Skladové hospodárstvo

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Skladové hospodárstvo.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Doklady Príjemky
Vratky príjemiek
Dodacie listy
Vratky dodacích listov
Prevodky - výdaje
Prevodky - príjmy
Zámeny - výdaje
Zámeny - príjmy
Premeny - výdaje
Premeny - príjmy
Výdaj materiálu do výroby
Príjem hotových výrobkov
Vrátenie materiálu z výroby
Obsahy skladových pozícií
Naskladnenie do pozícií
Vyskladnenie z pozícií
Presun medzi pozíciami
2 - Tovary a výrobky Skladové karty (hlavné)
Čiastkové skladové karty
Skladové pohyby
Šarže/sér. č.
Čiastkové šarže/sér.č.
Pohyby šarží/sér. č.
Pohyby polohovacích dokladov
3 - Inventúra Inventúra
Pozičná inventúra
Inventárne manká
Inventárne prebytky
Hlavné inventárne protokoly
Čiastkové inventárne protokoly
4 - Uzávierka a reporty Uzávierka skladu
Uskutočnené uzávierky skladu
Skladové reporty
5 - Nastavenie Sklady
Skladové typy
Skladové menu
Miesta
Štruktúry kódu šarží a sér.čísel
Sortimentné skupiny
Skladové pozície
Preferencie skladových pozícií
Naskladňovacie a vyskladňovacie miesta
Definícia adries sklad. pozícií
Nastavenie polohovaných skladov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Sklad a Skladové doklady zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

V skupine Doklady je možné zadávať a zobrazovať skladové doklady, ktoré vznikajú priamo tu alebo z iných agend. K dispozícii sú tiež agendy skladových dokladov generovaných z výrobných SW na výdaj/vracanie materiálu do/z výroby a príjem hotových výrobkov. Tu konkrétne z modulov Výroby, Kompletizácie, Gastro výroby, ale môže ísť i o externé výrobné SW. Ďalej sú tu k dispozícii agendy polohovacích dokladov (naskladnenie do pozícií, vyskladnenie z pozícií, presun medzi pozíciami, obsahy skladových pozícii) s nadväznosťou na doklady skladové (výdajové a príjmové) na podporu práce s polohovanými skladmi. Skupiny skladových agend riešia tiež problematiku rezervácií skladových položiek. Prehľady o rezerváciách si je možné obstarávať z modulu Predaj.

V skupine Tovary a výrobky sú agendy umožňujúce zadávať a zobrazovať všetko, čo sa týka skladových kariet, sledovať všetky skladové pohyby a všetko s tým súvisiace. Je si možné definovať rôzne typy tovaru (tovary, výrobky, obaly, makrokarty, ...). K skladovým kartám si je možné definovať náhrady, čo sa využíva predovšetkým vo výrobných agendách. Skupiny skladových agend sú schopné pracovať aj so sériovými číslami a šaržami na skladových kartách. Je podporovaný zľavový systém (zaraďovanie skladového sortimentu do zľav. tabuliek alebo naopak vyraďovanie zo zliav a pod.).

Skupina Inventúra sústreďuje agendy na vykonávanie inventúr na ľubovoľnom sklade. K dispozícii je niekoľko nástrojov na realizáciu inventúr.

Skupina Uzávierka a reporty umožňuje okrem výstupných reportov vykonávať uzávierky skladu. Skladové hospodárstvo podporuje obe metódy oceňovania, tzn. ako skladovú metódu priemerovania, tak aj FIFO. Veľmi podstatnou vecou, ktorú je nevyhnutné spomenúť hneď na začiatku, je spôsob, akým je riešený výpočet skladových cien. Skladové ceny sa nedopočítavajú okamžite pri vzniku skladových dokladov, ale až na žiadosť užívateľa a to za určité obdobie pri uzávierke skladu. V tejto funkcii sa dopočítavajú skladové ceny na doklady za zvolené obdobie podľa nastavenej metódy (FIFO alebo priemerovanie). Len doklady, ktoré majú takto spracované všetky svoje riadky, je možné zaúčtovať.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo podporných číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu viažu.

V prípade jednotlivých agend samozrejme existuje úzka nadväznosť na iné agendy či už z rovnakého alebo aj iných modulov. Aké budú, závisí na tom, ktoré všetky časti systému používate.

Príkladom môže byť schéma demonštrujúca vznik skladových dokladov a skladovú cenu a nadväzností príslušných agend:

Príklad jedného z možných základných procesov v skladovom hospodárstve