Predaj

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Predaj.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Ponuky a objednávky Ponuky vydané
Objednávky prijaté
Pohyby na ponukách vydaných
Pohyby na objednávkach prijatých
Pohyby rezervácií
Reporty ponúk, dopytov a objednávok
2 - Zálohy a faktúry Zálohové listy vydané
Daňové zálohové listy vydané
Faktúry vydané
Dobropisy faktúr vydaných
Potvrzení dobropisů faktur vydaných
Dobropisy daňových zálohových listov vydaných
Upomienky
Sankčné faktúry
Potvrdenie colnice o vývoze  
Hranice pre pohľadávky a záväzky
Reporty predaja
3 - Cenníky a zľavy Dílerské triedy
Tabuľky obratov dílerov
Definícia cien
Cenníky
Požiadavky na zmenu ceny
Akčné cenníky
Kusové zľavy
Dílerské zľavy
Finančné zľavy
Reporty cenníkov
Zmena predajných cien
4 - Nastavenie Typy ponúk vydaných
Stavy ponúk vydaných
Dôvody neúspechu ponúk vydaných
Sadzby úrokov z omeškania

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Objednávky, Fakturácia, zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Ponuky a objednávky umožňuje zadávať a zobrazovať všetko týkajúce sa ponúkania odberateľom a objednávania tovaru od nich.

Objednávky je možné vystavovať priamo alebo im môže predchádzať ponukové konanie a objednávky je potom možné generovať z akceptovaných ponúk. Ponuky rovnako ako iné doklady v systéme, môžu podliehať schvaľovaciemu konaniu. Na ponukách je možné sledovať, v akom stave z hľadiska fázy spracovania sa nachádzajú, kto zodpovedá za riešenie danej fázy príp. ponuky, je možné sledovať plánované termíny na dokončenie jednotlivých fáz, sledovať skutočné realizované termíny a pod. K dispozícii sú rôzne možnosti vyhodnocovania ponúk, napr. z hľadiska ich realizácie, z hľadiska plnenia plánovaných termínov a pod. Tovar zo skladov objednaný na objednávkach prijatých je možné rezervovať, čo je jedna z možností, ako vytvárať a rušiť rezervácie skladových položiek. Na objednávky je možné zaznamenávať informáciu o potvrdení, prípadne vybavení objednávky a obstarávať podľa týchto príznakov zoznamy objednávok. Ďalej je možné obstarávať si rôzne prehľady pohybov tovaru na ponukách a prehľady objednaných položiek. Ďalej je tu možné obstarávať si prehľady o rezerváciách.

Prehľady o rezerváciách je tiež možné obstarať z modulu Skladové hospodárstvo.

Skupina Zálohy a faktúry obsahuje agendy týkajúce sa vystavovania fakturačných a iných súvisiacich dokladov. Pre dnes často používaný predaj s platbami vopred je k dispozícii agenda Zálohových listov vydaných, kde je o. i. možné vystaviť predpis na zaplatenie zálohy - zálohový list vydaný. Poskytnuté zálohy, z ktorých je potrebné odviesť DPH, je možné zdaniť vystavením Daňových zálohových listov vydaných. Zo zálohových listov resp. daň. zál. listov možno jednoduchým krokom vytvoriť "ostrú" faktúru (suma zálohy sa potom uplatní pri sledovaní celkového zaplatenia faktúry, suma daňovej zálohy sa už znova nedaní). Agenda Faktúr vydaných umožňuje vystaviť faktúru, ktorá je zároveň aj daňovým dokladom. Na faktúre je možné použiť rôzne typy položiek od textovej, cez kusovú s cenou až po položky odkazujúce sa do skladu na skladové karty. Je možné využívať bohatý zľavový systém ABRA Gen (až 5 typov zliav, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať). K dispozícii sú samozrejme tiež inverzné (opačné) doklady v agende Dobropisov faktúr vydaných a Dobropisov daňových zálohových listov vydaných. Tu sa uplatňuje úzka väzba na pôvodný zdrojový doklad, od možnosti rýchlej tvorby inverzného dokladu podľa pôvodného dokladu až po automatické zaúčtovanie a sledovanie saldokonta. Na riešenie pohľadávok sú začlenené agendy Upomienok a Sankčných faktúr zaoberajúce sa nezaplatenými faktúrami s funkciami na predpis úroku z omeškania z dlžnej sumy. Fakturácia poskytuje bohatú sadu výstupných funkcií a prehľadov pre manažment firmy aj pre finančný úrad. V agende Fakturačných reportov je k dispozícii veľké množstvo variantných výstupov typu Knihy dokladov spätne k dátumu, prehľady obratov podľa odberateľov, prehľady predaného tovaru a ďalšie.

Nadväznosť na ostatné agendy z iných skupín agend je samozrejmosťou, jednotlivé agendy spolu úzko spolupracujú.

Na napočítanie kurzových rozdielov, resp. závierkových kurzových rozdielov na doklady v cudzej mene a uzavretie fakturačných dokladov slúži agenda Uzávierka fakturácie z modulu Účtovníctvo.

Skupina Cenníky a zľavy obsahuje agendy na prácu s cenníkmi a na podporu zľavového systému. Je tu možné definovať finančné zľavy, dílerské triedy a priraďovať do nich firmy z adresára, definovať si tabuľky dílerských a kusových zliav a priraďovať ich k skladovým kartám a to potom využívať na automatické generovanie zliav na dokladoch.

V systéme môžete definovať ľubovoľné množstvo cenníkov pre rôzne definície predajných cien s možnosťou definovať pre ich položky rôzne časové platnosti, tzn. nastavenie, od kedy majú dané ceny vstúpiť do platnosti. Vďaka tomu si je možné cenníky pripravovať ľubovoľne dopredu s tým, že dané ceny vstúpia v príslušnom okamihu automaticky do platnosti bez nutnosti ďalšieho zásahu užívateľom, je možné sledovať vývoj cien cenníkových položiek v podobe tabuľky i grafov a pod. Kromě těchto standardních ceníků si můžete dále vytvářet akční ceníky pro řešení přechodně platných akčních cen (letní slevy, happy hours apod.). Navyše je možné pre každý cenník zvlášť nastavovať, pre čo sa bude používať. Tzn. môžete ho priraďovať k vybraným skladom, príp. k firmám a definovať tak individuálne ceny pre sklady, resp. pre firmy). K dispozícii sú rôzne nástroje na úpravu cenníkov a preceňovanie podľa množstva kritérií. K dispozícii je evidencia požiadaviek na preceňovanie sklad. sortimentu vytvorených napr. pri príjme tovaru a pod. Aktuálne platné cenníky (resp. ceny) sa potom uplatňujú na skladovom riadku dokladov pri predvyplnení alebo výbere predajných cien.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu tiež viažu.

V prípade jednotlivých agend samozrejme existuje úzka nadväznosť na iné agendy či už z rovnakého alebo aj iných modulov. Aké budú, závisí na tom, ktoré všetky časti systému používate.

Príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných základných procesov obchodníka na predaj resp. nákup tovaru. Iným príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných najzákladnejších procesov spracovania faktúry vydanej. Tzn. vystavenie zálohových listov a ich zaplatenie, následné vystavenie faktúry s importom týchto záloh a prípadne úhrada doplatku, vznik expedičného skladového dokladu demonštrujúceho jednu z možných väzieb na skladové hospodárstvo, následné vystavenie inverzných dokladov. V reále to samozrejme môže byť oveľa zložitejšie, do hry môžu vstúpiť napr. dopytový proces, schvaľovanie dokladov, požiadavky na výrobu predávaných položiek a pod.

Príklad procesov demonštrujúci nadväznosť agend:

Príklad jedného z možných základných procesov obchodníka
Príklad jedného z možných základných procesov faktúry vydanej