Nástroje prispôsobenia

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Nástroje prispôsobenia:

1 - Definícia Definovateľné položky
Definovateľné formuláre
Výber definovateľných položiek
Agenda užívateľského číselníka (*)
Balíčky skriptov
Inštalačné sady
Variantné formuláre
Fulltextové hľadanie
2 - Nástroje Testovanie
Definovateľné číselníky (**)
3 - Dokumentácia Vývojová dokumentácia

(*) Agenda užívateľského číselníka je tu uvedená iba ako príklad. Jej konkrétny názov bude iný (podľa zadania v definícii číselníka) a jej umiestnenie môže byť tiež na ľubovoľnom inom mieste stromu Modulov alebo stromov Agend.
(**) Ak máte len jednoužívateľskú (singl) inštaláciu, ikona Definovateľné číselníky nevyvolá priamo editor def. číselníkov, ale len nápovedu k nemu. Viac viď Editor definovateľných číselníkov.

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Nástroje prispôsobenia a Definovateľné číselníky zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

V skupine Definície ide o agendy umožňujúce definovať si svoje vlastné položky a definovateľné formuláre. Nevyhnutné sú predovšetkým pre agendy personalistiky a miezd, ale využitie nájdu aj v iných agendách. Veľké využitie majú v definovateľných číselníkoch. Rovnako je tu k dispozícii vyvolanie agendy balíčkov skriptov, kde si je možné pomocou definícií vlastných skriptov prispôsobiť vzhľad a správanie systému. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému. Inštalačné sady slúžia na prenos zákazníckych úprav medzi jednotlivými inštaláciami ABRA Gen. Agenda variantných formulárov umožňuje rýchly prehľad o existujúcich variantných formulároch a umožňuje ich základnú správu.

Ďalej sme ako príklad do tejto skupiny zaradili užívateľský číselník. Ide o číselníky, ktoré si nadefinuje sám užívateľ, príp. si ich definíciu objedná v servisnom stredisku dodávateľa, ale ktoré nie sú súčasťou defaultne dodávaných agend. Aké číselníky to budú a kde budú konkrétne umiestnené, závisí úplne od želaní a potrieb užívateľa. Ide o jednu z možností zákazníckej modifikovateľnosti systému. Príklad realizácie, ktorý celé jednoducho objasňuje, viď kap. Vzorový postup pridania užívateľského číselníka.

Skupina Nástroje obsahuje odkazy na vybrané nástroje. Pozor, nejde o agendy systému ABRA Gen, ale o externé nástroje. Možnosť ich spustenia priamo odtiaľ je obmedzená: Pokiaľ na svoj chod vyžadujú licenciu aplikačného servera a pokiaľ máte len jednoužívateľskú (single) verziu, tak ich nie je možné odtiaľ spustiť. Je nutné najskôr systém ABRA Gen ukončiť a spustiť daný nástroj samostatne.

Skupina Dokumentácia obsahuje odkaz na dokumentáciu. Slúži ako jedna z možností vyvolania nápovedy. Viď Štruktúry a definície, otvorené rozhranie - GenDoc.chm.