Evidencia pošty:

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Evidencia pošty.

1 - Pošta Odoslaná pošta
Prijatá pošta
Poštové reporty
Uzávierky pošty
2 - Nastavenie Poskytovatelia poštových služieb
Cenníky pošty
Typy obsahov odoslanej pošty
Typy obsahov prijatej pošty
Typy stavov prijatej pošty
Užívatelia modulu evidencie pošty

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Evidencia pošty zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend obsahujúcu podporu pre spracovanie pošty vo firme.

Skupina Pošta obsahuje agendy na evidenciu prijatej pošty a jej obehu vo firme, s možnosťou sledovať, komu bola pošta určená a odovzdaná, v akom je stave atď. Je tu aj evidencia a podpora spracovania odoslanej pošty. Tzn. evidencia kto, čo a kedy poslal, o akú poštovú zásielku šlo, komu bola určená, aká bola jej cena, v akom stave spracovania je teraz atď. Tvorba záznamov o pošte je samozrejme automatizovaná (väzba na typy pošty, automatický výpočet poštovného podľa sadzobníka cien zásielok jednotlivých poskytovateľov poštových služieb atď.). Záznam pošty na odoslanie je možné zadať ručne bez väzby na nejaký doklad alebo ho je možné vystaviť k už existujúcemu dokladu (napr. k dobierkovej faktúre) a to ako z tejto agendy, tak priamo z agend príslušných dokladov. Je možné vytvárať aj hromadné zásielky.

Modul podporuje úverované poštovné. Tzn. evidované záznamy pošty na odoslanie je možné v jednotlivých dňoch uzavierať a potom z nich zostavovať potrebné tlačové zostavy (poštové hárky pre dobierky, doporučené listy a. i.), evidenčné lístky, dekádne zostavy a pod.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu viažu.