Príprava multiverzie na prevádzku po novej inštalácii resp. po update

Ako bolo povedané v kap. Typy inštalácií - single, sieť, multiverzia, multiverzia je v systéme realizovaná tak, že každá firma je vedená v inej databáze. Tzn., že je potrebné mať nadefinovaný zodpovedajúci počet spojení na databázu (connections).

Ďalej bolo v kap. Inštalácia programu povedané, že sprievodca novou inštaláciou vytvorí iba jedno spojenie na databázu, to buď podľa údajov defaultne daných výrobcom (typicky do adresára, v ktorom je program inštalovaný), pričom databáza daného mena a na danom mieste sa vytvorí pri prvom spustení programu a prihlásením sa do daného spojenia. Z toho plynie, že po inštalácii a prvom spustení programu ihneď z inštalácie je založená iba jedna databáza pre jednu firmu a to aj v prípade, že ste si systém už v priebehu inštalácie aktivovali multiverzným aktivačným kľúčom.

Aby ste mohli program používať ako multiverziu, musíte spraviť niekoľko krokov:

 • Aktivovať program na multiverziu, pokiaľ doteraz takto zaktivovaný nebol - Tzn. zadať zodpovedajúce aktivačné údaje jednou z možností. Ďalej viď Ako je možné systém zaktivovať.
 • Založiť si zodpovedajúci počet spojení na databázy jednou z nasledujúcich možností.

  Počet založených spojení by nemal prekročiť počet zodpovedajúci vašej zakúpenej licencii.

  Možnosti vytvorenia nového spojenia na databázu

  Ďalšie spojenia na databáze na vedenie ďalších firiem založíte:

  • pomocou agendy Vytvorenie novej firmy
  • pomocou nástroja DbAdmin.exe. To môžete vykonať dvoma spôsobmi:
   • Rovno pred prvým spustením programu po inštalácii - Tzn., že po vykonaní inštalácie nezačiarknete v poslednom kroku sprievodcu inštaláciou voľbu Spustiť program a sprievodcu ukončíte. Spustíte nástroj DbAdmin.exe a založíte si zodpovedajúci počet spojení na databázy. Potom systém ABRA Gen znovu spustíte. Keďže pôjde o prvé spustenie po inštalácii a založení ďalších spojení na databázy, vytvorí sa najskôr zodpovedajúci počet databáz tak, ako máte v DbAdmin nadefinované.
   • Neskôr až po prvom spustení programu po inštalácii - Tzn., že ste program už prvýkrát spustili ešte skôr, ako ste si definovali ďalšie spojenia na databázy (tzn. po vykonaní inštalácie ste začiarkli v poslednom kroku sprievodcu inštaláciou voľbu Spustiť program alebo ju nezačiarkli a sprievodcu ukončili, ale program ste spustili iným spôsobom). V tom prípade máte vytvorenú jednu databázu na vedenie jednej firmy a musíte postupovať nasledovne: Program ukončíte, spustíte nástroj DbAdmin.exe a založíte si ďalšie spojenia na databázy a potom systém ABRA Gen znovu spustíte. Keďže pôjde o prvé spustenie po založení nových spojení na databázy, vytvorí sa najskôr zodpovedajúci počet databáz tak, ako máte v DbAdmin nadefinované.


Po založení zodpovedajúcich databáz v rámci prvého spustenia systému systém zobrazí dialóg na Výber spojenia na databázu, kde vyberiete spojenie na databázu firmy, s ktorou chcete práve pracovať.

Pokiaľ nejde o update, ale o novú inštaláciu, mali by ste pre jednotlivé novo založené firmy v prvej fáze najprv vykonať nastavenia nevyhnutné na bezchybný chod systému !!! Postup je rovnaký ako v prípade jednofiremnej verzie. Toto môžete vykonať:

Potom už môžete s multiverziou normálne pracovať.

Uvedený postup je platný pre inštaláciu systémov ABRA Gen na Windows. Pri inštalácii na Linux, resp. pri inštalácii môžu vzniknúť drobné odchýlky v postupe. Tieto inštalácie však bývajú vykonávané servisnými konzultantmi servisnej siete výrobcu, ktorí vám systém pripraví podľa požiadaviek.

O mene firmy z vybraného spojenia, v ktorej dátach aktuálne pracujete, vás program vizuálne informuje zobrazením mena spracovávanej firmy v lište nadpisu hlavného okna aplikácie, príp. v stavovom riadku hlavného okna aplikácie.

Jednotlivé spojenia si môžete farebne odlíšiť. Viď Často kladené otázky, otázka Farebné rozlíšenie v prípade prevádzky viacerých spojení či viacerých systémov ABRA Gen.