Mzdy a personalistika

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Mzdy a personalistika.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Zamestnanci Sprievodca zadaním zamestnanca
Zamestnanci
Pracovné pomery
Nároky na dovolenku
Úlohy a školenia
2 - Mzdy a mzdové reporty Mzdové listy
Priemery
Mzdové reporty
Mesačné údaje firmy
Mesačné údaje pracovného pomeru
3 - Neprítomnosti Neprítomnosti
Nemocenské dávky
4 - Zrážky Opakované zrážky
Zrážky zo mzdy
5 - Uzávierky, zúčtovanie Mzdová uzávierka
Uskutočnené mzdové uzávierky
Podklady pre žiadosti o platobné príkazy z miezd
Ročné zúčtovanie
Ročné zúčtovanie ZP
6 - Číselníky Daňové tabuľky
Druhy zmien
Pracovný kalendár
Zdravotné poisťovne
Druhy nemocenských dávok
Druhy dovoleniek
Druhy zrážok
Druhy neprítomností
Pracovné zaradenie
Druhy pracovných pomerov
Spôsoby vzniku prac. pomerov
Spôsoby ukončenia prac. pomerov
Druhy daňových odpočtov a zliav
Druhy výkonov
Stupne vzdelania
Odbory vzdelania
Postavenie v zamestnaní
Klasifikácia zamestnaní
Dôchodkové správcovské spoločnosti
Správcovia doplnkového dôchodkového sporenia
Typy úloh a školení
Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO
7 - Nastavenie Sprievodca nastavením miezd
Nastavenie parametrov
Mzdové obdobia
Globálne premenné
Výpočtová schéma
Definícia súčtu
Definícia uzávierky
Definícia platieb
Pomocné nástroje

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Mzdy a personalistika a Mzdové nastavenia zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcu viesť personalistiku a mzdovú agendu. Modul Mzdy a personalistika slúži na evidenciu
osobných a mzdových údajov zamestnancov firmy, na výpočet miezd, daní, poistného atď., vrátane generovania požiadaviek na platobné príkazy, zaúčtovania mzdových nákladov a ďalších nákladov súvisiacich so mzdami do účtovníctva. K dispozícii je množstvo čiastkových agend na evidenciu nemocenských dávok, neprítomností, nárokov na dovolenky a iných. Dodáva sa veľké množstvo preddefinovaných tlačových výstupov. Modul je pripravený aj na elektronickú komunikáciu (napr. odosielanie ELDP elektronicky).

Moduly miezd a personalistiky majú licenčné obmedzenie vztiahnuté na kapacitu modulu (počet spracovávaných zamestnancov), viď Aktivácia a odčítanie licencií.

Ďalej je tu skupina agend, v ktorých sa vykonáva nastavenie a zadanie základných číselníkov a definícií potrebných pre agendy modulu Mzdy a personalistika.

Skupina Personalistika obsahuje agendy týkajúce sa personalistiky, tzn. slúži na evidenciu zamestnancov, ich pracovných pomerov, nárokov na dovolenky.

Skupina Mzdy a mzdové reporty slúži na zadávanie podkladov pre mzdy a výpočty miezd. Slúži na evidenciu a výpočty miezd a priemerov. K dispozícii je tu značné množstvo výstupov, či už formou tlačových reportov alebo exportov nad mzdovými listami alebo z agendy reportov, kde sú k dispozícii o. i. zložitejšie výstupy ako napr. tlač mzdových listov po obdobiach, ktoré nie je možné obstarať priamo z agendy Mzdových listov.

Skupina Neprítomnosti slúži na evidenciu neprítomností (či už z dôvodu choroby či z iných dôvodov), ktoré je odtiaľto možné čerpať do mzdových listov a príp. na výpočet čiastok nemocenských dávok na preplatenie.

Skupina Zrážky obsahuje agendu na zadávanie predpisov opakovaných zrážok a ďalej agendu na zadávanie jednorazových zrážok a evidenciu realizovaných zrážok.

Skupina Číselníky obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu viažu.

Skupina Nastavenia potom obsahuje agendy pre rôzne nastavenia dôležité pre prácu modulu, ako napr. definíciu mzdových období, definície vzorcov pre výpočet miezd, pre výpočet uzávierky, pre generovanie podkladov pre platby z miezd a pod., v rámci globálnych premenných definície rôznych údajov podstatných pre výpočet miezd podľa aktuálne platnej legislatívy a pod.