Záložka X-Väzby - všeobecne

Záložka zobrazuje "krížové väzby" medzi dokladmi ("x" v názve záložky symbolizuje väzby navzájom, krížom).

Pomocou záložky je o. i. všeobecne možné:

 • prehliadať doklady zviazané s aktuálnym dokladom zo záložky Zoznam danej agendy, tzn. doklady, podľa ktorých bol aktuálny doklad vystavený alebo ktoré doň boli importované, alebo naopak ktoré boli podľa neho vystavené alebo k nemu nejako dodatočne pripojené
 • otvárať agendy daných dokladov, prehliadať ich, opravovať a pod.
 • pridávať nové nadväzujúce doklady (ktoré doklady to môžu byť, závisí od konkrétnej agendy)

Väzby sa zobrazujú vo forme hierarchického stromu. Na prvej úrovni sú zobrazené nadväzné doklady, ktoré súvisia s aktuálnym dokladom zo záložky Zoznam danej agendy v prvej úrovni (tzn. podľa ktorých bol doklad vytvorený alebo ktoré boli podľa neho priamo vytvorené). V prvej úrovni sa nezobrazujú doklady, ktoré boli vytvorené až ako druhé v poradí. Tzn. pokiaľ napr. bola podľa OP vytvorená faktúra vydaná (FV), tak to v skutočnosti znamená, že z OP vznikol ako prvý v poradí DL a z tohto DL bola vytvorená FV. Teda DL je zobrazený v prvej úrovni, FV je viditeľná až v druhej úrovni ako jeden z nadväzných dokladov k DL. Strom väzieb sa kvôli väčšej prehľadnosti po prvom vyvolaní zobrazuje rozbalený len v prvej úrovni:

Väzby sa zobrazujú vo forme hierarchického stromu. Na prvej úrovni sú zobrazené nadväzné doklady, ktoré súvisia s aktuálnym dokladom zo záložky Zoznam danej agendy. Na ďalších úrovniach sa zobrazujú doklady súvisiace s dokladom z danej vetvy stromu atď. Strom väzieb je v prvej úrovni štandardne rozbalený:

Príklad zobrazenia väzieb vytvorených v rámci procesnej tvorby dokladov v agende Objednávok prijatých

Záložka je k dispozícii len v niektorých agendách dokladov, kde je implementovaná procesná tvorba dokladov.

Aj keď je na záložke teoreticky možné zobrazovať ľubovoľné väzby medzi dokladmi, niektoré druhy väzieb medzi dokladmi v nej zámerne zobrazované nie sú (napr. platby, zaúčtovania). Dôvodom je to, že na zobrazenie týchto informácií existujú už iné samostatné záložky a viedlo by to k zbytočnej neprehľadnosti.

V hornej časti záložky X-väzby je k dispozícii položka:

Názov Popis
K dokladu Číslo dokladu, ku ktorému je zobrazený strom väzieb na iné doklady.

Záložka ďalej obsahuje strom zviazaných dokladov k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam. Doklady sú kvôli prehľadnosti spojené do skupín podľa svojho typu. Pre každú vetvu stromu sú k dispozícii položky:

Názov Popis
Číslo dokladu

Tu je uvedené:

 • V koreni stromu je tu uvedené číslo aktuálneho dokladu, ku ktorému záložka patrí.
 • Na prvej úrovni pre každú skupinu dokladov názov typu dokladov, ktoré môžu byť s aktuálnym dokladom zviazané. Táto vetva stromu sa zobrazuje aj v prípade, že zatiaľ žiadny súvisiaci doklad daného neexistuje:

  Prípad, keď zatiaľ k aktuálnemu dokladu neexistuje žiadny nadväzujúci a zobrazuje sa len názov typu dokladov, ktoré tu väzbu môžu tvoriť

 • Ak už nejaké súvisiace doklady daného typu existujú, tak vetva s názvom typu dokladov tvorí uzol stromu, po jeho rozbalení (viď ďalej Ovládanie stromu) sú tu potom uvedené čísla konkrétnych súvisiacich dokladov daného typu.
Poznámka

V položke Poznámka sú ku každému dokladu uvedené vybrané dôležité informácie. Ktoré informácie to sú, je dané výrobcom priamo v programe a nie je to možné užívateľsky ovplyvňovať, viď nasledujúca tabuľka. Význam položiek viď popis rovnomenných položiek v jednotlivých agendách. Príklady obsahu poznámok:

 • PRV - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • PRP - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • ZAP - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • ZAV - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • PEV - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • PEP - Celková skladová cena v lokální měně; Informace, zda je doklad uzavřen; Zda je doklad již účtován; Datum dokladu.
 • DL - Celková skladová cena v lokálnej mene; Informácia, či je doklad uzavretý; Či je doklad už účtovaný.
 • PR - Celková skladová cena; Informácia, či je doklad uzavretý; Či je doklad už účtovaný.
 • VPR - Celková skladová cena; Informácia, či je doklad uzavretý; Či je doklad už účtovaný.
 • FP - Predpísaná suma v mene dokladu (zo záložky Platby FP); Informácia, koľko je ešte potrebné zaplatiť v mene dokladu (zo záložky Platby FP); Informácia, či je doklad uzavretý.
 • PV - Celková suma v mene dokladu; Informácia, či je doklad uzavretý.
 • JCD - Predpísaná suma v mene dokladu (zo záložky Platby JCD); Informácia, koľko je ešte potrebné zaplatiť v mene dokladu (zo záložky Platby JCD); Informácia, či je doklad uzavretý.
 • OSV - Predpísaná suma v mene dokladu (zo záložky Platby OSV); Informácia, koľko je ešte potrebné zaplatiť v mene dokladu (zo záložky Platby OSV); Informácia, či je doklad uzavretý.
 • DZP - Suma zálohy v mene dokladu (zo záložky Zúčtovanie DZP); Informácia, koľko je ešte potrebné zúčtovať v mene dokladu (zo záložky Zúčtovanie DZP); Informácia, či je doklad uzavretý.
 • VPO - Celková suma v mene dokladu; Inventárne číslo DM.
 • ZCM - Celková suma v mene dokladu; Inventárne číslo DM.
 • KOO - Celková suma v mene dokladu; Číslo výrobného príkazu.
 • KL - Celková částka v měně dokladu; Stav.
 • VPZ - Informace o provedení dokladu.
 • NPZ - Informace o provedení dokladu.
 • a pod.

Ovládání stromu

Prvok strom je podobný tomu, ktorý poznáte z prehliadača Windows (Explorer) na zobrazenie adresárových štruktúr na disku a podobne sa taktiež ovláda. Na záložke sú zobrazené nadväzujúce doklady, ktoré s aktuálnym dokladom súvisia na prvej úrovni, pričom strom väzieb je v prvej úrovni štandardne rozbalený, v ďalších štandardne zabalený.

Úrovne stromu, vetvy stromu:

Vetvy stromu zobrazujúce konkrétne čísla dokladov sa do stromu pridávajú automaticky podľa toho, aký doklad sa pridá a podľa ktorého dokladu vznikol, tzn. ku ktorému dokladu patrí. Zo stromu sa podobne i automaticky odstraňujú, pokiaľ došlo k zmazaniu daného dokladu a väzba už nie je platná (ďalej viď korekcia neplatných voľných väzieb).

Pozor, hierarchickým stromovým zobrazením sa typicky vyjadruje vzájomná podriadenosť a nadriadenosť záznamov. Tu samozrejme nejde o vyjadrenie "vzájomnej podriadenosti", ale o vyjadrenie vzájomných väzieb. Dôležité je, z pohľadu akého dokladu sa na strom väzieb pozeráme. Z toho vyplýva, že je dôležité, či sú súvisiace doklady vzhľadom k východiskovému dokladu zdrojovými (podľa ktorých bol aktuálny doklad vystavený) alebo naopak následnými (boli vystavené podľa neho).

Záznamy stromu môžete rozbaľovať do teoreticky ľubovoľnej úrovne. Zobrazuje-li větev stromu skupinu dokladů, v níž je alespoň jeden související doklad, nebo zobrazuje-li konkrétní doklad, který sám má vazby na související doklady, pak se vlevo od dané větve zobrazují symbol (resp. ) nebo (resp. ), takovým místům stromu pak říkáme uzly stromu, přičemž každý uzel lze dále rozbalit (rozkliknout):

 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu má podriadené vetvy a je zabalený, jemu podriadené záznamy nie sú viditeľné. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.
 • (resp. ) - uzol stromu pre danú vetvu je rozbalený a v strome sú viditeľné i všetky záznamy podriadené rozbalenému záznamu. To, ktorý zo symbolov je zobrazený, závisí od zvoleného vzhľadu systému ABRA Gen.

Rozbaliť/zabaliť uzol stromu môžete nasledovne:

Po záznamoch v strome sa môžete pohybovať nasledovne:

 • Kliknutím myšou na príslušný záznam.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami vpravo/vľavo - platí pre pohyb medzi nadradenými/podradenými záznamami, pričom platí, že ak stojí kurzor na uzle stromu, ktorý je zabalený, prvé stlačenie šípky vpravo tento uzol stromu najprv rozbalí, ďalšie stlačenie šípky vpravo posunie kurzor na prvý podradený záznam. Podobne pre pohyb v opačnom smere.
 • Klávesnicou kurzorovými šípkami hore/dole.
 • Klávesnicou klávesmi PageDn/PageUp, Home/End.

Každý nadväzujúci doklad v strome je možné rozbaliť. Pod rozkliknutým dokladom sú opäť uvedené nadväzujúce doklady s ním súvisiace.

Pretože záložka zobrazuje vzájomné väzby, je zrejmé, že medzi dokladmi uvedenými ako súvisiacimi s rozkliknutým nadväzujúcim dokladom, musí byť uvedený aj aktuálny doklad zo záložky Zoznam, ku ktorému daná záložka patrí (tzn. takýto doklad je možné v strome vidieť viackrát, podľa toho, väzby ktorého dokladu si zobrazujeme). Inými slovami: zobrazená väzba medzi záznamami je viditeľná nielen z pohľadu dokladu, ktorý bol vytvorený zo zdrojového, ale samozrejme aj z pohľadu dokladu, podľa ktorého bol vytvorený doklad následný.

Pokiaľ sa niektorý doklad v strome objavuje už na inom mieste o úroveň vyššie, nedá sa druhýkrát už rozkliknúť a nezobrazuje žiadne iné informácie okrem svojej identifikácie:

Doklad FV-4/2007 je jednak zobrazený ako koreň stromu a jednak ako nadväzujúci doklad v druhej úrovni pod DL-9/2007. Po rozkliknutí DL-9/2007 sa v ďalšej úrovni zobrazujú všetky súvisiace doklady s daným DL. Medzi nimi samozrejme i faktúra FV-4/2007. FV už ale nie je možné v tejto ďalšej úrovni rozkliknúť, nakoľko sa vyskytuje na iných miestach stromu.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Nový

F2

alebo

Shift +F2

 

Funkcia vytvorí k aktuálnemu dokladu príp. k označeným dokladom nový doklad, pričom jeho typ je daný v danej agende možností alebo môže byť i určený typom dokladu, na ktorom bude umiestnený fókus v strome väzieb (podľa možností danej agendy).

Podľa možností danej agendy môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • Nový
 • Nový s menu - v prípade, že je v danej agende možné vytvárať viac typov nadväzujúcich dokladov. Potom sa najskôr zobrazí dialógové okno na výber typu dokladu, z ktorého vyberiete, aký doklad si želáte vytvárať.

Systém ďalej pokračuje tvorbou nového dokladu príslušného typu. Konkrétna podoba tejto funkcie v jednotlivých agendách viď popis v záložke X-väzby daných agend.

Doklad

F6

alebo

Shift +F6

-

Otvorí agendu súvisiaceho dokladu resp. dokladov s daným dokladom resp. dokladmi.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu príslušných záznamov (dokladov) "cez" agendu dokladu, ktorého záložku X-väzby si prehliadame
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu aktuálneho záznamu (dokladu) a otvorí ju buď "cez" agendu dokladu, ktorého záložku X-väzby si prehliadame (tzn. dokladu uvedeného v koreni stromu väzieb), alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa toho, ku ktorej vetve stromu väzieb bola funkcia vyvolaná:

 • ak je fókus na vetve s konkrétnym dokladom, otvorí sa agenda tohto dokladu s prednastaveným červeným obmedzením len za ten jeden aktuálny doklad.
 • ak je fókus na vetve s typom dokladov, otvorí sa agenda rovnakého typu dokladov so všetkými súvisiacimi dokladmi daného typu prvej úrovne

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.) Objasníme na príklade:

Príklad: V záložke X-väzby pre objednávku prijatú OP-4/2014 nech sú zobrazené väzby:

Ak bude kurzor stáť na vetve "Dodacie listy" podľa obrázka vyššie, funkcia otvorí agendu Dodacích listov obmedzenú za DL-1/2014 a DL-2/2014. Teda v záložke Zoznam uvidíme obidva nadväzné DL. Ak by kurzor stál priamo na jednom z dodacích listov, napr. na DL-2/2014, otvorila by sa agenda Dodacích listov obmedzená len za tento dodací list.

Občerstviť F11 - Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu dokladov tejto záložky.
Firma Ctrl+F  

Funkcia otvorí agendu Adresár firiem a v jej záložke Zoznam postaví fókus na firmu uvedenú v hlavičke dokladu, na ktorom stál fókus v záložke X-väzby (tzn. dokladu uvedeného v koreni stromu väzieb).

Pokiaľ sa firma na doklade, na ktorom stojí fókus v záložke X-väzby (tzn. doklade uvedenom v koreni stromu väzieb), nezadáva, napr. pri dokladoch Požiadavky na výrobu, agenda Adresár firiem sa neotvorí.

Funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ fókus stojí na vetve s typom dokladov a nie na konkrétnom doklade.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu Adresár firiem "cez" agendu dokladu, ktorého záložku X-väzby si prehliadame
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Adresár firiem a otvorí ju buď "cez" agendu dokladu, ktorého záložku X-väzby si prehliadame (tzn. dokladu uvedeného v koreni stromu väzieb), alebo samostatne. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Adresár firiem.

Funkcia umožňuje napr. komfortnejšie a rýchlejšie zadanie potrebných údajov o novom zákazníkovi. Objasníme na príklade:

Majme firmu, ktorej zaplatil nový zákazník zálohový list. Na základe zálohového listu vystaví pracovník firmy faktúru vydanú na zaplatený tovar a zo záložky X-väzby v agende Faktúr vydaných môže priamo vyvolať Adresár firiem a doplniť údaje o zákazníkovi súvisiace s predaným tovarom - čísla licencií produktov, ktoré si zákazník kúpil, kontaktné osoby, ...