Administrácia

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Administrácie.

1 - Moja firma Firemné údaje
Sprievodca nastavením firmy
Správa licencií
Sprievodca nastavením systému
Pomocné nástroje administrácie
Naplánované úlohy
Nastavenie automatizačného servera
2 - Číselníky Obdobie
Rady dokladov
Typy dokladov
Účtovné rady dokladov
Strediská
Zákazky
Obchodné prípady
Projekty
Krajina
Meny
Typy príjmov
Typy výdajov
Konštantné symboly (plat. tituly)
Spôsoby dopravy
Spôsoby úhrady
Kraje
Okresy
Poštové úrady
Platené sviatky
Kurzový lístok
Definovateľné B2B importy
Skupiny záznamov
Spôsoby komunikácie
Druhy zmien
Pracovný kalendár
Obrázky
3 - Užívateľ Nastavenie klienta
Servisná knižka
4 - Roly a prístupové práva Skupiny rolí
Roly
Užívatelia
5 - Sledovanie zmien Uskutočnené zmeny
Nastavenie sledovania zmien
6 - Správa dát Zálohovanie dát
Obnova dát
Vytvorenie novej firmy - nové spojenie

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Administrácia, Nastavenie, Cudzie meny a Sledovanie zmien a zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Moja firma zahŕňa agendy na základné nastavenie systému a jeho správanie prostredníctvom množstva globálnych parametrov a aktiváciu podľa zakúpených licencií. Ďalej sú tu agendy určené na správu naplánovaných úloh a nastavenie automatizačného servera, ktorý je pre ne nevyhnutný.

Skupina Číselníky obsahuje množstvo podporných číselníkov, ktoré sa využívajú z rôznych miest celého systému.

Skupina Užívateľ zahŕňa agendy na doplnkové nastavenie klientskej inštalácie a ďalej agendu pre záznamy servisného charakteru.

Skupina Roly a prístupové práva obsahuje agendy na správu užívateľov a ich prístupových práv do zvyšných častí systému. Pri nastavovaní práv sa využíva systém rolí, kedy sa práva nastavujú pre roly a konkrétnym užívateľom sa len priraďujú zodpovedajúce roly. Pre jednoduchšiu správu prístupových práv je možné práva definovať aj pre skupiny rolí. Roly však majú aj množstvo ďalších využití v systéme a ich správne nastavenie je veľmi dôležité. Viac viď Roly všeobecne.

Skupina Sledovanie zmien je určená na sledovanie zmien vykonaných v dátach, tzn. kedy, kto a akým spôsobom vykonával zmeny (pridávanie záznamov, mazanie a opravy) v rôznych agendách.

Skupina Správa dát slúži na vykonávanie zálohovania a prípadných obnov dát zo zálohy. Ďalej umožňuje vytvoriť databázové spojenie pro novú firmu.

Do v. 12.05 vrátane tu tiež bola k dispozícii agenda "Import z ABRA Gold" . Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Import z ABRA Gold" - kde je?.

Do v. 14.01 vrátane tu tiež bola k dispozícii agenda "Zjednodušený import z ABRA Gold/Classic" . Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda "Zjednodušený import z ABRA Gold/Classic" - kde je?.

Do verzie 16.03.11 tu tiež bola k dispozícii skupina agend Replikácie (pokiaľ boli licencované). Replikácie však boli s verziou 16.03.11 bez náhrady odstránené a už sa nepoužívajú.