Banka

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Banka.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Platobné príkazy Žiadosti platobných príkazov
Platobné príkazy
Opakované platby
2 - Banka Bankové výpisy
Vlastné bankové účty
Bankové reporty
Uzávierka vlastných bankových účtov
Prehľad platieb bankou

Popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Banka zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcich zadávať a zobrazovať všetko týkajúce sa bankových účtov, bankových výpisov a platobných príkazov.

Skupina Platobné príkazy sústreďuje agendy týkajúce sa vystavovaniu platobných príkazov. V agende požiadaviek na platobné príkazy sa zaznamenávajú požiadavky na realizovanie platieb a to buď z iných agend automaticky súbežne s inou akciou (napr. zaevidovanie a potvrdenie faktúry prijatej) alebo ručne zadané užívateľom. Podporované sú aj pravidelné platby, tzn. generovanie požiadaviek na vykonanie platieb opakovane podľa rôznych kritérií. Pri požiadavkách na platobné príkazy možnosť využitia schvaľovacieho konania. Z evidovaných požiadaviek je možné zostavovať platobný príkaz(y) pre banku a ten(tie) si tlačiť definovateľnými tlačovými formulármi alebo využiť zaslanie do banky prostredníctvom homebankingu. K dispozícii možnosť využitia schvaľovacieho konania Vytvorené platobné príkazy sú v agende platobných príkazov. Agenda platobných príkazov je naviazaná na bankové výpisy.

Skupina Banka obsahuje agendy pre prácu s vlastnými bankovými účtami a pohyby platieb na nich. Umožňuje definovať si bankové účty, ktoré má užívateľ fyzicky založené v bankových ústavoch a ku ktorým chce v systéme zadávať bankové výpisy a platobné príkazy. Agenda bankových výpisov umožní ľahko a rýchle zaniesť do účtovníctva platby z bankového výpisu, vyhľadať zaplatené doklady a uskutočniť spárovanie s nimi v účtovnom denníku. Agenda Prehľad platieb bankou zjednoduší prácu s platbami zadanými v agende Bankové výpisy.

Podporované je aj vedenie účtov v cudzej mene a platby do zahraničia v cudzej mene, pre ktoré požadujú banky väčšinou platobný príkaz na zvláštnom tlačive. Agenda uzávierky bankových účtov uzavrie bankové účty za zvolené obdobie, vypočíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre bankové účty, pre ktoré je to potrebné, vygeneruje kurzové rozdiely bankových účtov.

Nadväznosť na ostatné agendy z iných skupín agend je samozrejmosťou, jednotlivé agendy spolu úzko spolupracujú.