Adresár

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Adresár.

1-Adresár Adresár firiem
Adresár osôb
Prevádzkarne
Bankové účty k firme
Protokoly kontrol nespoľahlivých platiteľov
Kontrola nespoľahlivých platiteľov DPH podľa firiem
Overenie IČ DPH v systéme VIES
2-Nastavenie Definícia kľúčov
Všeobecné pracovné pozície

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Adresár zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcich zadávať a používať adresár firiem a osôb a evidovať si rôzne údaje o nich.

Skupina Adresár obsahuje hlavné číselníky Adresár firiem a Adresár osôb, na ktoré sa odkazuje obrovské množstvo iných agend systému. Na jednotlivých záznamoch v týchto agendách (tzn. napr. na dokladoch) sa potom nezapamätávajú priamo konkrétne údaje príslušnej firmy či osoby, ale len odkazy na ňu, čo výrazne znižuje objem dát, zjednodušuje opravy atď. Do adresára osôb sa taktiež odkazujú niektoré ďalšie číselníky systému ako napr. číselník pracovníkov vo výrobe, číselník zodpovedných osôb majetku a pod. Medzi firmami a osobami možno zadávať vzájomné väzby (osoby prislúchajúce k firme a naopak). K firmám možno o. i. sledovať tzv. Súvislosti, tzn. existujúce záznamy v iných častiach systému, ktoré sú s danou firmou či osobou nejako zviazané. Adresár firiem je tiež jednou z kľúčových agend CRM, keďže v reálnej implementácii CRM je práve prostredníctvom nej realizovaný súhrnný pohľad na rôzne sledované informácie o zákazníkovi. Podrobnejšie viď Adresár firiem.

Pri firmách je o.i. možné evidovať ľubovoľné množstvo ich bankových účtov a prevádzok, ktoré sú následne uložené v samostatných agendách Bankové účty k firme a Prevádzkarne, aby z nich bolo možné vyberať v ďalších častiach systémy a odkazovať sa priamo na nich. Na firmách je ale možné evidovať veľké množstvo ďalších údajov potrebných pre rôzne účely, ako napr. údaje pre sledovanie povoleného kreditu pohľadávok, pre splatnosť, sankciu, sledovať kategorizačné údaje CRM a pod. Okrem evidovania percent zliav, východiskového cenníka a i., je možné firmy priraďovať do rôznych dílerských tried a toto potom využívať na automatické generovanie rôznych zliav v rámci systému zliav.

K dispozícii sú ďalej agendy na evidenciu protokolov rôznych kontrol (kontroly nespoľahlivých platiteľov, overovanie platnosti IČ DPH), z ktorých systém s ohľadom na nastavenie parametrov môže čerpať pre účely upozorňovania na danú firmu pri vystavovaní dokladov.

Skupina Nastavenia obsahuje podporné číselníky využívané v rámci tohto modulu.

V module Adresár, ale aj v celom systéme možno využívať veľké množstvo tlačových výstupov zohľadňujúcich firmu, a to nie len dodávaných, ale aj vlastne definovateľných. V adresári sú taktiež k dispozícii dodávané resp. definovateľné exporty, pomocou ktorých je možné riešiť napr. vyhľadávanie firiem v registri na internete a pod.

Nadväznosť na ostatné agendy z iných skupín agend je samozrejmosťou, jednotlivé agendy spolu úzko spolupracujú.