Nákup

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Nákup.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Objednávky a dodávateľské cenníky Objednávky vydané
Požiadavky na objednávky vydané
Pohyby na objednávkach vydaných
Dodávateľské cenníky
2 - Zálohy a faktúry Zálohové listy prijaté
Daňové zálohové listy prijaté
Faktúry prijaté
Dobropisy faktúr prijatých
Dobropisy daňových zálohových listov prijatých
Agenda JCD
Reporty nákupu
Hranice pre pohľadávky a záväzky
3 - Dopyty Dopytové listy
Dopyty vydané
Dopytované položky
Dôvody neúspechu oslovených dodávateľov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Objednávky a Fakturácia, zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Objednávky a dodávateľské cenníky umožňuje zadávať a zobrazovať všetko, čo sa týka objednávok vydaných. Na objednávky je možné zaznamenávať informáciu o potvrdení, prípadne vybavení objednávky a obstarávať podľa týchto príznakov zoznamy objednávok. Podporovaná je aj možnosť hromadného vytvorenia objednávok vydaných podľa požiadaviek na objednávky, tzn. hromadné objednanie na základe zadaných kritérií (napr. skladových limitov a pod.). Ďalej je možné obstarávať si rôzne prehľady objednaných položiek. V agende dodáveteľských cenníkov môžete evidovať cenníky svojich dodávateľov, pričom jednotlivé položky je možné zväzovať s vlastným skladovým sortimentom a aktuálne cenníky dodávateľa tak používať na preceňovanie vlastných predajných cenníkov.

Skupina Zálohy a faktúry obsahuje agendy týkajúce sa zadávania prijatých fakturačných a iných súvisiacich dokladov. Pre dnes často používaný nákup s platbami vopred je k dispozícii agenda Zálohových listov prijatých, kde je o. i. možné zaevidovať predpis pre zaplatenie zálohy - zálohový list prijatý. Poskytnuté zálohy, z ktorých je potrebné odviesť DPH, je možné zdaniť vystavením Daňových zálohových listov prijatých. Zo zálohových listov resp. daň. zál. listov možno jednoduchým krokom vytvoriť "ostrú" faktúru (suma zálohy sa potom uplatní pri sledovaní celkového zaplatenia faktúry, suma daňovej zálohy sa už znova nedaní). Agenda Faktúr prijatých umožňuje vystaviť faktúru, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom. K dispozícii sú samozrejme tiež inverzné (opačné) doklady v agende Dobropisov faktúr prijatých a Dobropisov daňových zálohových listov prijatých. Tu sa uplatňuje úzka väzba na pôvodný zdrojový doklad, od možnosti rýchlej tvorby inverzného dokladu podľa pôvodného dokladu až po automatické zaúčtovanie a sledovanie saldokonta. Ďalej je sem zahrnutá aj agenda Jednotných colných deklarácií (colných prehlásení).

K dispozícii je bohatá sada výstupných funkcií a prehľadov pre management firmy aj pre finančný úrad, množstvo variantných výstupov typu Knihy dokladov spätne k dátumu, prehľady obratov podľa dodávateľov a pod.

Nadväznosť na ostatné agendy z iných skupín agend je samozrejmosťou (napr. Adresár, Banka, DPH, Účtovníctvo,....), jednotlivé agendy spolu úzko spolupracujú.

Na riešenie zdanenia dokladov vystavených v režime reverse charge slúži agenda Dokladov reverse charge z modulu Účtovníctvo. Na napočítanie kurzových rozdielov, resp. závierkových kurzových rozdielov na doklady v cudzej mene a uzavretie fakturačných dokladov slúži agenda Uzávierka fakturácie z modulu Účtovníctvo.

Do modulu Nákup sú tiež zaradené agendy pre vykonávanie dopytového konania. Paralelne sú dostupné aj z modulu SCM. Je teda možné si vystavovať dopytové listy, evidovať si na nich oslovených dodávateľov a stav a výsledok dopytu u nich, vyberať víťazných dodávateľov, vystavovať si na ne následné objednávky atď.

V prípade jednotlivých agend samozrejme existuje úzka nadväznosť na iné agendy či už z rovnakého alebo aj iných modulov. Aké budú, závisí na tom, ktoré všetky časti systému používate.

Príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných základných procesov obchodníka na predaj resp. nákup tovaru. Iným príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných najzákladnejších procesov spracovania faktúry vydanej. Tzn. vystavenie zálohových listov a ich zaplatenie, následné vystavenie faktúry s importom týchto záloh a prípadne úhrada doplatku, následné vystavenie inverzných dokladov príp. iných dokladov potrebných pre daný typ obchodu. V reále to samozrejme môže byť oveľa zložitejšie, do hry môžu vstúpiť napr. dopytový proces, schvaľovanie dokladov, požiadavky na výrobu predávaných položiek a pod.

Príklad procesov demonštrujúci nadväznosť agend:

Príklad jedného z možných základných procesov obchodníka
Príklad jedného z možných základných procesov faktúry prijatej