Reporty

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Reporty.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Reporty Reporty
Tlačové zostavy
Definovateľné exporty
Definovateľné B2B exporty

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Všeobecné a Nastavenie zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Táto skupina je určená na obstarávanie tlačových reportov (vrátane vlastných definovaných reportingových skupín) a ďalej na prácu s uloženými tlačovými výstupmi obstaranými z iných častí ABRA Gen.