Kniha jázd

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Kniha jázd..

1 - Kniha jázd
Kniha jázd
Jazdy
Výdaje vozidiel
Sprievodca importom z CCS
Uzávierka knihy jázd
Reporty knihy jázd
2 - Nastavenie Kategórie vodičov
Triedy vodičov
Vodiči
Druhy PHM
Tarify OD
Typy vozidiel
Vozidlá
Účely jázd
Miesta a vzdialenosti
Vzory jázd
Zobrazenie máp
Nastavenie parametrov knihy jázd

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Kniha jázd zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend, pomocou ktorých môžete zostavovať knihu jázd. Predmetom evidencie v knihe jázd v tomto module sú tzv. referentské vozidlá a jazdy realizované "vodičmi-referentmi" ( zamestnanec, ktorý v súvislosti s plnením pracovných úloh riadi motorové vozidlo, ale riadenie nemá zjednané ako druh práce v pracovnej zmluve).

Modul je koncipovaný tak, aby úspešné zostavenie knihy jázd užívateľovi čo najviac zjednodušil a urýchlil. A to i v prípade, že si užívateľ neeviduje priebežne skutočné údaje o jázdách, ale má k dispozícii len uskutočnené účtenky za čerpania, príp. celkové prejdené km a potrebuje podľa nich rýchlo spätne zostaviť zodpovedajúcu knihu jázd za dané obdobie (typicky na konci mesiaca za daný mesiac). Podporuje preto rôzne spôsoby získavania záznamov jázd, ako postupne po jednom (v agende Jazdy), tak hromadne naraz s možnosťou modelovania naraz zadávaných údajov s ohľadom na priebežne vyčíslovaný stav nádrže, prejdené km atď. pre ľahšie modelovanie knihy (pre celý mesiac v agende Kniha jázd).

Do niektorej z budúcich verzií je plánovaná i možnosť generovania Knihy jázd formou automatického generátora, ktorý by vzal do úvahy už zadané reálne jazdy, priebežné čerpanie, užívateľove definície pravidelných a doplnkových jázd, vylúčených období atď. a s ohľadom na to navrhol knihu pre dané obdobie. Zatiaľ nerealizované z kapacitných dôvodov.

K jednotlivým jazdám sa sledujú uskutočnené výdaje za čerpanie či iné výdaje, pričom je podporovaný aj ich import z kariet CCS.

Modul je obohatený o možnosť zobrazenia máp, tzn. možnosť prehliadať si trasu, resp. východiskové, cieľové či prejazdové miesto na mapách.

Obsahuje tiež množstvo podporných číselníkov, v ktorých sa zadávajú údaje o vozidlách, vodičoch, druhoch pohonných hmôt a pod., ktoré sa potom využívajú pri zadávaní jednotlivých jázd. Niektoré číselníky, resp. položky sú pripravené pre prípadné budúce využitie (prípadnými ďalšími dopravnými agendami), ktoré zatiaľ slúži len na evidenčné účely.

Podpora pre vyúčtovanie zadaných výdajov, výpočet stravného atď. zatiaľ nie je implementovaná. Bude predmetom rozšírenia modulu v niektorej z budúcich verzií.

Skupina Kniha jázd zahŕňa agendy na zadávanie záznamov jázd a výdajov s nimi súvisiacich a ich uzavieranie.

Skupina Nastavenia obsahuje podporné číselníky, ktoré sa využívajú pri zadávaní údajov súvisiacich so záznamami jázd.