CRM

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu CRM.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Aktivity a časový plán Aktivity
Adresár firiem
Časový plán
Reporty segmentácie trhu a aktivít
2 - Kampane Kampane
Spracovanie kampaní
Adresáti kampaní
Zakázaní adresáti
Typy kampaní
Spätné väzby kampaní
Premenné kampaní
Šablóny kampaní
3 - Marketingové nastavenia Počty zamestnancov
Finančné kategórie
Typy vlastníctva
Právne formy spoločnosti
Kódy NACE
Kategorizačné údaje
Skupiny kategorizačných údajov
4 - Nastavenie Aktivít Oblasti aktivít
Typy aktivít
Rady aktivít
Procesy aktivít
Produkty
Kroky procesu
Projekty
Pravdepodobnosti úspechu

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke CRM zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Modul rieši evidenciu aktivít vo vzťahu k zákazníkom (napr. obvolanie, schôdzka, úloha a pod.), riadenie vlastných zdrojov vo vzťahu k zákazníkom (plánovanie aktivít užívateľom/rolám vo firme s možnosťou odovzdania inému užívateľovi/role, agenda typu "Čo mám dnes robiť" a pod.) ako aj sústredenie akcií vo vzťahu k zákazníkom do jedného miesta (záložka Súvislosti, história aktivít, vystavovanie nových aktivít a dokladov, výstupy).

Skupina Aktivity a časový plán obsahuje agendy s funkčnosťou typickou pre podporu procesného CRM vo firme, podporu pre riadenie zákazníckych vzťahov. Sledovanie aktivít je podporované nielen pre zákazníkov, ale i pre osoby, strediská, zákazky, obchodné prípady, projekty príp. pre ďalšie evidencie vedené v systéme. Zadané aktivity si je možné prehľadne prehliadať pomocou časových plánov s možnosťou rôznych definícií pohľadov na časový plán (čo a ako sa má zobrazovať). Zobrazený plán je samozrejme možné priamo upravovať, tzn. záznamy plánovaných udalostí (aktivít) priamo v ňom pridávať, opravovať alebo mazať.

Do tejto skupiny je ďalej zaradená i agenda Adresár firiem, keďže v reálnej implementácii CRM je spolu s agendou aktivít kľúčovou agendou poskytujúcou súhrnný pohľad na rôzne sledované informácie o zákazníkovi. Podrobnejšie viď popis adresára firiem.

Pomocou vhodného použitia rolí (role nemusia nutne znamenať len fyzické osoby, ale i ďalšie zdroje, ako sú napr. firemné autá, jednacie miestnosti, pracoviská a pod.) modul umožňuje sledovať vyťaženosť rôznych vlastných kapacít.

Skupina Kampane obsahuje agendy na podporu marketingu (agenda na realizáciu marketingových kampaní a potrebné podporné číselníky).

Skupina Marketingové nastavenia obsahuje číselníky na segmentáciu firiem podľa rôznych kategorizačných údajov (tzn. na definovanie kategorizačných údajov pre adresár firiem a na zadávanie týchto údajov pre jednotlivé firmy).

Skupina Nastavenie Aktivít obsahuje mnoho číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu viažu.

Do v. 14.02 vrátane tu bola tiež k dispozícii agenda "Prehľad aktivít" (od verzie 12.03 dostupná len na zvláštny parameter v Nexus.cfg). Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Prehľad aktivít" - kde je?.