Účtovníctvo

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Účtovníctvo.

0 - ABRA BI ABRA BI reporty
1 - Účtovníctvo Účtovné žiadosti
Účtovný denník
Hlavná kniha  
Saldokonto - účtovný denník súvzťažne
Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov
Saldokonto - účtovný denník súvzťažne podľa zákaziek
2 - Ostatné doklady Interné doklady
Ostatné príjmy
Ostatné výdaje
Doklady reverse charge
Vzájomné zápočty
Reporty ostatných dokladov
3 - DPH Prehľad DPH
Uzávierky DPH
4 - Intrastat Reporty INTRASTAT
5 - Kurzové rozdiely Kurzové rozdiely
Daňovo uznateľné nerealizované kurzové rozdiely
Kurzové rozdiely aktívne a pasívne
6 - Uzávierky Uzávierka ostatných dokladov
Účtovná závierka
Uzávierka fakturácie
Blokácie dokladov
7 - Výkazy a reporty Účtovné reporty
Účtovné výkazy
8 - Nastavenie Účtový rozvrh
Počiatky účtov
Účtovné predkontácie
DPH indexy
DPH sadzby
Definícia pre DPH priznanie
Typy plnění - přenesení daňové povinnosti
DPH registrácia v krajinách EÚ
Rozlíšenie typu plnenia (ESL)
Druhy poskytnutých služieb MOSS
Kombinovaná nomenklatúra
Skupiny dodacích podmienok
Povahy transakcií
Druhy dopravy INTRASTAT
Zvláštne pohyby

Skupina Účtovníctvo je skupinou, kde sa zbiehajú dáta z väčšiny ostatných skupín agend. Umožňuje vykonávať všetky účtovné operácie vrátane bohatých tlačových výstupov. Obsahuje účtovný denník časovo alebo súvzťažne, ktorý je cieľovým miestom všetkých účtovných zápisov. Iný pohľad na zápisy v účtovnom denníku poskytuje Hlavná kniha. Zaúčtovanie dokladu do účtovného denníka je možné zdokumentovať pomocou likvidačného listu. Ďalej je k dispozícii agenda tzv. účtovných žiadostí na zhromažďovanie požiadaviek na zaúčtovanie dokladov, ktoré systém nemôže zaúčtovať priamo do denníka, nakoľko nie sú všetky požadované účtovné položky vyplnené, alebo ktoré užívateľ nechce účtovať priamo do denníka (napr. ich chce najskôr nechať skontrolovať účtovníkom).

Skupina Ostatné doklady obsahuje agendy ostatných príjmov, ostatných výdajov a interných dokladov, ktoré sú zdrojovými agendami všetkých dokladov, pre ktoré nie je inde v systéme ABRA Gen samostatná evidencia. Na riešenie zdanenia dokladov vystavených v režime reverse charge slúži agenda Dokladov reverse charge. Agenda Vzájomných zápočtov potom rieši platby dokladov formou vzájomných vyrovnaní.

Skupina DPH zahŕňa agendy pre obstarávanie rôznych DPH reportov, vrátane DPH priznaní a výkazu/hlásenia KV DPH/KH DPH, a to vrát. opravných a dodatočných priznaní. Pre obstaranie DPH priznania a výkazu/hlásenia KV DPH/KH DPH je primárne určená agenda Uzávierky DPH, avšak je možné ich zostavovať i z agendy Prehľad DPH. Agenda uzávierok naviac umožňuje uzavrenie DPH dokladov z hľadiska DPH vrát. zaznamenania podkladov, z ktorých je príslušné priznanie zostavené. To umožňuje zostavovať tu i DPH priznania opravné a dodatočné. Agenda uzávierok teda nahradzuje agendu Prehľad DPH, čo sa týka DPH priznania a výkazu/hlásenia KV DPH/KH DPH. Tlačové zostavy a exporty pre DPH priznanie a KV DPH/KH DPH v agende Prehľad DPH sú dostupné len ako paralelná možnosť, avšak budú udržiavané len po obmedzenú dobu. Ostatné reporty ako ESL hlásenia a iné DPH reporty sa vytvárajú v agende Prehľad DPH. DPH priznanie je možné zostavovať pre rôzne krajiny EÚ, v ktorých je firma daňovým rezidentom.

Skupina INTRASTAT umožňuje obstarávať výkazy INTRASTAT.

Skupina Kurzové rozdiely zahŕňa agendy Kurzových rozdielov a závierkových kurzových rozdielov, ktoré vznikajú pri uzávierkach fakturačných dokladov a ostatných dokladov.

Skupina Uzávierky obsahuje agendy uzávierok. Agenda Uzávierka fakturácie potom uzavrie zvolené rady pre dané obdobie, a pre doklady v cudzích menách, pre ktoré je to potrebné, napočíta kurzové rozdiely, resp. závierkové kurzové rozdiely. Uzávierka ostatných dokladov uskutoční to isté pre Ostatné príjmy a výdaje. Závierka účtovníctva potom slúži na napočítanie počiatočných stavov pre nasledujúce obdobie a obstaranie zodpovedajúcich závierkových výkazov. Doklady, u ktorých už nie je žiaduca zmena, si je možné zablokovať.

Skupina Reporty a výkazy zaisťuje bohatú sadu výstupov a prehľadov pre management firmy aj pre finančný úrad.

Skupina Nastavenie obsahuje množstvo číselníkov, ktoré sa k tomuto modulu tiež viažu. Ide napr. o možnosť definovať účtovný rozvrh a zaviesť si až 10-miestne analytické účty podľa vlastných potrieb, možnosť nastavenia počiatočných stavov účtov a definovať predkontácie, keďže správne nastavené predkontácie môžu veľmi výrazným spôsobom ovplyvniť rýchlosť a komfortnosť práce účtovníkov. Ďalej je tu skupina podporných agend umožňujúca zadávať na dokladoch všetko týkajúce sa DPH. K dispozícii je tiež agenda definícií DPH priznania zabezpečujúca možnosť premietnutia rovnakých DPH indexov do viacerých typov DPH priznania (nutné najmä po zmene legislatívy ohľadne zostavovania DPH priznania, kedy je potom potrebné počas prechodnej doby používať obe priznania, tzn. pre predchádzajúce obdobie použiť ešte starý formulár DPH priznania, ale pre nové obdobie už platí iný a ich spôsob zostavenie sa diametrálne líši). Obsiahnutá je aj skupina podporných agend umožňujúca zadávať na dokladoch údaje pre následné zostavenie hlásenia INTRASTAT.

Do v. 12.05 vrátane tu aj bola k dispozícii agenda "Rady dokladov pre export do ABRA Gold" a agenda "Export úč. žiadostí do ABRA Gold" . Ďalej viď Často kladené otázky - Agendy "Rady dokladov pre export do ABRA Gold" a "Export úč. žiadostí do ABRA Gold" - kde sú?.

V prípade jednotlivých agend samozrejme existuje úzka nadväznosť na iné agendy či už z rovnakého alebo aj iných modulov. Aké budú, závisí na tom, ktoré všetky časti systému používate.

Príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných základných procesov riešených v účtovníctve. Tzn. zaúčtovanie dokladov vznikajúcich v iných častiach systému, práca s platobnými príkazmi a bankovými výpismi atď. V reále to samozrejme môže byť oveľa zložitejšie, do hry môžu vstúpiť napr. spracovanie miezd, schvaľovanie dokladov, rôzne uzávierky a pod.

Príklad procesov demonštrujúci nadväznosť agend:

Príklad jedného z možných základných procesov v účtovníctve