Majetok

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Majetok.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Majetok Dlhodobý majetok (DM)
Drobný majetok (DrM)
Obstaranie majetku
Zmena vstupnej ceny
Odpisy majetku
Doklady zaradenia do evidencie
Doklady vyradenia
Majetok reporty
Súvisiace výdaje
2 - Nastavenie Druhy majetku
Umiestnenia majetku
Zodpovedné osoby
Daňové odpisové skupiny
Účtovné odpisové skupiny
Typy rovnomerného odpisovania
Limity vstupnej ceny
Nastavenie parametrov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Majetok zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcu evidovať dlhodobý a drobný dlhodobý majetok, evidovať jeho obstarávacie doklady, uskutočňovať jeho zaradenie, preceňovanie resp. technické zhodnotenie, vyčíslovať a účtovať daňové a účtovné odpisy, majetok vyraďovať úplne alebo len čiastočne, preraďovať ho do iných odpisových skupín atď.