Výroba

V tejto zložke sú k dispozícii agendy, ktoré významovo patria do modulu Výroba.

1 - TPV Kusovníky
Technologické postupy
Inverzný kusovník
Obrázky technologických postupov
2 - Plánovanie a riadenie Požiadavky na výrobu
Výrobné príkazy
Výroba reporty
Dielenský plán
3 - Realizácia Práce na operáciách
Pracovné lístky
Požiadavky na výdaj materiálu
Kooperácie
Dokončené výrobky
Nezhodná výroba
Rozpracovaná výroba
Súhrnné pracovné lístky
Prenosy do miezd
Poznámky k VP
Vyrovnanie nedokončenej výroby
Sprievodca ocenením príjemiek hotových výrobkov
4 - Kapacity Pracovisko a stroje
Pracovníci vo výrobe
Výnimky pracovísk
5 - Nastavenie Tarifné triedy
Etapy technologických postupov
Nezhody
Režijné sadzby
Typy technologických postupov
Parametre radov Požiadaviek na výrobu
Parametre radov Výrobných príkazov

Konkrétny popis jednotlivých agend tohto modulu v dokumentácii nájdete v usporiadaní, ktoré zodpovedá podzložkám Výroba a Výroba-nastavenie zo zložky AbraGen z okna na spúšťanie agend.

Ďalej je vhodné sa pred prvým použitím zoznámiť minimálne s obsahom nasledujúcich kapitol, ktoré sa viažu k problematike tohto modulu:

Agendy modulu výroba v systéme ABRA Gen, sú nástrojom na pohodlné plánovanie, prehľadnú evidenciu a pružné riadenie výrobných procesov. Pri vývoji týchto agend bol kladený veľký dôraz na operatívnosť jednotlivých častí tak, aby bolo možné aplikovať moderné trendy používané v tejto oblasti. Jednotlivé agendy Vám pomôžu sprehľadniť Vaše výrobné procesy a vytvoriť tak podmienky na zvyšovanie produktivity, optimalizovať úzke miesta výrobného procesu a bezproblémovo zaisťovať zdroje pre výrobu. Modul výroby je vhodný pre nasadenie v širokom spektre výrobných firiem a výrobných odborov.

V skupine TPV nájdete agendy, ktoré súvisia s technologickou prípravou výroby. Kľúčovými sú agendy obsahujúce evidencie Kusovníkov a Technologických postupov. Kusovníky je možné priraďovať skladovým kartám výrobkov vedeným v agende Skladové karty. Podporujú vizualizáciu pomocou obrázkov priradených k jednotlivým kusovníkom a operáciám technologického postupu. Tvorba kusovníkov podporuje stromovú štruktúru a použitie náhrad zo skladových kariet. Agenda Inverzný kusovník zobrazuje pre každý výrobok alebo materiál zoznam kusovníkov, do ktorých vstupuje. Technologické postupy umožňujú nielen zostavenie presného popisu pre výrobu jednotlivých súčastí, ale pomocou etáp a povinných operácií tiež zabezpečiť ich správny priebeh.

Skupina Plánovanie a riadenie V agende Požiadaviek na výrobu sa sústreďujú informácie nutné na spustenie výroby. Plánujú sa výrobné kapacity, materiálové a finančné zabezpečenie. Výrobné príkazy umožňujú sledovať priebeh výroby z hľadiska dodržiavania plánovaných termínov, materiálového zabezpečenia, realizácie výdaja materiálu, postupu prác na operáciách. Ku každému výrobnému príkazu je možné evidovať ľubovoľné množstvo poznámok. Poznámky sa súhrnne evidujú v agende Poznámky k VP. Priamo z výrobného príkazu je možné rezervovať materiál a vystavovať výdajky materiálu. Agenda Dielenský plán zobrazuje podrobný pohľad na operácie technologického postupu, ktoré prevádza na tzv. dielenské úkony. Slúži tiež ako podklad pre Kapacitné plánovanie.

Skupina Realizácia zastrešuje agendy súvisiace s priebehom výroby. Agenda Práce na operáciách slúži na on-line záznam vykonávaných operácií výrobného príkazu. Táto agenda plne podporuje vkladanie dát snímaním čiarových kódov. Přehledně mapuje historii výroby a neshodné výroby. Celú evidenciu je možné viesť pre jednotlivé sériové čísla alebo šarže výrobkov. Agenda Rozpracovaná výroba následne poskytuje podrobný prehľad o práve vykonávaných operáciách. Na základe záznamov z Práce na operáciách vznikajú Pracovné lístky s výkonmi jednotlivých pracovníkov a skutočnými časmi operácií. Je ich možné obstarávať i ručne a pomocou agendy Súhrnné pracovné lístky zúčtovávať ako nábeh nedokončenej výroby. Z pracovných lístkov je možné pomocou agendy Prenosy do miezd prenášať údaje o uskutočnených výkonoch ako podklady pre výpočet miezd. Výdajky materiálu je možné vytvárať i z agendy Požiadavky na výdaj materiálu, ktorá slúži na súhrnné zobrazenie existujúcich požiadaviek na materiál v prehľadnej podobe. Výdajky sú zapisované do agendy Výdaj materiálu do výroby skupiny Sklad.

Do v. 14.51 vrátane bola k dispozícii agenda Sprievodca pre výdaj materiálu, ktorá tiež slúžila na vytváranie výdejok materiálu. Tá bola od v. 14.53 zrušená a vytváranie VMV bolo presunuté priamo do agendy Výdaj materiálu do výroby.

Pri vykonávaní koncovej operácie výrobného postupu automaticky vznikajú podklady pre vytvorenie príjemky hotových výrobkov. Tá sa vytvára v agende Dokončené výrobky. Vytvorené príjemky sú zapisované do agendy Príjem hotových výrobkov skupiny Skladové hospodárstvo.

Z výrobných príkazov je tiež možné spustiť Kooperácie, ktoré sú plánované. Tak aj operácie, ktoré sa mali pôvodne realizovať vlastnými výkonmi. Agenda umožňuje sledovať množstvové plnenie kooperácie a jej finančné náklady. Produkuje účtovné zápisy, ktoré je možné párovať na obstarávacie doklady a účtovať ako nábeh nedokončenej výroby.

V agendě Neshodná výroba se evidují práce servisního charakteru, které byly na výrobcích prováděny v rámci výroby. Zápisy sú súčasťou sledovanej histórie výrobku, ktorú je možné využiť napr. pri evidencii a vykonávaní záručného a pozáručného servisu.

V skupine Kapacity sú agendy na zadanie Pracovníkov vo výrobe (ľudských zdrojov) a evidenciu využiteľných Pracovísk a strojov a ich kapacít. Z normovaných kapacít evidovaných pre každé pracovisko a zadaných výnimiek z týchto kapacít v agende Výnimky pracovísk sa čerpá pre výpočty v kapacitnom plánovaní.

V skupine Nastavenie nájdete rôzne ďalšie číselníkové a definičné agendy, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť výrobných agend.

Systém podporuje veľmi variabilné nastavenie spôsobu výpočtu ceny výrobku a hodnoty nedokončenej výroby. Je tak schopný vykonať účtovanie o výrobe v najpresnejšej možnej miere. Voliteľne je možné vypnúť výpočet niektorých zložiek kalkulácie a zjednodušiť tak účtovné prípady. Cenu hotových výrobkov je možné vypočítať presne na základe vstupov (materiál, kooperácie, pracovné lístky, réžie) alebo zadaním pevnej ceny, prípadne kombináciou. Pre každý rad výrobných príkazov je možné nastaviť rôzne parametre.

V prípade jednotlivých agend samozrejme existuje úzka nadväznosť na iné agendy či už z rovnakého alebo aj iných modulov. Aké budú, závisí na tom, ktoré všetky časti systému používate.

Príkladom môže byť schéma demonštrujúca jeden z možných základných procesov výroby. Tzn. vystavenie požiadaviek na výrobu podľa rôznych vstupov z iných častí systému, ako sú napr. objednávky vydané, požiadavky z SCM, ďalej kalkulácie pre potreby ponukového konania, vlastný proces výroby podľa vybraných požiadaviek až po príjem hotových výrobkov do skladov. V reále to samozrejme môže byť oveľa zložitejšie, do hry môžu vstúpiť napr. kapacitné plánovanie, schvaľovanie dokladov, sledovanie nedokončenej a pod.

Príklad procesov demonštrujúci nadväznosť agend:

Príklad jedného z možných základných procesov výroby