Záložka Výdaje obstarania a jej varianty - všeobecne

Táto subzáložka slúži:

 • Na zadanie väzieb daného dokladu na rôzne súvisiace nákupné doklady, ktorými bol daný "výdaj" obstaraný, tzn. na zadanie záznamov čerpania sumy dokladu (príjemky, zmeny ceny majetku a pod.) z rôznych výdajových nákupných dokladov, ktoré s príslušným obstaraním súvisia. Ďalej viď čerpanie súm z iných dokladov všeobecne.
 • Na zobrazenie informácií o nákupných dokladoch, z ktorých sa čerpalo.

Je k dispozícii ako subzáložka pod záložkou Detail (resp. adekvátnou záložkou zobrazujúcou detailné informácie aktuálneho záznamu) v agendách, v ktorých má zmysel zadávať, z akých nákupných dokladov sa suma dokladu skladá. Záložka je inverznou záložkou k záložke Účely výdaja a tieto agendy sú vlastne agendami dokladov účelov výdaja:

Doklady, z ktorých je možné čerpať, sú Doklady výdajov obstarania a môžu to byť nasledujúce doklady:

Čerpanie z dokladov výdajov obstarania do dokladov účelov výdaja nie je povinné, tzn. záložka môže byť prázdna. Pokiaľ sa ale čerpanie použije, tzn. zadá sa aspoň jeden záznam čerpania, kontroluje sa veľkosť už načerpanej sumy celkom oproti celkovej sume dokladu, pravidlá viď popis celkovej položky Už čerpané.

Keďže záložky Účel výdaja a Výdaje obstarania/zmeny ceny resp. Súvisiace doklady sú navzájom inverzné, je možné zadané čerpanie prehliadať na oboch z nich.

Možnosti zadania nového záznamu výdaja obstarania resp. inverzne účelu výdaja

Zadávať čerpanie je možné vo väčšine prípadov buď z agendy dokladu účelu výdaja alebo naopak z agendy dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu). V niektorých prípadoch ale záznam čerpania môže znamenať ďalšie nutné akcie (napr. pri majetkových dokladoch znamená zmenu celkovej sumy dokladu a teda aj nutnosť prepočítania odpisov). Pri takýchto dokladoch je preto možnosť zadávať čerpanie z oboch agend obmedzená a je možné čerpanie zadávať resp. mazať len zo strany dokladu účelu výdaja (napr. dokladu zmeny ceny majetku) a zo strany dokladu výdaja obstarania (napr. faktúry prijatej) ich je možné len prehliadať. Teda možnosti zadania nového záznamu výdaja obstarania:

Vzhľadom k tomu, že pri čerpaní do dokladu účelu výdaja z dokladu výdaja obstarania nedochádza k importu riadkov dokladu, k editácii údajov podstatných pre účtovanie ani k zmenám údajov, ktoré nie je možné uskutočniť po vykonaní uzávierky dokladu, je možné doklady v záložke Výdaje obstarania pridávať, opravovať a mazať i v prípade, že bol doklad výdaja obstarania alebo doklad účelu výdaja uzavretý, zaúčtovaný, prípadne auditovaný. Pri úprave dokladu v záložke Výdaje obstarania nedochádza k jeho preúčtovaniu.

Pozor! V záložke Výdaje obstarania nie je možné opravovať, pridávať alebo mazať doklady výdaja obstarania v prípade auditovaných dokladov, pokiaľ táto zmena vyvolá nutnosť preúčtovania dokladu účelu výdaja, napr. pokiaľ má rad príslušných dokladov nastavené, že sa má vždy preúčtovať.

Možnosti mazania nového záznamu výdaja obstarania resp. inverzne účelu výdaja

Pre väzby medzi dokladmi účelov výdaja a dokladmi výdajov obstarania platí: Doklad čerpaný ako výdaj obstarania do nejakého dokladu účelu výdaja nie je možné zmazať. Opačne to možné je, pričom ak je doklad účelu výdaja vymazaný, automaticky sa zaktualizuje (zruší) záznam čerpania na doklade výdaja obstarania. Tzn. nie je možné zmazať FP, ak je čerpaná do PR. Danú PR je ale možné zmazať, pričom sa zruší záznam čerpania FP do danej PR.

Subzáložka obsahuje prvok editovateľný zoznam, v ňom je zobrazený zoznam doposiaľ zadaných riadkov čerpania (na začiatku prázdny).

V tejto agende je na rozdiel od iných editovateľných zoznamov možné pridávať riadky výhradne pomocou funkcií z lišty navigátora.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto subzáložke

resp.

Navigátor v tejto subzáložke v agende Zmeny ceny majetku

Navigátor v tejto záložke môže obsahovať tlačidlá:

 • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu a hľadanie hodnoty v zozname.
 • Pridať - na pridanie nového riadka čerpania. Ide o jednu z možností zadania nového záznamu výdaja obstarania resp. inverzne účelu výdaja. Po vyvolaní funkcie sa ponúkne dialógové okno, v ktorom vyberiete, z akého dokladu si želáte čerpať . Potom sa vyvolá Sprievodca výberom dokladu. Ďalšie dohľadanie a výber dokladu prebieha tak, ako bolo popísané v sprievodcovi výberom dokladu. Do editovaného dokladu sa pridá nový riadok čerpania a predvyplní sa suma, ktorú je ešte možné čerpať.
 • Nie je možné znovu pridať ten istý doklad výdaja obstarania (nákupný doklad), ktorý už je v subzáložke Výdaje obstarania v rámci konkrétneho dokladu účelu výdaja obsiahnutý.

  Pridaním čerpania sa:

  • Na dokladoch Obstaranie majetku a dokladoch Zmeny ceny majetku zaktualizuje celková suma za obstaranie zadaná v ich hlavičke.
  • Na dokladoch Príjemky, Vratky príjemiek a dokladoch Kooperácie sa zmenou záznamov čerpania celková suma v hlavičke nijako neaktualizuje, pretože je určená iným spôsobom (sumou údajov z riadkov príslušných dokladov).

  Systém ďalej ponúka prevzatie rozdielnych hlavičkových údajov a vygenerovanie záznamu ručného spárovania. Tzn. pokiaľ sa do dokladu načerpá záznam z nákupného dokladu, program sa užívateľa spýta, či si želá vykonať aj ručné spárovanie a ak áno, tak pridá väzbu na daný doklad v subzáložke Ručné párovanie.

  Doklady Obstarania majetku sa neúčtujú a nemajú ani subzáložku Ručné párovanie, takže prípadná párovacia väzba je viditeľná len v subzáložke Ručné párovanie nákupného dokladu, z ktorého sa čerpá.

  Popis párovania spomenutých zdrojových dokladov a čerpaných nákupných dokladov všeobecne viď Párovanie dokladov do saldokontných skupín - Zdrojový doklad s väzbou na nákupný doklad (s čerpaním výdajov z nákupného dokladu). Systém sa nepýta v prípade, že párovacia väzba už existuje.

 • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen.

  Vymazaním čerpania sa:
  • Na dokladoch Obstaranie majetku a dokladoch Zmeny ceny majetku zaktualizuje celková suma za obstaranie zadaná v ich hlavičke.
  • Na dokladoch Príjemky, Vratky príjemiek a dokladoch Kooperácie sa zmenou záznamov čerpania celková suma v hlavičke nijako neaktualizuje, pretože je určená iným spôsobom (sumou údajov z riadkov príslušných dokladov).

  Systém ďalej ponúka odobranie záznamu ručného spárovania. Tzn. pokiaľ sa odstraňuje čerpanie z nákupného dokladu do skladovej príjemky, program sa užívateľa spýta, či si želá odstrániť aj ručné spárovanie a ak áno, tak odoberie väzbu na daný doklad v subzáložke Ručné párovanie. Systém sa nepýta v prípade, že párovacia väzba medzi danými dokladmi neexistuje.

 • Otvoriť - na otvorenie agendy s daným dokladom, kde si môžete čerpané doklady prehliadať, opravovať, zobrazovať doklady a pod. Po stlačení tohto tlačidla sa "cez" agendu zdrojového dokladu otvorí zodpovedajúca agenda dokladu, z ktorého je čerpané, defaultne obmedzená podľa zvoleného čerpaného dokladu (tzv. červené obmedzenie). Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie danej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých takýchto dokladov a pod.). K dispozícii sú všetky funkcie vyvolanej agendy.
 • Import - Táto funkcia je k dispozícii len v agende Zmeny vstupnej ceny majetku a slúži na zadanie záznamov čerpania importom z už zadaných súvisiacich výdajov (čo sú v podstate predpripravené záznamy čerpania výdajov z nákupných dokladov). Ide o jednu z možností zadania nového záznamu výdaja obstarania resp. inverzne účelu výdaja. Funkcia vyvolá agendu Súvisiace výdaje a otvorí ju "cez" agendu Zmeny vstupnej ceny. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Súvisiace výdaje. Takto odtiaľ vyvolaná agenda súvisiacich výdajov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za súvisiace výdaje len k aktuálnej karte majetku.

  Na rozdiel od iných červených obmedzení však toto červené obmedzenie nie je možné v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, nakoľko v agende súvisiacich výdajov nemá žiadne iné obmedzovanie zmysel, a záložka Obmedzenie z tohto dôvodu nie je vôbec k dispozícii.

  Zo súvisiacich výdajov môžete ľubovoľný vybrať a uskutočniť z neho import výdaja do editovaného dokladu zmeny ceny. Záznamy súvisiacich výdajov nie sú doklady ako také, ide o akési "predpripravené" záznamy výdajov zmeny ceny, ktoré sa majú ako výdaj uplatniť z nejakého dôvodu až neskôr. Preto sa na nich ani nekontroluje čerpanie sumy z konkrétneho výdajového dokladu vo vzťahu k iným čerpaniam. Až v okamihu importu zo súvisiaceho výdaja do dokladu zmeny ceny dochádza ku konkrétnemu čerpaniu zadanej sumy z výdajového (nákupného) dokladu a prebiehajú príslušné kontroly čerpaných súm (je možné čerpať len toľko, koľko ešte na čerpanie zostáva atď.).

  Zo záznamu súvisiaceho výdaja sa preberie suma (pokiaľ nie je vyššia ako maximálne čerpateľná suma z dokladu výdaja obstarania) a odkaz na čerpaný doklad a predvyplní sa ako nový výdaj dokladu zmeny ceny. Predvyplní sa suma, ktorú je z dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu) ešte možné čerpať. Sumu je v prípade potreby možné ľubovoľne znížiť a podľa stavu parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov prípadne i zvýšiť (je limitovaná len sumou, ktorú je z výdajového dokladu ešte možné čerpať, nie sumou, ktorá bola uvedená na importovanom zázname súvisiaceho výdaja). Zo záznamu súvisiaceho výdaja je možné importovať opakovane, koľkokrát užívateľ potrebuje, pretože sa na ňom žiadne informácie, či už bol importovaný, nepamätajú (nie je to účelom tejto agendy)

  Systém ďalej ponúka vygenerovanie záznamu pre ručné spárovanie. Tzn. pokiaľ sa do dokladu načerpá záznam z nákupného dokladu, program sa užívateľa spýta, či si želá vykonať aj ručné spárovanie a ak áno, tak pridá väzbu na daný doklad v subzáložke Ručné párovanie.

Položky záznamov čerpania:

Názov Popis
Čerpaná suma

Suma čerpaná z dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu). Po vybraní dokladu resp. po importe zo záznamu súvisiaceho výdaja v prípade dokladov Zmeny vstupnej ceny sa predvypĺňa pri dokladoch:

 • Obstaranie majetku, Zmeny vstupnej ceny a Kooperácie - maximálnou sumou, ktorú je z daného dokladu výdaja obstarania ešte možné čerpať.
 • Príjemky, Vratky príjemiek - minimom z maximálnej sumy, ktorú je ešte do príjemky resp. vratky príjemky možné čerpať, a z maximálnej sumy, ktorú je ešte možné čerpať z dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu). Sumy sa porovnávajú prepočítané na menu z hlavičky dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu). Objasníme na príkladoch:

  Príklad: Majme faktúru prijatú FP-1 s piatimi kusmi tovaru v celkovej sume 200 EUR. Ďalej majme príjemku PR-2 na sumu 240 EUR, do ktorej už bola čerpaná suma 160 EUR z faktúry prijatej FP-2, tzn. do PR-2 je možné z akéhokoľvek dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu) načerpať maximálne 240 - 160 = 40 EUR. Do subzáložky Výdaje obstarania PR-2 pridáme ako doklad výdaja obstarania FP-1, do položky Čerpaná suma sa predvyplní hodnota 40 EUR. I keď je z FP-1 možné do akéhokoľvek dokladu účelu výdaja čerpať až 200 EUR, konkrétne do PR-2 je možné načerpať maximálne 40 EUR, a to bez ohľadu na hodnotu parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov.

  Príklad: Majme príjemku PR-5 na 100 USD v kurze 1 USD za 0,88 EUR, čo je po prepočte na lokálnu menu 88 EUR. Platný kurz v kurzovom lístku je 1 USD za 0,84 EUR. Ďalej vystavme faktúru prijatú FP-7 podľa PR-5 bez prevzatia hlavičkových údajov, tzn. FP-7 sa vytvorí v lokálnej mene (EUR) na sumu 84 EUR, pretože 100 USD z PR-5 krát kurz z kurzového lístka 0,84 EUR/1 USD je 84 EUR. PR-5 a FP-7 jsou tedy v rozdílných měnách.
  V záložke Výdaje obstarania PR-5 je v položke Čerpaná suma uvedená hodnota 84 EUR, čo je minimum z
  - maximálnej sumy, ktorú je možné čerpať do PR-5 prepočítanej na menu FP-7, tzn. 100 USD x 0,88 EUR/1 USD = 88 EUR
  - a maximálnej sumy, ktorú je možné čerpať z FP-7 v mene FP-7, tzn. 84 EUR
  Tzn., že v záložke Výdaje obstarania PR-5 je v položke Zostáva načerpať uvedené 4,55 USD alebo 4 EUR, hoci do PR-5 bola načerpaná celá FP-7. Tento rozdiel je spôsobený odlišným kurzom prepočtu sumy PR-5 a FP-7 z USD na EUR.

  Pokiaľ nemá príjemka resp. vratka príjemky žiadne riadky, predvyplní sa čerpaná suma maximálnou sumou, ktorú je z daného dokladu výdaja obstarania ešte možné čerpať. Pri uložení takejto PR resp. VPR systém upozorní, že súčet súm pripojených dokladov je väčší ako suma ukladaného dokladu, a nepovolí PR resp. VPR uložiť, kým čerpanú sumu neznížime alebo PR resp. VPR nedoplníme riadky.

Predvyplnenú sumu je však možné znížiť. Či je ju možné aj zvýšiť, tzn. čerpaný doklad prečerpať, závisí od stavu parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov.

Kontrola prečerpania sa nevzťahuje na Vratky príjemiek, pretože Vratka príjemky ešte v dobe čerpania dokladu nemusí mať vypočítanú správnu skladovú cenu.

Z dokladu sa čerpá vždy suma bez DPH, ak nie je na danom doklade nastavené inak, viď napr. JCD. Ak je potrebné ako výdaj obstarania resp. zmeny ceny zadať sumu vrátane DPH a čerpaný doklad to neumožňuje nastaviť (napr. v rámci majetku automobily, pri ktorých je možné do ceny majetku uplatniť aj DPH), je potrebné výdajový doklad zadať ako doklad bez dane, viď kap. Často kladené otázky, otázka Majetok - ako čerpať výdaj obstarania s DPH?.

Čerpaná suma môže byť aj nulová a to pre prípad, že si chcete len vytvoriť záznam na výdajový doklad, ktorý je ale z nejakého dôvodu na nulovú sumu, príp. z ktorého sa už všetko vyčerpalo.

Mena

Mena čerpanej sumy. Ide o menu dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu), čerpaná suma sa teda zadáva v mene dokladu, na lokálnu menu sa prepočítava, viď ďalej.

Aby nedošlo napr. k tomu, že doklad je v cudzej mene vyčerpaný, ale v lokálnej mene nie, vplyvom zmeny kurzu na čerpanom doklade, tak nie je možné kurz na čerpanom doklade už opravovať.

Kurz

Kurz prepočtu z meny dokladu na lokálnu menu prevzatý z hlavičky dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu), z ktorého sa čerpá. Pokiaľ je doklad výdaja obstarania vystavený v lokálnej mene, kurz=1. Needitovateľná položka.

Čerpaná suma (lok.)

Čerpaná suma prepočítaná na lokálnu menu a to kurzom z hlavičky čerpaného dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu), tzn. kurzom uvedeným v predchádzajúcej položke Kurz. Editovateľná položka. Pokiaľ je výška čerpania zadaná užívateľom v lokálnej mene, tzn. do tejto položky, automaticky sa prepočíta čerpaná suma v mene čerpaného dokladu výdaja obstarania v položke Čerpaná suma a to opäť kurzom uvedeným v predchádzajúcej položke Kurz.

Spôsoby prepočtu závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď. viď kap. Vecný obsah - Cudzie meny - denominácie, EUR.

Mena (lok.) Identifikácia lokálnej meny. Needitovateľná položka.
Kurz. rozdiel

Needitovateľná položka.

Pokiaľ sú doklad výdaja obstarania (čerpaný nákupný doklad) a doklad účelu výdaja, do ktorého sa čerpá, v rozdielnych menách, kurzový rozdiel sa nevyčísluje (v položke je uvedená nula).

Pokiaľ sú doklad výdaja obstarania (čerpaný nákupný doklad) a doklad účelu výdaja vystavené v rovnakej mene, kurzový rozdiel sa vypočíta ako Čerpaná suma * kurz dokladu účelu výdaja/vzťažný kurz - Čerpaná suma (lok.). Objasníme na príklade:

Príklad: Majme príjemku PR-3 na 1000 RUB (rublov) v kurze 100 RUB za 60 SKK. Ďalej vystavme faktúru prijatú FP-4 podľa PR-3 rovnako na 1000 RUB, ale v kurze 100 USD za 2,8 EUR.
V záložke Výdaje obstarania PR-3 sa Kurzový rozdiel = 1000 RUB * 2,4 EUR/100 RUB - 28 EUR = -4 EUR.
V záložke Účely výdaja FP-4 sa Kurzový rozdiel = 1000 RUB * 2,4 EUR/100 RUB - 28 EUR = -4 EUR.

Pokiaľ opravíte kurz v hlavičke dokladu účelu výdaja, príslušným spôsobom sa po uložení dokladu zmení i obsah položky Kurzový rozdiel v subzáložkách Výdaje obstarania a Účely výdaja.

Doklad Identifikácia čerpaného dokladu, tzn. dokladu výdaja obstarania, z ktorého sa čerpá. Needitovateľná položka.
Suma dokladu

Celková suma dokladu výdaja obstarania bez DPH v mene dokladu. Needitovateľná položka.

Ak je do faktúry prijatej naimportovaný daňový zálohový list prijatý, suma dokladu výdaja obstarania sa rovná sume bez DPH v mene dokladu, ktorá však nie je znížená o zúčtovanú daňovú zálohu, viď príklad v rámci položky Celková suma dokladu v kapitole Záložka Účely výdaja - všeobecne.

Mena Mena dokladu výdaja obstarania, z ktorého sa čerpá. Needitovateľná položka.
Už vyčerpané

Informácia o sume, ktorá už bola z príslušného dokladu výdaja obstarania načerpaná do všetkých dokladov účelov výdaja. Needitovateľná položka. Suma je uvedená v mene dokladu výdaja obstarania.

Výška čerpania z aktuálneho dokladu účelu výdaja sa pri pridaní nového dokladu výdaja obstarania alebo po oprave čerpanej sumy u skôr zadaného dokladu výdaja obstarania v položke Už čerpané prejaví až po uložení aktuálneho dokladu účelu výdaja.

Suma v tejto položke môže mať záporné znamienko, pokiaľ bola do príslušnej Faktúry prijatej, Pokladničného výdaja alebo Ostatného výdaja čerpaná Vratka príjemky.

 

Mena Mena vzťahujúca sa k položke Už vyčerpané. Needitovateľná položka.
Čerpané v mene aktuálneho dokladu účelu výdaja

Suma čerpaná z dokladu výdaja obstarania (nákupného dokladu) prepočítaná na menu aktuálneho dokladu účelu výdaja. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme príjemku PR-5 na 100 CHF v kurze 1 CHF za 22 SKK. Ďalej vystavme faktúru prijatú FP-6 podľa PR-5, ale na sumu 100 USD v kurze 1 USD za 20 SKK. PR-5 a FP-6 sú teda v rozdielnych menách.
V záložke Výdaje obstarania PR-5 je Čerpaná suma uvedená v mene FP-6 a rovná sa 100 USD, čo je v prepočte na lokálnu menu 80 EUR (100 USD x 0,8 EUR/1 USD). V položke Čerpané v mene aktuálneho dokladu účelu výdaja je v tomto prípade zobrazený údaj v mene PR-5, tzn. v CHF, a suma sa rovná 90,91 CHF (2000 SKK x 1 CHF/SKK).

Pozor! Suma v tejto položke má záporné znamienko, pokiaľ čerpáte Vratku príjemky do Faktúry prijatej, Pokladničného výdaja a Ostatného výdaja.

Pod editovateľným zoznamom sú ďalej uvedené sumárne položky informujúce o stave čerpania. Sú uvedené v prepočte na lokálnu menu:

Názov Popis
Celková suma dokladu

Tzn. suma v hlavičke príslušného dokladu účelu výdaja. Ide o sumu Celkom v hornej časti záložky Detail aktuálneho dokladu účelu výdaja. V prípade príjemiek môže suma Celkom obsahovať i prípadné vedľajšie obstarávacie náklady.

Suma je uvedená ako v mene dokladu, tak v lokálnej mene. Na lokálnu menu je prepočítaná kurzom z hlavičky aktuálneho dokladu účelu výdaja.

Pri Vratkách príjemiek nie je táto suma presná, až kým doklad nebol ocenený skladovou uzávierkou.

Už čerpané

Informácia, koľko predstavujú už zadané čerpania výdajov celkom, teda súčet všetkých súm čerpaných z dokladov výdajov obstarania do aktuálneho dokladu účelu výdaja. Ide o súčet všetkých hodnôt uvedených v položke Čerpaná suma.

Suma je uvedená ako v mene dokladu, tak v lokálnej mene. Na lokálnu menu je prepočítaná príslušným kurzom z položky Kurz.

Ako bolo spomenuté vyššie, záložka môže zostať prázdna. Pokiaľ je v nej ale zadané aspoň jedno čerpanie, môžu prebiehať kontroly ohľadom veľkosti celkovej načerpanej sumy vo vzťahu k celkovej sume dokladu účelu výdaja. Pritom platí:

 • V prípade Príjemiek a Kooperácií - celková čerpaná suma v mene príjemky , respektíve dokladu kooperácienesmie byť vyššia ako celková suma v hlavičke príjemky , respektíve dokladu kooperácie.
 • Pri Vratkách príjemiek - celková čerpaná suma sa nekontroluje, viď Súvisiace doklady Vratiek príjemiek.
 • V prípade Obstarania majetku a Zmeny ceny majetku - celková čerpaná suma sa musí rovnať celkovej sume v hlavičke dokladu obstarania majetku resp. zmena ceny majetku.

  Pri týchto dokladoch sa Celková suma dokladu síce po pridaní alebo vymazaní čerpania aktualizuje automaticky, no pokiaľ ju medzitým nejako editujete ručne, môže sa potom líšiť. Takýto doklad potom nie je možné uložiť.

Pre čerpanie súm z iných dokladov všeobecne platí:

 • Sumu čerpania môže užívateľ zadať ľubovoľne, no pri zadaní nového alebo pri oprave existujúceho čerpania sa kontroluje, či celkovo čerpaná suma neprevyšuje sumu povolenú na čerpanie z čerpaného dokladu. Povolená suma sa spočíta ako celková suma dokladu mínus suma už existujúcich čerpaní z daného dokladu (pre platiteľov DPH sa to týka len sumy bez dane, ak nie je na čerpanom doklade stanovené inak). Pritom s ohľadom na stav parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov na prečerpanie buď len upozorní alebo ho vôbec nepovolí uskutočniť.
 • Na dokladoch, z ktorých je možné čerpať sumy, je opäť s ohľadom na stav parametra Povoliť prečerpanie čerpateľných dokladov zaistené, že v prípade ich opravy už celkovú sumu dokladu nie je možné opraviť na nižšiu, ako ktorá už bola čerpaná.
 • Na dokladoch, do ktorých sa čerpá, je zaistené, aby celková načerpaná suma korešpondovala s celkovou sumou na doklade (typicky bez DPH, ak nie je na čerpanom doklade stanovené inak). Na niektorých dokladoch (napr. na majetkových dokladoch) je stanovené, že zadaním sumy čerpania sa automaticky aktualizuje celková suma na doklade, do ktorého sa čerpá a celková suma čerpania sa musí rovnať celkovej sume dokladu.
Kurzový rozdiel

Celkový kurzový rozdíl. Započítává se do hodnoty Zbývá načerpat.

Údaj se zobrazuje pouze v agendě Příjemky. V ostatních agendách, kde se tato záložka vyskytuje (Vratky příjemek, Pořízení majetku, Změny vstupní ceny, Kooperace), se kurzový rozdíl v souhrnu nezobrazuje, ani se nezapočítává do hodnoty Zbývá načerpat

Zostáva načerpať

Suma, ktorú je ešte potrebné načerpať, aby sa suma čerpaná z dokladov výdajov obstarania rovnala Celkovej sume dokladu.

Suma je uvedená ako v mene dokladu, tak v lokálnej mene. Na lokálnu menu je prepočítaná kurzom z položky Kurz.

Celková suma príjemky, vratky príjemky alebo kooperácie sa po zadaní čerpania alebo zmazaní čerpania nijako automaticky neaktualizuje a ako bolo spomenuté vyššie, nepožaduje sa, aby suma celkového čerpania zodpovedala aktuálne zadanej sume na príjemke.
Naopak v agendách Obstaranie majetku a Zmena ceny majetku sa celková suma dokladu po zadaní čerpania zaktualizuje podľa sumy celkom doteraz čerpanej, ktorá je uvedená v položke Už čerpané, viď vyššie popis funkcie Pridať resp. Vymazať čerpanie.