Maloobchodný predaj

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Maloobchodný predaj.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Predaj Pokladňa
Dotyková pokladňa
Prehliadač cien
Účtenky
Pohyby účteniek
Predaje
Zmeny
Tržby
Výdaje z pokladničných miest
Príjmy do pokladničných miest
2 - Uzávierka
Uzávierka predaja
Odvod tržieb
Predajné reporty
3 - Nastavenie Pokladničné miesta
Obsluhujúci
Zľavy na pokladni
Zvláštne čiarové kódy
Sady tlačidiel dotykovej pokladne
Nastavenie pokladní
Pokladničné DPH indexy
Prevádzky

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Pokladničný predaj zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Pokladničný predaj je skupina špeciálnych agend určená na realizáciu rýchleho predaja. Pomocou týchto agend môžete realizovať predaj tovaru v obchodoch ako s pultovou obsluhou , tak v obchodoch samoobslužných. Ovládanie je optimalizované tak, aby samotný predaj od zadania predajných položiek, cez zadanie platby až po tlač účteniek bol veľmi rýchly a systém bol bez problémov prevádzkovateľný aj vo väčších obchodných strediskách. K dispozícii je podpora prevádzky na zmeny.

Skupina Predaj - Obsahuje základné agendy na realizáciu predaja agendy Pokladňa prípadne Dotyková pokladňa. Ich dialóg má obsluhujúci zobrazený na obrazovke a používa jeho funkcie na predaj. Ďalej sú tu agendy poskytujúce informácie o jednotlivých predajoch a ďalšie informácie, ktoré s predajom súvisia. V mnohých z nich už nie je možné uskutočňovať žiadne zmeny či niečo nastavovať, slúžia iba na prehliadanie.

Skupina Uzávierka - Obsahuje "uzávierkové" agendy, ktoré vytvárajú prehľady o realizovaných predajoch z hľadiska predaného tovaru a následného zaúčtovania (Uzávierka predaja) a z hľadiska utŕžených peňazí (Odvod tržieb). Používajú sa väčšinou jedenkrát za deň na uzavretie dennej práce. Časová nadväznosť ich vykonania (ktorú skôr) nie je rozhodujúca.

Skupina Nastavenie - Obsahuje agendy, ktoré sa používajú ako prvé a slúžia na nastavenie a zadanie základných informácií nutných pre samotný predaj. Musíte nimi prejsť pred zahájením samotného predaja a nastaviť v nich typy používaných periférnych zariadení, práva užívateľov, nastavenia pre zaúčtovanie a ďalšie. Znovu sa do týchto agend vraciate len príležitostne, napr. pri nástupe nového pracovníka, výmene pokladničnej tlačiarne, zadaní novej zľavy a pod. Odporúčaný postup základných nastavení je uvedený v kapitole Ako začať používať skupinu pokladničný predaj.