Záložka Rozdelenie platby - všeobecne a zadanie platby z agendy platiaceho dokladu

Pomocou záložky je o. i. možné:

  • prehliadať, ktorý doklad je platiacim dokladom hradený
  • meniť spôsob zaplatenia riadkov plateného dokladu
  • prípadne len platený doklad zvoliť vrátane zadania spôsobu jeho zaplatenia (zadanie plateného dokladu v záložke Rozdelenie platby je jednou z možností, ako zaevidovať novú platbu dokladu).

Po uložení daného dokladu, pre ktorý sa zadal predpis platby, sa vykoná o. i. zaplatenie vybraného plateného dokladu, resp. jeho riadkov tak, ako bolo predpísané v tejto záložke, tzn. platiaci doklad pribudne v zozname platieb v záložke Platby zvoleného plateného dokladu.

Záložka je k dispozícii len pre doklady, ktoré je možné použiť ako platbu iného dokladu, teda pre bankové výpisy, pre pokladničné účtenky alebo ostatné doklady, ale len vtedy, keď sú bez DPH, viď položka "DPH" v hlavičke týchto dokladov. Vyskytuje sa ako subzáložka záložky Detail.

Záložka je zhodná so záložkou Rozdelenie platby pri zadávaní platby z agendy plateného dokladu.

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Platený doklad

Položka s funkčným tlačidlom na voľbu plateného dokladu. Po stlačení tlačidla sa vyvolá štandardný Sprievodca vyhľadaním dokladu, pomocou ktorého je možné platený doklad vyhľadať.

Ak bol platiaci doklad už skôr zviazaný s nejakým dokladom predpisu platby, (tzn. platený doklad tu bol zadaný už skôr, príp. platiaci doklad (napr. účtenka) vznikol priamo v agende plateného dokladu ako jeho platba alebo v prípade bankového výpisu, bol zadaný už v jeho záložke Obsah napr. cez variabilný symbol), tak položka Platený doklad číslo tohto plateného dokladu už obsahuje. V opačnom prípade je v nej uvedené "Bez predpisu".

Suma platby

Suma úhrady plateného dokladu. Udáva, akou sumou peňazí sa má platený doklad uhradiť zadaným platiacim dokladom, teda aká suma sa má na daný doklad zaznamenať ako jeho "zaplatenie".

Ide o sumu v mene plateného dokladu!

Má význam a je ju možné editovať len vtedy, keď je predpis (platený doklad) v nejakej cudzej mene a jeho platba (platiaci doklad) je v inej mene.

Aby nedochádzalo pri úhradách takýchto dokladov k ťažkostiam, je tu možnosť užívateľsky zadať, aká časť plateného dokladu sa uhradí, aj keď napríklad po prepočítaní sumy dokladu aktuálnym kurzom môže vychádzať iné číslo. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme v roku 2001 faktúru prijatú FP na 50 USD. Platba bola napr. v hotovosti v DEM. Nech kurzy USD a EUR (DEM je denomináciou) sú také, že aby bola zaplatená suma 50USD, musela by platba byť napr. na 116,83DEM. Platba sa ale po dohode s dodávateľom uskutočnila na 116,80DEM. Ak by sme použili štandardný prepočet na menu dokladu pomocou lokálnej meny, javila by sa faktúra ako neuhradená o nejaké drobné centy.
Aby k týmto nepríjemným efektom nedochádzalo, je k dispozícii položka Suma platby. Zadáme teda pokladničný výdaj na sumu 116,80DEM a do sumy platby zadáme 50USD. Tým zaistíme, že táto účtenka uhradí danú faktúru v plnej výške predpisu a faktúra sa nebude javiť ako nezaplatená.
Vzniknutá nepresnosť v platbe (116,80DEM namiesto 116,83DEM) sa zahrnie do kurzového rozdielu. Tzn. Predpis faktúry v USD bude celý uhradený, ale pri prepočte na lokálnu menu vznikne rozdiel medzi predpisom a zaplatením, ktorý sa vyrovná spočítaním kurzových rozdielov na faktúry v cudzích menách.

Predvypĺňa sa sumou z položky Suma platiaceho dokladu, prípadne prepočítanou na menu plateného dokladu.

Spôsob rozdelenia

Sumu platby je možné nechať prerozdeliť medzi riadky

  • pomerne (podľa súm, na ktoré boli riadky vystavené).
  • ľubovoľne ručne.

Defaultne je nastavené pomerne. Pokiaľ nezvolíte inak, platba sa automaticky rozdelí rovnomerne na jednotlivé riadky plateného dokladu. Teda keď nechcete nejako špeciálne rozdeliť čiastočnú platbu medzi riadky plateného dokladu, nie je potrebné do danej subzáložky vôbec vstupovať a rozdeľovaním platby sa zdržiavať.

Voľba "Sekvenčne", ktorá bola k dispozícii do verzie 6.04.6 ABRA Gen, je pri dokladoch vystavených s touto voľbou automaticky prepísaná vo vyšších verziách na "Pomerne". Avšak už rozpočítané platby sa automaticky neprepočítavajú.

Príklady rozdelenia platieb viď popis Spôsobu rozdelenia platby v subzáložke Rozdelenie platby.

Zostáva Informatívna položka. Zobrazuje, aká časť z položky Suma platby sa ešte nerozdelila medzi riadky do ich položiek Teraz splatiť, viď ďalej.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Rozdelenie platby na platiacich dokladoch

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Záložka ďalej obsahuje editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam riadkov na rozdelenie sumy platby. Sú v ňom uvedené základné údaje o jednotlivých platených riadkoch:

Názov Popis
Text

Informatívna položka. Zobrazuje text z riadka dokladu alebo informáciu, že ide o centové vyrovnanie.

Skladové riadky nemajú položku Text, preto je pre ne obsah položky text v tomto zozname prázdny.

Vystavené

Informatívna položka. Zobrazuje sumu z daného riadka dokladu, ale vrátane DPH!

DPH sa dopočíta z celkovej sumy DPH na doklade (ktorá mohla byť nejako zaokrúhlená) pre danú sadzbu a pomerne sa rozdelí medzi riadky dokladu v danej sadzbe.

Takže nejde o číslo vzniknuté len jednoduchým výpočtom: suma z riadka dokladu bez dane krát sadzba dane.

Doteraz splatené Informatívna položka. Udáva, do akej výšky bol už daný riadok splatený predošlými platbami.
Stredisko Informatívna položka. Stredisko z daného riadka plateného dokladu.
Zákazka Informatívna položka. Zákazka z daného riadka plateného dokladu.
Obch. prípad Informatívna položka. Obchodný prípad z daného riadka plateného dokladu.
Projekt Informatívna položka. Projekt z daného riadka plateného dokladu.
Teraz splatiť Suma, v akej výške sa má daný riadok danou platbou splatiť. Položka môže byť zadaná ľubovoľne ručne alebo sa môže predvyplniť podľa toho, aký ste zvolili spôsob rozdelenia platby. Súčet súm v položkách Teraz splatiť za všetky riadky sa musí samozrejme rovnať položke Suma platby, viď vyššie, inak program nepovolí doklad uložiť.