Záložka Rozúčtovanie - všeobecne

Pomocou záložky je o. i. možné:

Po uložení daného dokladu prebehne jeho zaúčtovanie - vyslanie do účtovníctva (neplatí pre súhrnne účtované doklady, ktoré sa do účtovníctva vysielajú až na žiadosť užívateľa), podľa zvolenej predkontácie, príp. podľa údajov rozúčtovania dokladu v záložke rozúčtovania. Pritom sa do účtovníctva zlúčia tie riadky, ktoré majú zhodné všetky údaje podstatné pre zaúčtovanie, viď Príklad v kap. Predkontácie a spôsob ich aplikácie na doklady.

Záložka Rozúčtovanie je k dispozícii len v editačnom režime a len keď editujeme doklad, ktorý sa má účtovať (tzn. pamätá si odkaz na účtovný rad nesúhrnný resp. súhrnný). V prehliadacom režime by neniesla žiadnu podstatnú informáciu, pretože zo zápisov daného dokladu v účtovníctve nie je možné spätne zrekonštruovať, akým spôsobom bolo zadané rozúčtovanie daného dokladu.

Záložka Rozúčtovanie sa v editácii sprístupňuje až v okamihu, keď je pre daný doklad známy rad dokladov (ak sa má tento rad účtovať, záložka sa sprístupní). Pri bankových výpisoch je rad daný vybraným účtom, pri pokladničných a iných dokladoch je to po zadaní radu dokladov v hlavičke týchto dokladov.

Pri oprave daného dokladu sa záložka Rozúčtovanie predvyplní znovu tak, ako keby šlo o doklad nový. Pre opravy dokladov a ich rozúčtovanie platí, že ak ich opravujete a v rámci opravy vykonáte taký krok, ktorý všeobecne vyvoláva preúčtovanie daného dokladu do účtovníctva (na to postačí napr. len vstúpiť do záložky Rozúčtovanie), tak o pôvodné rozúčtovanie pochopiteľne prídete a budete ho musieť vykonať znovu. Pokiaľ však máte správne nastavené predkontácie, rozúčtovanie môže prebehnúť podľa predkontácií a nie je potrebné zadávať ho ručne.

V hornej časti záložky Rozúčtovanie sú k dispozícii prvky:

Názov Popis
Kontácia Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva. Ak bola zadaná v hlavičke dokladu, je predvyplnená, ale je ju samozrejme možné zmeniť. Vyberať je možné len z predkontácií pre daný typ dokladu.
Predkontuj

Funkčné tlačidlo s voľbou:

  • Len doplň - aplikuje zvolenú kontáciu s tým, že na riadky podľa danej predkontácie doplní len chýbajúce účtovné položky, už vyplnené položky ponechá bezo zmeny
  • Len vyčisti - vymaže všetky doplnené účtovné položky
  • Vyčisti a doplň - vymaže všetky doplnené účtovné položky a znovu aplikuje zvolenú predkontáciu
Dátum zaúčtovania

Dátum, s ktorým sa doklad vyšle na zaúčtovanie do účtovníctva (do žiadostí, resp. denníka). Pre predvypĺňanie dátumu účtovania platia pravidlá popísané v kapitole Predvypĺňanie dátumov na dokladoch.

Viď tiež Často kladené otázky - Podľa akých dátumov sa účtujú jednotlivé doklady?

Ďalej záložka obsahuje editovateľný zoznam, kde je možné zadávať nasledujúce položky, ktorých rozmiestnenie závisí od voľby Zobrazovanie účtovného zápisu na dokladoch, a tým vykonať prípadné rozúčtovanie daného dokladu (jednotlivé položky môžu byť predvyplnené podľa zvolenej kontácie, ale je ich možné samozrejme zmeniť):

Názov Popis
Účet MD/D

Účty strany MD a D, na ktoré sa daná suma na aktuálnom riadku zaúčtuje. Účet zadáte alebo vyberiete z účtového rozvrhu (účtovnej osnovy).

Účty MD/D sú povinné položky na zaúčtovanie. Ak nebudú zadané, nebude možné doklad zaúčtovať do denníka, ani keby daný rad dokladov mal nastavené účtovať priamo do denníka. Nie je však nutné zadávať ich priamo tu, nezadané účty je ale možné doplniť neskôr v žiadostiach o zaúčtovanie.

Stredisko MD/D

Stredisko, na ktoré sa daná suma na aktuálnom riadku zaúčtuje. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko.

Strediská MD/D sú povinné položky na zaúčtovanie. Ak nebudú zadané, nebude možné doklad zaúčtovať do denníka, ani keby mal daný rad dokladov nastavené účtovať priamo do denníka. Nezadané strediská je možné doplniť neskôr v žiadostiach o zaúčtovanie.

Strediská, ktoré sú jednou z kontovaných položiek, sú chránené objekty. Predsa len predkontácia použitá na zaúčtovanie daného dokladu doplní podľa svojej definície strediská aj v prípade, že k nim užívateľ nemá príst. práva, no program potom nepovolí takýto doklad uložiť (pokiaľ nejde o doklad vystavený v rade s nastavením neúčtovať), keďže nemôže na takéto stredisko záznamy zaúčtovať. Predkontácie stredísk teda definujte s uvážením, aby nedochádzalo k zbytočným kolíziám pri použití kontácie užívateľom bez prístupových práv k strediskám, ktoré daná predkontácia dopĺňa.

Zákazka MD/D

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek vo Firemných údajoch.

Obchod. prípad MD/D To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt MD/D To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Typ Položka na zobrazenie daného typu riadka (základ, DPH,...). Tu nie je editovateľná.
Suma Položka na zobrazenie sumy daného riadka a daného typu (základ, DPH,...). Tu nie je editovateľná, preberá sa z daného riadka zo záložky Obsah dokladu.
Text Text, s ktorým sa daná suma na aktuálnom riadku zaúčtuje.

V záložke Rozúčtovanie sa už údaje zobrazujú vrátane prípadného účtovania obrátene. Takže ak je pre daný rad dokladov nastavené "Účtovať obrátene", tak účty, strediská, zákazky, obch. prípady a projekty sa oproti definícii predkontácie zobrazia obrátene a sumy sa vynásobia -1. Objasníme na príklade:

Majme predkontáciu pre dobropis faktúry vydanej definovanú tak, že účet MD dobropisu sa predkontuje podľa účtu D faktúry vydanej a naopak účet D dobropisu podľa účtu MD faktúry vydanej. Takže ak by faktúra bola účtovaná sumou 5000,- na napr. MD=31110 a D=60210, tak pre jej dobropis vo výške 2000,- by to znamenalo sumu 2000,- účtovanú na MD=60210 a D=31110. My ale máme pre rad dokladov dobropisy faktúry vydanej nastavené účtovať obrátene. Dobropis sa teda v účtovníctve zaúčtuje sumou -2000 na účty MD=31110 a D=60210 a takto sa to bude zobrazovať aj v záložke Rozúčtovanie.