Záložka Zaúčtovanie - všeobecne

Záložka Zaúčtovanie je k dispozícii v agendách dokladov, ktoré je možné principiálne účtovať (viď položka Účtovať v agende Typy dokladov).

Záložka nie je k dispozícii pre zálohové listy, pretože o predpisoch zálohových listov sa neúčtuje, účtuje sa až o uskutočnenom zúčtovaní a to v rámci dokladu, do ktorého sa zúčtovalo. Viď aj Záložka Zaúčtovanie na dokladoch so zúčtovaným zálohovým listom.

Záložka slúži na zobrazovanie, ako bol daný doklad (pri bankových výpisoch riadok bankového výpisu) zaúčtovaný do účtovníctva (teda poslaný do žiadostí alebo denníka). Ďalej je priamo z tejto záložky prístupná príslušná agenda Účtovníctva, buď agenda účtovných žiadostí alebo agenda účtovného denníka (takže napr. rovno odtiaľ je možné vyvolať agendu žiadostí a žiadosť rovno zaúčtovať do denníka a pod.).

Pre záložku Zaúčtovanie podľa spôsobu účtovania radu daného dokladu platí:

 • pre doklady v radoch s nastavením neúčtovať je záložka Zaúčtovanie prázdna (do účtovníctva sa nevysielajú, viď Kedy sa vysielajú doklady do účtovníctva)
 • pre doklady v radoch s nastavením účtovať nesúhrnne záložka Zaúčtovanie nie je prázdna, zobrazuje zaúčtovanie dokladu ihneď po jeho vystavení (tieto doklady sa do účtovníctva vysielajú automaticky ihneď po svojom vystavení, predkontované podľa predkontácií)
 • pre doklady v radoch s nastavením účtovať súhrnne záložka Zaúčtovanie je po vystavení dokladu prázdna. Údaje o zaúčtovaní daného dokladu môže zobrazovať až po uskutočnenom zaúčtovaní - vyslaní do účtovníctva (tieto doklady sa do účtovníctva nevysielajú automaticky ihneď po svojom vystavení, ale až po ručnom (hromadnom) zaúčtovaní funkciou Zaúčtovať).

Okrem toho záložka Zaúčtovanie môže zostať prázdna a to napriek tomu, že ide o doklad nesúhrnne účtovaný alebo súhrnne účtovaný, ktorý už ale bol funkciou Zaúčtovať zaúčtovaný, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • na doklade nie je nič na účtovanie, tzn. vtedy keď:
  • doklad bol vystavený na nulovú sumu
  • ide o doklad skladový, obsahujúci len skladové položky, ktoré všetky sú skladového typu s nastavením neúčtovať daný skladový pohyb alebo sú zo skladu, ktorý má nastavené "neúčtovať".

Záložka Zaúčtovanie na dokladoch so zúčtovaným zálohovým listom

Ako bolo objasnené v kap. Problematika záloh, zálohové listy (predpisy záloh) sa samy o sebe neúčtujú a účtujú sa až uskutočnené zúčtovania zálohových listov a to pod číslom dokladu, do ktorého sa zálohový list zúčtuje (čerpá). Zálohový list tak sám o sebe nemá záložku Zaúčtovanie a uskutočnené zaúčtovanie sa premieta ako riadok na záložke Zaúčtovanie dokladu, do ktorého sa zálohový list zúčtoval. Tzn. napr. do:

 • Faktúry vydané/prijaté
 • Dobropisy faktúr vydaných/prijatých
 • Ostatný príjem/výdaj
 • JCD
 • Daňový zálohový list vydaný/prijatý

Objasníme na príklade:

Príklad: Majme zálohový list vydaný ZLV-5/2002 so sumou 5000,- zúčtovaný celý do faktúry vydanej FV-10/2002 vystavenej na 10000,- základ a 2200,- DPH. Záložka Zaúčtovanie môže potom vyzerať nasledovne:
 

PopisČíslo dokladuSumaMDD
základFV-10/200210000311xx6xxxx
DPHFV-10/20022200311xx343xx
zúčtovanie zálohyFV-10/20025000324xx311xx

V hornej časti záložky Zaúčtovanie je k dispozícii položka:

Názov Popis
K dokladu Zobrazuje číslo aktuálneho dokladu zo záložky Zoznam, ktorého zaúčtovanie záložka zobrazuje.

Ďalej záložka obsahuje prvok needitovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam účtovných zápisov nájdených v účtovníctve k aktuálnemu dokladu zo záložky Zoznam.

Riadky sú vygenerované v súlade s uplatnenými predkontáciami, príp. podľa toho, ako užívateľ vykonal rozúčtovanie daného dokladu v rámci editácie dokladu v záložke Rozúčtovanie na doklade (pokiaľ doklad daného typu takúto záložku obsahuje). Navyše v niektorých agendách môžu platiť určité zákonitosti pre to, ktoré riadky sa v zaúčtovaní majú resp. nemajú generovať, viď napr.:

V needitovateľnom zozname účtovných zápisov sa o nich zobrazujú základné údaje. Význam tu zobrazených položiek je rovnaký ako význam rovnomenných položiek zobrazených v záložke Zoznam účtovných žiadostí, resp. v záložke Zoznam účtovného denníka. Navyše je tu len nasledujúca položka:

Názov Popis
Žiadosť Udáva, či ide zatiaľ len o účtovnú žiadosť alebo či už ide o zápis priamo v účtovnom denníku.

Na niektorých typoch dokladov je ešte možné voliť, aké účtovné záznamy sa k danému dokladu majú zobraziť, viď popis funkcií v tejto záložke, začiarkavacia položka Súhrnne.

Pod zoznamom účtovných zápisov je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v záložke Zaúčtovanie v agendách zdrojových dokladov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii:

Názov Kl. Ik. Doplňujúci popis
Súhrnne - -

V agendách dokladov, ktoré je možné účtovať súhrnne, sa dá užívateľsky ovplyvňovať, ktoré účtovné zápisy sa v záložke Zaúčtovanie budú zobrazovať: či len účtovné zápisy ekvivalentné len k aktuálnemu zdrojovému dokladu alebo všetky účtovné zápisy zodpovedajúce celému súhrnnému dokladu, pod ktorým sa aktuálny doklad zaúčtoval. Na to slúži predvoľba, v ktorej môžete začiarknuť, či sa má ukázať súhrnné zaúčtovanie:

V tomto prípade uvidíte účtovné zápisy celého súhrnného dokladu, pod ktorým sa zdrojový doklad zaúčtoval

Pre začiarkavaciu položku Súhrnne platí:

 • Štandardná hodnota checkboxu je začiarknuté (ukázať súhrnné zaúčtovanie).
 • Stav tejto položky sa pamätá a to pre každú agendu a každého užívateľa zvlášť.
 • CheckBox "Súhrnne" je užívateľovi k dispozícii len v tých agendách, v ktorých je možné zaúčtovávať súhrnne (tzn. vo všetkých skladových agendách a štyroch pokladničných agendách). V ostatných agendách k dispozícii nie je, pretože pre ne nemá význam (no je pre ne v stave začiarknuté). To má ten efekt, že na dokladoch, v rámci ktorých sa účtujú doklady iného typu (zálohový listy spolu s faktúrou), sú viditeľné vždy všetky účtovné zápisy.

Použitie objasníme na príklade:

Príklad: Nech doklad PV-2 bol zaúčtovaný súhrnne spolu s dokladmi PV-1 a PV-3 účtovným dokladom PVS-1/2000. Nech doklad PV-1 je na 100 EUR 22%DPH, PV-2 na 200 EUR a 22%DPH a PV-3 na 300 EUR a 5%DPH, všetky sú na firmu X a rovnaké strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty. Doklad PVS má potom jeden riadok na 600 EUR. Na doklade PV-2 opravíme firmu na firmu Y. Potom sa zruší zaúčtovanie dokladu PV2, tzn. od riadka dokladu PVS sa odčíta adekvátna časť príslušného dokladu PV-2 (tzn. 200 EUR), a prebehne nové zaúčtovanie dokladu PV-2 v rámci súhrnného účtovného dokladu PVS-1/2000. Keďže nie sú všetky účtovné údaje zhodné, bude po preúčtovaní v žiadostiach doklad PVS-1/2000 s dvoma riadkami:
 

súhrnný dokladfirmasumazahrnuté doklady
PVS-1/2000X400,-PV-1, PV-3
PVS-1/2000Y200,-PV-2

Príklad 2: Majme zálohový list vydaný ZLV-5/2002 so sumou 5000,- zúčtovaný celý do faktúry vydanej FV-10/2002 vystavenej na 10000,- základ a 2200,- DPH. Záložka Zaúčtovanie môže potom vyzerať nasledovne:
 

PopisČíslo dokladuSumaMDD
základFV-10/200210000311xx6xxxx
DPHFV-10/20022200311xx343xx
zúčtovanie zálohyFV-10/20025000324xx311xx

Účtovníctvo

F6

alebo

Shift +F6

-

Pomocou tejto funkcie si môžete vyvolať agendu účtovníctva a uskutočňovať ďalšie akcie s účtovnými zápismi aktuálneho dokladu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

 • otvoriť tu - otvorí agendu účtovníctva "cez" agendu zdrojového dokladu
 • otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby a podľa toho, či sú účtovné zápisy žiadosti alebo nie (viď položka Žiadosť v zozname zaúčtovania), funkcia vyvolá agendu účtovných žiadostí alebo účtovného denníka a otvorí ju buď "cez" agendu zdrojového dokladu alebo samostatne. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej účtovnej agendy. Ak nie je stav zaúčtovania v prípade všetkých zápisov rovnaký (tzn. niektoré sú ešte žiadosti a iné už nie), zobrazí sa dialógové okno, v ktorom zvolíte, čo si prajete aktuálne otvoriť:

Takto odtiaľ vyvolaná účtovná agenda sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za všetky tie účtovné zápisy daného dokladu, ktoré otvorenej agende patria. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej účtovnej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich účtovných zápisov a pod.).

Občerstviť F11 - Umožňuje štandardné občerstvenie zoznamu účtovných zápisov aktuálneho dokladu.