Pokladňa

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Pokladňa:

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Pokladňa Pokladničné príjmy
Vrátenia pokladničných príjmov
Pokladničné výdaje
Vrátenia pokladničných výdajov
Pokladne
Pokladničné reporty
Uzávierka pokladní

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Pokladňa zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Ide o skupinu agend umožňujúcu zadávať a zobrazovať všetko týkajúce sa pokladničných dokladov. Agenda Pokladničných príjmov umožňuje vystaviť pokladničnú príjemku, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom. Na pokladničnej príjemke je možné použiť rôzne typy položiek od textovej, cez kusovú s cenou až po položky odkazujúce sa do skladu na skladové karty. Je možné využívať bohatý zľavový systém ABRA Gen (až 5 typov zliav, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať). K dispozícii sú samozrejme aj inverzné (opačné) doklady k vystaveným pokladničným príjemkám a to v agende Vrátenie pokladničných príjmov. Tu sa uplatňuje úzka väzba na pôvodnú účtenku, od možnosti rýchlej tvorby inverzného dokladu podľa pôvodnej účtenky až po automatické zaúčtovanie a sledovanie saldokonta. Podobné možnosti poskytuje aj agenda Pokladničných výdajov a s ňou zviazané agendy inverzných dokladov k pokladničným výdajom (Vrátenie pokladničných výdajov).

Pokladňa poskytuje bohatú sadu výstupných funkcií a prehľadov pre manažment firmy aj pre finančný úrad. V agende Pokladničných reportov je k dispozícii množstvo variantných výstupov z pokladničnej knihy. Prehľady obratov podľa odberateľov, dodávateľov, prehľady predaného tovaru a ďalšie sú spoločné s reportmi z agend fakturačných a nájdete ich v module Predaj a v module Nákup.

Podporované je i vedenie pokladní v cudzej mene. Agenda uzávierky pokladní uzavrie pokladne za zvolené obdobie, vypočíta počiatočný stav pre nasledujúce obdobie a pre pokladne, pre ktoré je to potrebné, vygeneruje kurzové rozdiely pokladní.