Reštauračný predaj

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Reštauračný predaj.

1 - Predaj Reštauračná pokladňa
Reštauračná dotyková pokladňa
Účtenky
Pohyby účteniek
Bony
Predaje
Zmeny
Zrkadlá
Tržby
Výdaje z pokladničných miest
Príjmy do pokladničných miest
2 - Uzávierka Uzávierka predaja
Uzávierka bonov
Odvod tržieb
Predajné reporty
3 - Nastavenie Pokladničné miesta
Obsluhujúci
Definícia zrkadiel
Zľavy na pokladni
Sady tlačidiel dotykovej pokladne
Mapy predajných miest
Nastavenie pokladní
Pokladničné DPH indexy
Prevádzky

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložke Reštauračný predaj zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Reštauračný predaj je skupina špeciálnych agend určená na realizáciu predaja s možnosťou obsluhovať viacero otvorených účtov zároveň. Pomocou týchto agend môžete realizovať predaj v reštauráciách a iných gastronomických prevádzkach. Ovládanie je optimalizované tak, aby samotný predaj od zadania predajných položiek, cez tlač objednávkových bonov, až po zadanie platby a tlač účteniek, bol veľmi rýchly a systém bol bez problémov prevádzkovateľný aj vo väčších reštauráciach, baroch, pivniciach a pod. K dispozícii je podpora prevádzky na zmeny. Má úzku nadväznosť na Gastrovýrobu, vzhľadom k tomu, že je schopný generovať podklady pre zostavenie výrobných listov gastrovýroby na predané gastrovýrobky (jedlo, nápoje, ...) v podobe tzv. bonov vznikajúcich pri predaji na reštauračnej pokladni, alebo prípadne predáva zo zásob výrobkov, ktoré vytvorila Gastrovýroba.

Mnohé agendy Reštauračného predaja sú úplne zhodné s agendami Pokladničného predaja. Tieto agendy nebudeme popisovať znovu zvlášť pre reštauračný predaj, ale vždy odkážeme na popis príslušnej agendy v sekcii pokladničného predaja, kde sú popísané naraz pre oba moduly (s prípadným upozornením na zhodu či rozdiel, ak je to potrebné).

Agendy reštauračného predaja je možné rozdeliť do niekoľkých skupiniek podľa toho, na čo slúžia:

Skupina Predaj - Obsahuje základné agendy na realizáciu predaja agendy Reštauračná pokladňa prípadne Reštauračná dotyková pokladňa. Ich dialóg má obsluhujúci zobrazený na obrazovke a používa jeho funkcie na predaj. Ďalej sú tu agendy poskytujúce informácie o jednotlivých predajoch a ďalšie informácie, ktoré s predajom súvisia. V mnohých z nich už nie je možné uskutočňovať žiadne zmeny či niečo nastavovať, slúžia iba na prehliadanie.

Skupina Uzávierka - Obsahuje "uzávierkové" agendy, ktoré vytvárajú prehľady o realizovaných predajoch z hľadiska predaného tovaru a následného zaúčtovania (Uzávierka predaja) a z hľadiska utŕžených peňazí (Odvod tržieb). Používajú sa väčšinou jedenkrát za deň na uzavretie dennej práce. Časová nadväznosť ich vykonania (ktorú skôr) nie je rozhodujúca. Ďalej sem patrí Uzávierka bonov na vytvorenie potrebných väzieb do gastrovýroby.

Skupina Nastavenie - Obsahuje agendy, ktoré sa používajú ako prvé a slúžia na nastavenie a zadanie základných informácií nutných pre samotný predaj. Musíte nimi prejsť pred zahájením samotného predaja a nastaviť v nich typy používaných periférnych zariadení, práva užívateľov, nastavenia pre zaúčtovanie a ďalšie. Znovu sa do týchto agend vraciate len príležitostne, napr. pri nástupe nového pracovníka, výmene bankovej tlačiarne, zadaní novej zľavy a pod. Odporúčaný postup základných nastavení je uvedený v kapitole Ako začať používať skupinu Pokladničný predaj a Ako začať používať agendy skupiny Reštauračný predaj.