E-maily a interné správy

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu E-maily a interné správy.

1 - Elektronická komunikácia Dokumenty
Doručené e-maily
Odoslané e-maily
Správy
Naplánované úlohy
Presmerovanie správ
2 - Nastavenie Účty odchádzajúceho servera SMTP
E-mailové účty
Kontrolné body
Definície automatických správ
Nastavenie automatizačného servera
Pravidlá spracovania doručenej e-mail. pošty

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke E-maily a interné správy zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

V skupine Elektronická komunikácia sú zahrnuté agendy, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú elektronickej komunikácie a vnútorného messagingu. Tzn. zabezpečenie vnútorných správ (posielanie správ medzi užívateľmi), automaticky generovaných správ, tzn. napr. automatické posielanie vybraných reportov v zadaných dňoch užívateľovi a. i.), ďalej upozorňujúcich správ na základe definovanej udalosti, ktorá v systéme nastane (napr. zaslanie správy užívateľovi, ak dôjde k zaplateniu sledovanej faktúry) či upozorňujúcich správ v iných prípadoch.

Ďalej je tu k dispozícii agenda na správu dokumentov, ktorá okrem archivácie dokumentov poskytuje i podporu pre elektronické odosielanie dokumentov z firmy (napr. odosielanie ISDOC dokladov elektronicky odberateľom, odosielanie rôznych výkazov štátnym inštitúciám a pod.) a pre príjem elektronických ISDOC dokladov do firmy od dodávateľov. Naplánované úlohy slúžia na podporu automatického spúšťania zadaných úloh rôzneho typu v zadanom čase - napr. nejakého skriptu, uzávierky skladu a pod. a agendy na podporu e-mailovej komunikácie.

Skupina Nastavenie obsahuje agendy, ktoré sa k tomuto modulu viažu a slúžia na rôzne nastavenia, ktoré je potrebné zadať, aby bolo možné elektronickú komunikáciu a vnútorný messaging používať. Tzn. nastavenie SMTP a e-mailových účtov pre e-mailovú komunikáciu, definícia kontrolných bodov a automatických správ pre zasielanie automatických správ, zadanie pravidiel, podľa ktorých sa budú spracovávať doručené e-maily atď. Ďalej je tu nastavenie automatizačného servera, ktorý je nevyhnutný pre spúšťanie naplánovaných úloh.

Naplánované úlohy a Nastavenie automatizačného servera sú paralelne dostupné aj zo skupiny Administrácia, kde sú tiež popísané, keďže neslúžia iba pre skupinu E-maily a interné správy, ale i pre iné typy úloh z iných častí systému.

Viď tiež charakteristika modulu E-maily a interné správy.

Do v. 10.02 bol tento modul dodávaný pod názvom "Komunikácia".

Do v. 9.02 vrátane tu tiež bola k dispozícii agenda "Doklady komunikácie" . Ďalej viď Často kladené otázky - Agenda Doklady komunikácie - kde je?.