Záložka Revízie - všeobecne

Táto záložka slúži:

  • Na zobrazenie zoznamu revízií aktuálneho dokladu - Je tu teda vidieť, či daný doklad má nejakú archivovanú revíziu, kto jednotlivé revízie vytvoril a kedy.
  • Na tlače dokladov v jednotlivých revíziách, zobrazovanie a tlače rozdielov medzi revíziami.
  • Na vlastné schvaľovanie (pri záznamoch, kde sa požaduje schválenie od prihláseného užívateľa).

Je k dispozícii v agendách, ktoré podporujú vytváranie revízií, ale len vtedy, pokiaľ je v parametri Povoliť revízie dát nastavená hodnota Áno.

Typy dokladov, ktoré revízie dokladov podporujú:

V hornej časti záložky je k dispozícii nasledujúca položka:

Názov Popis
K dokladu Číslo dokladu, ku ktorému patria dané údaje o revíziach.

Záložka Revízie ďalej obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz vzniknutých revízií k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam danej agendy. Pokiaľ je tu záznam aspoň jednej uloženej revízie, pribudne tu automaticky aj riadok, ktorý predstavuje aktuálnu revíziu (aktuálny stav daného dokladu).

Okrem výrobcom dodávaných stĺpcov si môžete nadefinovať vlastné podľa potreby, viď definovateľné stĺpce.

Zoznam štandardne podporuje triedenie, a to pomocou kliknutia na hlavičku stĺpca alebo nastavením voľbou v lokálnom menu nad hlavičkou stĺpcov. Viď triedenie v prípade memory datasetov. Veľkosti a usporiadanie stĺpcov a vybrané triedenie sa na danom formulári pamätajú.

V zozname sú ku každému záznamu uvedené jeho základné údaje. Položky:

Názov Popis
Revízie Číslo revízie. Revízie sú číslované od 1.
Popis Text, ktorý užívateľ zadá pri uzavieraní revízie a ktorý slúži na lepšiu identifikáciu revízie. Pri aktuálnej revízii je tu uvedený text identifikujúci, že ide o aktuálnu revíziu.
Dátum Dátum vytvorenia daného záznamu revízie. Je to vlastne dátum "uzavretia" danej verzie dokladu a jej zaarchivovania. Pri aktuálnej revízii je položka prázdna.
Autor Užívateľ, ktorý revíziu vytvoril. Pri aktuálnej revízii je položka prázdna.

Ak sa v niektorej z agend v záložke revízie zobrazuje ešte niečo navyše, je to predmetom popisu danej agendy. Viď napr. revízie v agende Dokumenty, kde sa zobrazuje i obsah dokumentu z jednotlivých revízií.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam, teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editačný režim s ukladaním vykonaných zmien, ako bol popísaný v kap. editácia záznamov v knihách v tejto záložke neprebieha, teda štandardné funkcie pre režim editácie v knihách sa tu neponúkajú. Zmeny prebiehajú prostredníctvom funkcií uvedených ďalej.

Názov Kl. Doplňujúci popis
Nová revízia Ctrl +F9 Vytvorí revíziu aktuálneho dokladu, tzn. vlastne zaarchivuje jeho stav k danému okamihu. Ide o jednu z možností vytvorenia revízie daného dokladu resp. všeobecne daného záznamu.
Tlač, export

F5

alebo

Shift +F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

Ponúka sa zoznam všetkých tlač. zostáv resp. exportov pre danú dokladovú agendu. Tu môžete o. i. vykonať:

  • Tlač/export danej revízie dokladu - Vyvolaním tlače resp. exportu nad vybranou revíziou a výberom tlače formulára daného dokladu.
  • Tlač rozdielov medzi revíziami - Označením revízií, ktoré si želáte porovnať, a výberom tlačovej zostavy na tlač rozdielov revízií.
  • Prehliadanie rozdielov - Na prehliadanie rozdielov je možné použiť náhľad rovnakej tlačovej zostavy ako na tlač rozdielov.
Zmeniť popis F4 Ide o možnosť k danému záznamu revízie editovať poznámku, ktorá sa zadávala pri vzniku novej revízie. Poznámka je dostupná na editáciu, pokiaľ má na to prihlásený užívateľ prístupové právo Zmeniť popis revízie.
Vymazať Ctrl +F8 Touto funkciou je možné mazať staršie revízie. Aktuálnu revíziu nie je možné zmazať.