Projektová dokumentácia

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Projektová dokumentácia.

1 - Dokumentácia Požiadavky
Vývojová dokumentácia
Evidencia času
2 - Nastavenie Vývojové produkty
Časti produktov
Verzia produktov
Témy
Plánované verzie produktov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Projektová dokumentácia zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Skupina Projektová dokumentácia obsahuje agendy umožňujúce zadávať a zobrazovať záznamy týkajúce sa vývoja, kontroly a prípadne ďalšieho spracovania nejakých produktov, typicky softwarových. Požiadavky a vývojove dokumentácie môžu mať vzájomné väzby, tzn. môžu sa odkazovať na seba navzájom alebo aj medzi sebou. K dispozícii je možnosť evidencie a sledovania času stráveného spracovaním pridelenej úlohy.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu tiež viažu. Pre jednotlivé produkty sa definujú ich časti (môžu to byť napr. moduly, ale všeobecne je možné ľubovoľné členenie) a ďalej verzie. Záznamy v agende Chyby a Vývojová dokumentácia sa potom viažu ku konkrétnemu produktu a jeho časti a verzii. Nezávisle je možné nadefinovať číselník tém a k jednotlivým záznamom priradiť jednu alebo viac tém.

Tento modul je určený prevažne pre vnútorné potreby dodávateľa, pri vhodnej implementácii je ho však možné s úspechom využiť aj v inštaláciách užívateľov.

Rozšírenie možností využitia modulu ale spočíva predovšetkým vo vhodnej implementácii na mieru užívateľovi. To znamená, že je potrebné ujasniť si, čo všetko sa má v rámci tohto modulu sledovať a následne ho s využitím rôznych prostriedkov zákazníckej modifikovateľnosti systému upraviť tak, aby tieto požiadavky spĺňal. Ide predovšetkým o definície definovateľných položiek, s prípadnou väzbou do užívateľsky definovateľných číselníkov, o definície vhodných definovateľných formulárov, a to najmä formulárov s využitím rôznych doplnkov (pluginov), o možnosť realizovať pohľady na rôzne kľúčové informácie o jednotlivých sledovaných úlohách, či využitie prostriedkov skriptovania a pod.