Záložka Ručné párovanie - všeobecne

Subzáložka Ručné párovanie je k dispozícii v záložke Detail v niektorých agendách dokladov a to len v tých, v ktorých by mohlo mať význam párovacie doklady zadávať alebo prehliadať (tzn. agendy dokladov, o ktorých sa z princípu nikdy neúčtuje, ako sú napr. upomienky, ju neobsahujú).

Pomocou záložky je o. i. všeobecne možné:

 • Ručne zadávať doklad(y) resp. skupiny dokladov, ku ktorým sa má daný doklad pripárovať (v prípade bankových výpisov a vzájomných zápočtov riadok bankového výpisu resp. vzájomného zápočtu) a s ktorými má tvoriť v saldokonte - účtovnom denníku súvzťažne saldokontnú skupinu.
 • Prehliadať doteraz ručne pripojené párovacie skupiny.
 • Meniť spôsob párovania dokladu.

Pokiaľ ide o agendu, v ktorej sa doklady needitujú (editujú sa inde, resp. vznikajú iným spôsobom), tzn. nie je k dispozícii funkcia F2-Nový alebo F4-Oprava, potom samozrejme nie je možné z tejto agendy ručne zadávať alebo meniť a záložka slúži len na prehliadanie párovacích väzieb, ktoré vznikli automaticky alebo boli zadané ručne z agend príslušných spárovaných dokladov.

Teda týmto spôsobom je možné zadať párovanie rovno pri vystavovaní dokladov, teda na úrovni zdrojových dokladov, a zaistiť tak spárovanie dokladov, ktoré o sebe kvôli rôznym väzbám "nevedia" a k ich automatickému spárovaniu by bez zásahu užívateľa nedošlo.

Párovanie je možné zadávať na rôzne typy dokladov.

Pokud byste nechtěli párovat daný doklad rovnou k jinému dokladu, ale chtěli zajistit spárování dvou a více dokladů přes nějaký "párovací symbol", můžete toto elegantně řešit zavedením fiktivní řady dokladů libovolného typu (např. interních dokladů), která se neúčtuje, a doklady postupně v ní vytvářené pro tento účel, používat.

Objasníme na príklade: Budeme chcieť spárovať PP doklad na zálohu odovzdanú zamestnancvi s inými dokladmi, ktorými poskytnutú zálohu postupne zúčtujeme. Zavedieme si fiktívny rad interných dokladov so skratkou napr. PS. Vystavíme si fiktívny doklad PS-1/03. V prípade PP dokladu v jeho záložke Ručné párovanie pridáme doklad PS-1/03 ako párovaciu skupinu. V okamihu zadania ďalších dokladov, ktoré sa zúčtovania poskytnutej zálohy týkajú, môžeme v ich záložke Ručné párovanie jednoducho tiež zadať PS-1/03 ako párovací doklad. Budeme tak mať všetky doklady týkajúce sa poskytnutej zálohy mať v denníku v jednej saldokontnej skupine. Ďalšiu poskytnutú zálohu a jej zúčtovania si budeme párovať pomocou ďalšieho fiktívneho dokladu PS-2/03 atď.

Príklady praktického využitia:

 • Spárovanie dokladov na prevody peňazí do banky/z banky
 • Účtovanie poskytnutých záloh zamestnancom s následným vyúčtovaním

  Majme doklad na zálohu poskytnutú zamestnancovi (výdaj peňazí z pokladne). Zamestnanec následne prinesie peniaze naspäť a výdajové účtenky na realizované výdaje. Pomocou záložky Ručné párovanie je možné pri zadávaní dokladov do systému rovno zadať doklad na zálohu ako párovací doklad a zaručiť tak, že sa zodpovedajúcim spôsobom spárujú. Potom je možné napr. výpisom zvoleného účtu poskytnutých záloh za firmu alebo iné obmedzujúce kritériá jednoducho sledovať, ktoré skupiny sú nevyrovnané a kto koľko dlží.

 • Účtovanie služobných ciest
 • Účtovanie časového rozlíšenia

  Na účte 384 majme zadané výnosy, ktoré patria do r. 2002, formou interného dokladu ID. K následnej faktúre (napr. v 2/2003) teda rovno zadáme dané ID ako párovací doklad, čím sa spárujú a bude potom možné sledovať nevyrovnané saldo skupiny na účte 384.

 • A pod.

Po uložení daného dokladu vzniknú alebo zaniknú zodpovedajúce záznamy identických Source Group, tzv. Source Group Identical, na základe ktorých sa môžu doklady spárovať do jednej saldokontnej skupiny. Princíp párovania na základe ručne zadaných párovacích dokladov viď popis Vzniku a zániku SGI - záznamov identických SG a jeho dôsledky pre existujúce párovanie v kap. Párovanie dokladov do saldokontných skupín.

Zmena v párovaní sa vykoná až pri uložení dokladu. V prípade bankových výpisov a vzájomných zápočtov sa subzáložka "Ručné párovanie" aktualizuje aj pri prechode medzi jednotlivými riadkami. Teda informácia o párovaní platí vždy k danému riadku.

V hornej časti záložky Zaúčtovanie je k dispozícii položka:

Názov Popis
Vlastná skupina

Zobrazuje informáciu o dokladoch vlastnej skupiny, ktorú tvorí daný doklad a doklad, ktorý má rovnaké číslo Source Group. Teda doklady vlastnej skupiny tvorí vždy daný doklad a doklady, ktoré od neho automaticky preberajú SG, teda všetky tieto sa zaúčtujú automaticky do jednej saldokontnej skupiny.

Majme doklad FV-7/2003, ktorý je už zaplatený dokladom PP-4/2003. V položke Vlastná skupina takej faktúry je uvedené "FV-7/2003, PP-4/2003".

Viď aj príklad v popise položky Pripárované skupiny.

Záložka obsahuje aj prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam všetkých užívateľsky priamo pripárovaných skupín dokladov k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam.

Názov Popis
Pripárované skupiny

V needitovateľnom zozname sa zobrazujú skupiny dokladov, určené na spárovanie s aktuálnym dokladom, ale nezobrazujú sa tu všetky, len tie, pre ktoré platí:

 • existuje na ne priama väzba medzi nimi a editovaným dokladom
 • a táto väzba nevznikla automaticky (napr. pri zúčtovaní ZL do FV), ale bola zadaná užívateľom

  Výnimku predstavuje párovacia väzba medzi DL a FV/PP, keď program automaticky (tzn. bez zásahu užívateľa) vytvoril párovaciu väzbu medzi FV/PP a DL, a napriek tomu sú párovacie doklady k dispozícii v subzáložke Ručné párovanie, kde ich užívateľ môže prehliadať a ručne odpojiť. Viď Zdrojový expedičný skladový doklad (DL), ktorý je importovaný do príjmového predajného.

Dôvodom je to, že len tieto skupiny môže užívateľ meniť a ovplyvňovať a pokiaľ by sa v záložke Ručné párovanie zobrazovali väzby na všetky skupiny a doklady z nich, ktoré sa nakoniec spoja do jednej saldokontnej skupiny, bola by záložka zbytočne neprehľadná a mätúca, pretože takých zreťazených väzieb môže byť mnoho.

Objasníme na príkladoch:

Majme doklad zo skupiny A. Ďalej majme doklad zo skupiny B ručne prepojený na doklad zo skupiny C. Ak zadáme v detaile dokladu zo skupiny A väzbu medzi A a B, spoja sa všetky tri skupiny, tzn. A, B aj C a doklady zo skupín A, B a C sa zaúčtujú v rámci jednej saldokontnej skupiny. V detailu dokladu ze skupiny A ale uvidíme pouze přímou vazbu na skupinu B, nikoli nepřímou vazbu na skupinu C. Pokud bude chtít uživatel tuto přímou vazbu zrušit, může ji ze seznamu párovacích skupin odebrat.

Majme doklad faktúry vydanej zo skupiny A. Do faktúry vydanej vykonáme zúčtovanie zálohy zo skupiny B. Vznikne väzba medzi A a B a doklady zo skupín A a B budú zaúčtované v jednej saldokontnej skupine. V detaile dokladu zo skupiny A ale túto väzbu neuvidíme, pretože nejde o užívateľskú väzbu. Takáto automaticky vzniknutá väzba sa zruší až po zrušení akcie, na základe ktorej vznikla, tzn. užívateľ musí zrušiť zúčtovanie danej zálohy do danej faktúry.

V jednotlivých skupinách (vrátane vlastnej skupiny) sú výpočtom uvedené doklady, resp. všeobecne identifikátory záznamov (pretože nemusí ísť nutne o doklady), ktoré ju tvoria.

Jak bylo objasněno při výkladu Source Group Identical, v programu interně není evidována vazba mezi jednotlivými doklady, ale mezi zdrojovými skupinami (Source Group) daných dokladů, proto v případech, kdy existuje více dokladů s odkazem na tutéž Source Group, uživatel po výběru dokladu k připárování vidí celou skupinu dokladů se shodným Source Group.

Ručne zadaná priama väzba medzi záznamami je viditeľná nielen z pohľadu dokladu, z ktorého bola zadaná (resp. všetkých dokladov jeho skupiny), ale samozrejme aj z pohľadu dokladu, na ktorý bola väzba zadaná (resp. všetkých dokladov jeho skupiny).

Príklad: Majme faktúru vydanú FV-1/03, ku ktorej bol vystavený dobropis DV-1/03, zaplatený účtenkou PV-1/03. Faktúra po svojom vystavení dostane Source Group napr. SG=A. K nej vystavený DV preberá automaticky SG faktúry a platba dobropisu preberá automaticky SG dobropisu. Takže všetky 3 doklady majú rovnakú SG=A a spárujú sa do jednej saldokontnej skupiny úplne automaticky.

Ďalej majme FV-2/03, napr. s SG=B, ktorá tvorí druhú saldokontnú skupinu.

Ďalej majme dodací list DL-1/03, ku ktorému existuje vratka VR-1/03. Dodací list nech má SG=C, vratka potom preberá SG od DL. Takže VR aj DL budú v jednej saldokontnej skupine úplne automaticky.

Pokiaľ budeme chcieť spárovať dodací list s faktúrami FV-1 a FV-2 a párovacia väzba nevznikla automaticky (DL nebol čerpaný do FV, viď Zdrojový expedičný skladový doklad (DL), ktorý je importovaný do príjmového predajného), môžeme párovaciu väzbu zadať užívateľsky. V záložke Ručné párovanie DL vyberieme faktúry FV-1 a FV2. V zozname pripárovaných skupín tak uvidíme aj výpočet ďalších dokladov z ich skupín, tzn. dokladov, ktoré s danými faktúrami majú rovnaké SG:

Skupina DL-1,VR-1 bude v denníku spojená minimálne s dokladmi zo skupiny FV-1,DV-1,PV-1 a zo skupiny FV-2. Obe skupiny dokladov FV-1 a FV-2 sú tu uvedené, pretože ide o ručne zadané väzby, konkrétne o väzby priame medzi skupinami DL a skupinami daných FV

Ak by sme sa naopak pozreli na detail jednej z faktúr, v pripárovaných skupinách by sme uvideli len priamu väzbu medzi skupinou danej faktúry a skupinou daného DL. Nepriama väzba na skupinu druhej FV-2 sa tu nezobrazuje:

V zozname skupín je uvedená len užívateľská väzba na skupinu DL. Väzba na skupinu FV2 je z pohľadu skupiny FV-1 nepriama.

Ak by došlo k zmazaniu dokladu zo skupiny, na ktorej existuje párovacia väzba, tak tento doklad zo skupiny zmizne, pričom párovacia väzba zanikne jedine v prípade, že je zmazaný posledný doklad s danou Source Group, resp. z nejakého iného dôvodu daná Source group zaniká. Ďalej viď Vecný obsah - Zánik SGI.

Pod zoznamom účtovných zápisov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Ručné párovanie

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá

 • Na pohyb kurzora po zozname pripárovaných skupín a hľadanie hodnoty v zozname
 • Pridať- na pridanie novej párovacej väzby na doklad (resp. všetky doklady jeho skupiny). Po vyvolaní akcie Pridať sa najskôr ponúkne dialógové okno so zoznamom typov dokladov resp. záznamov, ku ktorým je možné párovaciu väzbu vytvoriť.

  Na urýchlenie výberu sa ponúka naposledy vybraný typ dokladu resp. záznamu, ktorý sa pamätá zvlášť pre každú agendu a užívateľa. Nastavení velikosti dialogového okna pro výběr typu dokladu resp. záznamu je společné pro celou ABRA Gen.

  Po výbere typu sa vyvolá Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého dohľadáte doklad resp. záznam, ku ktorému chcete vytvoriť párovaciu väzbu (tzn. na jeho Source Group sa vytvorí väzba so Source Group editovaného dokladu). Nie je možné vybrať doklad, ktorý má odkaz na Source Group, ktorá už v zozname je alebo je zhodná s editovaných dokladom (takáto väzba by bola nadbytočná).

  Po uložení dokladu vznikne odpovídající záznam Source Group Identical, příp. dojde k požadovaným změnám v párování v deníku, dále viz Vznik SGI a jeho důsledky pro existující párování.

 • Odebrat - po vyvolání akce Odebrat se ze seznamu připárovaných skupin odebere aktuální. Po uložení dokladu zanikne príslušný záznam Source Group Identical, príp. dôjde k požadovaným zmenám v párovaní v denníku, viď aj Zánik SGI a jeho dôsledky pre existujúce párovanie.

  Ak by došlo k zmazaniu dokladu zo skupiny, na ktorej existuje párovacia väzba, tak tento doklad zo skupiny zmizne, pričom párovacia väzba zanikne jedine v prípade, že je zmazaný posledný doklad s danou Source Group, resp. z nejakého iného dôvodu daná Source group zaniká. Ďalej viď Vecný obsah - Zánik SGI.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.