Servis

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Servis.

1 - Príjem a výdaj Servisované predmety
Servisný dispečing
2 - Spracovanie Výdaj materiálu a kooperácií
Servisné listy
Montážne listy
3 - Nastavenie
Servisné chyby
Servisné pracoviská
Servisné operácie
Stavy servisného listu
Servisné odbornosti
Modely serv. predmetov
Spôsoby vybavenia
Typy servisných prípadov
Texty notifikácie stavov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá rovnomennej podzložke Servis zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Modul je určený pre firmy, ktoré sa zaoberajú servisom a opravami. Môže ísť o opravy samotného predávaného tovaru (záručný a pozáručný servis) vrátane riešenia reklamácií, ale aj iných predmetov servisu – typicky automobilových vozidiel, bielej techniky, počítačov, najrôznejších strojných a iných zariadení, prípadne i opravy bez väzby na nejaké zariadenie (stavebníctvo, inštalatéri atď.). Modul je koncipovaný tak, že ho je možné jednoducho prispôsobiť ľubovoľným komoditám. Pomocou špecifických inštalačných sád užívateľ volí konkrétny typ servisnej činnosti, napríklad servis a opravy automobilových vozidiel, bielej techniky, počítačov, strojných a iných zariadení, prípadne i opráv bez väzby na konkrétne zariadenie (stavebníctvo, inštalatérstvo…) atď. Ak jeho obor činnosti nie je k dispozícii v rámci inštalačnej sady dodávanej výrobcom, môže si jej zhotovenie objednať, príp. si v module všetko nadefinovať sám.

Skupina Príjem a výdaj zahŕňa kľúčové agendy modulu. Integrovaný Servisný dispečing umožňuje rýchle zobrazenie histórie opravovaného predmetu a s ním evidovaného klienta, vrátane informácií o prípadných pohľadávkach. Servisované predmety je možné zadávať textovo, výberom zo skladových kariet alebo ich je možné evidovať samostatne v agende Servisovaných predmetov, kde je k nim možné evidovať mnoho ďalších potrebných údajov.

Skupina Spracovanie obsahuje agendy na elektronickú evidenciu servisných listov a z nich plynúcich montážnych listov, ktoré umožňujú podrobnú evidenciu zákazky, tzn. napr.: predmet servisu, popis chyby, identifikácia klienta, stav predmetu, odhad ceny, informácia o záručnom/pozáručnom servise, požadované servisné operácie, obrázky (napr. fotky poškodenia vozidla), informácie o odovzdaní a pod. Chyby je možné zadávať voliteľne buď textovo alebo výberom z číselníka servisných chýb, pričom pri výbere z číselníka je k dispozícii previazanosť identifikovaných chýb a potrebných servisných operácií, ktoré sa potom môžu do servisného listu automaticky predvypĺňať a to i s možnosťou zohľadnenia rôznych operácií či materiálov pre rôzne modely servisovanej veci. Ďalej je tu agenda na vykonávanie výdaja materiálu s previazanosťou na evidenciu skladových zásob a výdaja do kooperácií. Agendy podporujú o.i. aj priamu evidenciu odpracovaného času na zákazke a priame vystavovanie fakturačných dokladov vrátane podpory platieb na zálohu.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo podporných číselníkov potrebných pre ďalšiu prácu s modulom.

Ďalej viď popis modulu Servis v charakteristike jednotlivých modulov a skupín agend.