Projektové riadenie

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do skupiny Projektové riadenie.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Projektové řízení Zákazky
Obchodné prípady
Projekty
Aktivity
Reporty segmentácie trhu a aktivít
Časový plán
Roly
Pracovný kalendár

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Projektové konanie zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Projektové riadenie umožňuje sledovanie projektov, ich podrobnú evidenciu, čo sa týka členenia na podprojekty, plánovania ich nákladov a výnosov, sledovania reálu oproti plánu, prípadne zabezpečenie zdrojov (riešiteľov a iných nepersonálnych zdrojov) a ich časové plánovanie. Ide teda o skupinu agend umožňujúcu zadávať a zobrazovať všetko týkajúce sa projektového riadenia, ktoré vám o. i. umožnia:

  • riadiť ľudské zdroje
  • vykazovať reálne odpracované hodiny
  • sledovať výnosy, náklady a zisk, tzn. výslednú rentabilitu
  • zostavovať podľa údajov projektov vyúčtovanie a faktúry (vrátane možnosti platieb v hotovosti)
  • zdieľať informácie, dokumenty a komunikáciu

Všetky agendy dostupné v tejto skupine sú paralelne dostupné aj z iných častí systému. Tu sú vypichnuté znovu do samostatnej skupiny, aby uľahčili prácu užívateľom, ktorí sa chcú v danom momente zaoberať práve len projektovým riadením.

Zákazky, Obchodné prípady a Projekty sú jedným zo základných číselníkov systému ABRA Gen. Je podľa nich možné vykonávať dátové rezy. Viď Členenie dát za zákazky, obch. prípady a projekty. Všetky tieto číselníky pracujú na rovnakom princípe a všetky je možné využiť v rámci projektového riadenia. Typicky na tento účel využijete len jeden z nich.

Roly a Pracovné kalendáre sú potrebné na plánovanie a evidenciu zdrojov na zabezpečenie riadených projektov. K riadenému projektu je ďalej možné pripájať alebo zadávať aktivity, ktoré dávajú informáciu o reálne strávenom čase. Zadané aktivity si je možné prehľadne prehliadať pomocou časových plánov s možnosťou rôznych definícií pohľadov na časový plán (čo a ako sa má zobrazovať). Zobrazený plán je samozrejme možné priamo upravovať, tzn. záznamy plánovaných udalostí (aktivít) priamo v ňom pridávať, opravovať alebo mazať. Ide v podstate o prehľady vyťaženosti zdrojov.