SCM

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu SCM.

1 - SCM Bilancia
Vývoj
Pokrytie dokladu
Sprievodca zabezpečením zdrojov
Poskytovateľ dát
2 - Nastavenie Dátové zdroje
Sady dátových zdrojov
Definícia stĺpcov bilancie
Funkcie pre zabezpečenie
Pravidlá pre zabezpečenie zdrojov
Nastavenie SCM
3 - Dopyty Dopytové listy
Dopyty vydané
Dopytované položky
Dôvody neúspechu oslovených dodávateľov
4 - Hodnotenie dodávateľov Hodnotiace kritéria
Oblasti hodnotení
Hodnotení dodávatelia
Sprievodca hodnotením dodávateľov
Sprievodca schvaľovaním dodávateľov
Výsledky hodnotenia dodávateľov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke SCM zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina SCM obsahuje kľúčové agendy modulu, tzn. agendy na zobrazovanie dát a to Bilancia, Vývoj skladovej položky, Pokrytie dokladu. Bilancia slúži na komplexné vyhodnocovanie požiadaviek na skladové karty a ako podklad pre ich následné zabezpečenie. Môžeme tak sledovať zabezpečenie vybraných položiek s ohľadom na ďalšie vstupy a výstupy iných agend. Tzn. za vybrané skladové karty alebo ich skupiny je možné získavať prehľad o stavoch skladu, limitoch, objednanom množstve v agende Objednávok vydaných, požadovanom množstve v Požiadavkách na objednávky vydané, objednanom množstve v agende Objednávok prijatých, o množstve materiálu a polotovarov požadovanom Výrobnými príkazmi alebo Požiadavkami na výrobu, množstve výrobkov a polotovarov, ktoré zabezpečia/vyrobia Požiadavky na výrobu alebo Výrobné príkazy, množstve materiálov tovaru/výrobkov vydané výdajkami materiálu či dodacími listami za vybrané obdobie a pod. V agende Vývoj je pre jednotlivé skladové karty možné zobrazovať časovú os s konkrétnymi dokladmi a sledovať tak budúci vývoj stavu danej položky, prípadne zistiť presný dátum dosiahnutia záporného stavu a teda nutnosti objednávať. Je tak možné objednávať materiál presne v termínoch, keď je potrebný. V agende Pokrytie dokladu je možné sledovať stav (mieru) zabezpečenia vybraného dokladu zdrojmi. Čiže umožňuje zistiť, či je doklad zabezpečený a je ho možné expedovať zákazníkovi alebo začať vyrábať. Je možné rýchlo zobrazovať stav náhrad, pokiaľ je nedostatok množstva na originálnej karte. Sprievodca zabezpečením zdrojov je nástroj umožňujúci jednoduchú tvorbu dokladov na zabezpečenie požadovaných skladových položiek.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu tiež viažu. Dátové zdroje, Sady dátových zdrojov a Definícia stĺpcov sú definičné číselníkové agendy obsahujúce definície, z akých dát sa bude čerpať a aké dáta sa budú zobrazovať v agendách Bilancia, Vývoj a Pokrytie dokladu. Každý užívateľ môže používať iné dát. zdroje a iné definície. Je tak možné docieliť požadovaný spôsob zobrazenia údajov práve daným užívateľom. Agenda Nastavenia špecifikuje ďalšie potrebné nastavenia. Pravidlá pre zabezpečenie a Funkcie pre zabezpečenie tvoria súčasť nástroja umožňujúceho jednoduchú tvorbu dokladov na zabezpečenie požadovaných skladových položiek.

Agendy SCM sú integrované do ostatných modulov, tzn. zo všetkých agend, kde sa pracuje so skladovými kartami a kde to má význam, je možné agendy SCM vyvolávať a jednoducho a rýchlo tak získavať požadované informácie k záznamom týchto ostatných agend.

Neoddeliteľnou súčasťou SCM sú tiež QuickReports funkcie na zadávanie požiadaviek do SCM, ktoré je možné používať v tlačových zostavách, definovateľných stĺpcoch alebo definovateľných gridoch. Funkcie na získavanie a prípravu dát SCM sú k dispozícii na použitie i z otvoreného rozhrania (OLE).

Skupina Dopyty obsahuje agendy pre vykonávanie dopytového konania. Paralelne sú dostupné aj z modulu Nákup. Je teda možné si vystavovať dopytové listy, evidovať si na nich oslovených dodávateľov a stav a výsledok dopytu u nich, vyberať víťazných dodávateľov, vystavovať si na ne následné objednávky atď.

Skupina Hodnotenie dodávateľov obsahuje agendy potrebné pre vykonávanie hodnotenia dodávateľov podľa rôznych kritérií definovaných v agende Hodnotiace kritériá). V agende Oblasti hodnotenia si môžete definovať oblasti (skladového sortimentu), ktoré chcete pre daného dodávateľa hodnotiť a ako (podľa akých kritérií). V agende Hodnotení dodávatelia je možné si vyberať, ktorých dodávateľov hodnotiť, a následne pomocou sprievodcov prevádzkovať ich vyhodnocovanie a na základe výsledku hodnotenia potom ich schvaľovanie. Ak je schvaľovanie dodávateľov používané, berie systém na "schválenosť" dodávateľov ohľad.

Ďalej viď popis modulu SCM v charakteristike jednotlivých modulov a skupín agend.