Gastro výroba

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Gastro výroba.

1 - Gastrovýroba Výrobné listy
Normy gastrovýroby
Suroviny
Reporty gastrovýroby
Stravné jednotky
2 - Nastavenie Nastavenie gastrovýroby

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Gastro výroba zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Gastro výroba je skupina agend, ktoré rozširujú možnosti skladového hospodárstva o odpis materiálu - surovín použitých na výrobu vlastných výrobkov (jedál a pod.) podľa zadaných noriem a následné naskladnenie týchto hotových produktov - výrobkov. Možnosť použitia napr. v oblasti gastronomických prevádzok.

Gastrovýroba je skupina agend, ktoré rozširujú možnosti skladového hospodárstva o odpis surovín použitých na výrobu vlastných gastronomických výrobkov (jedál, nápojov a pod.) podľa zadaných noriem a následné naskladnenie týchto hotových produktov - výrobkov. Gastrovýrobu je možné používať predovšetkým v spojení s modulom Reštauračného predaja, ktorý jednak generuje podklady pre zostavenie Výrobných listov gastrovýroby v podobe bonov vznikajúcich pri predaji na reštauračnej pokladni, alebo prípadne predáva zo zásob výrobkov, ktoré vytvorila Gastrovýroba. Agenda Stravných jednotiek pomáha stravovacím prevádzkam jednoducho plánovať náklady na prípravu pokrmov pre daný počet stravníkov v definovanom časovom úseku, vrát. priebežných kontrol, a slúži prevádzkam, ktoré musia vychádzať s vopred daným rozpočtom.