Dokumenty a prílohy

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Dokumenty a prílohy.

1 - Dokumenty Dokumenty
Kategórie dokumentov
Editor
Zmluvy
Typy zmlúv
2 - Wiki Prehliadač Wiki
Wiki stránky
Wiki súbory
Wiki priestory
Wiki štýly stránok
Wiki štýly užívateľské
3 - Nastavenie Fronty súborov
Pravidlá spracovania front súborov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Dokumenty, Všeobecné a Wiki zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Dokumenty obsahuje agendy umožňujúce získavať, evidovať, zobrazovať a hlavne spracovávať dokumenty rôznych kategórií, pripájať ich potom k dokladom vystavovaným v systéme ako ich Prílohy. Spracovaním dokumentu môže dôjsť napr. k jeho elektronickému odoslaniu, k vytvoreniu iného dokladu v systéme ABRA Gen a pod. Ďalej je tu k dispozícii jednoduchý interný editor. K dispozici jsou i agendy pro evidenci smluv, kterou využijete např. v rámci Ochrany dat a GDPR.

Skupina Wiki obsahuje agendy, ktoré rozširujú súčasné možnosti systému o možnosť evidencie informácií encyklopedického charakteru systémom založeným na princípe tzv. "wiki". Ďalej viď Wiki - všeobecne. Užívateľ ju môže využiť napr. na evidenciu rôznych firemných postupov, know-how, príručiek, pravidiel a pod. a môže tak slúžiť ako "znalostná databáza" pre všetkých pracovníkov, ktorí majú k príslušnej oblasti prístup.

Skupina Nastavenie obsahuje agendy, ktoré sa viažu k vytváraniu dokumentov a elektronickej komunikácii. Využijete ich, pokiaľ chcete do systému ABRA Gen prijímať doklady doručené v elektronickej podobe a umiestnené na určitom mieste na disku.

Do v. 9.02 vrátane tu bola k dispozícii tiež agenda "OLE dokumenty" a agenda "Typy dokumentov" . Ďalej viď Často kladené otázky - Agendy OLE dokumenty a Typy dokumentov - kde sú?.