sú k dispozícii len v editačnom režime priamo v agende Dokumentov, viď funkcie v záložke Obsah v agende Dokumenty. Pre dokumenty kategórie OLE dokument opäť stačí dvojité kliknutie v editačnom režime na obsah dokumentu. Viď tiež popis Ako editovať obsah OLE dokumentu.

Pod zobrazeným obsahom dokumentov je potom k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Prílohy

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v číselníkoch v tejto záložke neprebieha, tým pádom sa tu štandardné funkcie pre režim editácie v číselníkoch neponúkajú. Pridávanie a odoberanie príloh prebieha spôsobom priamej editácie prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Občerstviť F11 - Ide o klasické občerstvenie, ale záznamov v tejto subzáložke.
Pripojiť Shift +F2 -

Pripojí k danému záznamu vybraný dokument z agendy Dokumentov. Po vyvolaní funkcie sa ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument, ktorý sa potom pridá do zobrazeného zoznamu príloh zviazaných s aktuálnym záznamom.

Ak vo vyvolanej agende požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. Je to možné urobiť priamo zo Sprievodcu výberom dokladu otvorením danej agendy a pridaním nového záznamu.

Vo vyvolanom sprievodcovi môžete požadované označiť a označené pripojiť naraz. Prílohy je možné pripájať hromadne i štýlom "viac príloh k viacerým záznamom agendy naraz". Viď často kladené otázky, otázka Ako hromadne pripojiť prílohy?

Odpojiť Shift +F8 - Funkcia inverzná k Pripojiť. Umožní odpojiť dokument resp. označené dokumenty od aktuálneho záznamu. Daný dokument sa samozrejme nijako nemaže, akurát sa zruší väzba medzi daným dokumentom a aktuálnym záznamom.
Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Zobrazí zdrojový dokument pripojený k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam danej agendy. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

  • otvoriť tu - otvorí agendu dokumentov "cez" agendu aktuálneho dokladu
  • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Dokumentov a otvorí ju buď "cez" agendu aktuálneho záznamu alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy dokumentov. Takto odtiaľto vyvolaná agenda dokumentov sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to len za dokumenty súvisiace s aktuálnym záznamom zo záložky Zoznam danej agendy.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy Dokumentov štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých evidovaných dokumentov a pod.).

Nový

F2

alebo

Shift +F2

 

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu k aktuálnemu záznamu priamo z tejto agendy s automatickým návratom späť. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového dokumentu k aktuálnemu záznamu zo záložky Zoznam danej agendy. Ide o jednu z možností vystavenia nového dokumentu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Popis podvolieb viď funkcia Nový v agende Dokumenty.

Funkcia vyvolá agendu Dokumenty, otvorí ju "cez" agendu aktuálnej agendy a rovno prejde na zadanie nového dokumentu.

Pozor, v tomto prípade sa agenda dokladu vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Popis dokumentu sa predvypĺňa podľa aktuálneho záznamu. Rovnako i firma, prevádzkareň a osoba sú predvyplnené podľa aktuálne zobrazovanej firmy, prevádzkarne a osoby, pokiaľ na aktuálnom zázname existujú. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola funkcia vyvolaná.

Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".


Nové doklady s pridaním priamo na aktuálnu záložku Prílohy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

Označiť všetko - - Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov, podrobný popis označovania viď kap. - Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke.

Ďalej sú tu k pripojenému dokumentu dostupné rovnaké funkcie, ako sú v záložke Obsah daného dokumentu mimo režimu editácie.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Aktivovať ALt+I Jedna z možností, ako prehliadať aktuálny dokument. Viď popis rovnakej funkcie Aktivovať v agende Dokumenty, viď vyvolanie aktivácie mimo režimu editácie.
Uložiť do Alt+U Viď popis rovnakej funkcie Uložiť do v agende Dokumenty.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov Kl. Doplňujúci popis:
Hromadně označit záznamy

Shift +F10

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Do verzie 18.03.02 bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.

Hľadať hodnotu v zozname Ctrl +F Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.

Metóda drag-and-drop v tejto záložke:

Ide o jednu z možností ovládania metódou drag-and-drop:

  • Pridanie nového dokumentu na záložku Prílohy - Možnosť rýchlo vytvoriť z vybraného súboru nový dokument s pridaním priamo na aktuálnu záložku Prílohy jeho uchopením a ťahaním myšou na záložku Prílohy. Po "pustení" na záložke Prílohy sa ponúkne možnosť vytvoriť nový dokument, v ktorého obsahu bude pretiahnutý súbor.