Náhľad pred tlačou (tlačové okno)

Náhľad tlače je špeciálna agenda vyvolaná na zobrazenie tlačového výstupu podľa zvolenej tlačové zostavy z číselníka tlačových zostáv. Môže byť vyvolaný:

 • automaticky programom - po vyvolaní tlače s náhľadom. V tomto prípade sa po zavretí náhľadu vracia priamo do agendy, odkiaľ bola funkcia tlače vyvolaná.
 • ručne užívateľom funkciou zo záložky Detail číselníka tlačových zostáv - v tomto prípade sa po zavretí náhľadu vracia do záložky Detail číselníka tlačových zostáv. Využijete napr. ak definujete vlastnú tlačovú zostavu a priebežne potrebujete kontrolovať, že vaša definícia tlačí, čo ste si predstavovali.

V náhľade tlače sa zobrazuje vždy jedna celá stránka tlačového výstupu. Posúvať sa po nej môžete:

 • myšou uchopením posuvníkov v pravom, resp. dolnom okraji okna
 • kolieskom myši, pokiaľ vaša myš koliesko podporuje
 • kurzorovými klávesmi a klávesmi Home,End,PgUp,PgDn,Ctrl+PgUp,Ctrl+PgDn - kurzorové šípky hore a dole sú ekvivalentné vertikálnemu posuvníku, šípky vpravo a vľavo horizontálnemu posuvníku. Popis Home, End, PgUp, PgDn, Ctrl+PgUp, Ctrl+PgD viď funkcie v okne tlač. náhľadu a ich klávesové skratky.

  Či sú posuvníky v náhľade k dispozícii (a teda aj funguje posun príslušnými kurzorovými šípkami), závisí tiež od zvolenej veľkosti zobrazenia, viď ďalej.

Funkcie v okne tlačového náhľadu

Po otvorení náhľadu tlače sa vyvolá panel nástrojov pre Náhľad.

Panel nástrojov, pomocou ktorého sa dajú vyvolávať funkcie okna Náhľadu

Pohybovať sa v paneli nástrojov môžete:

 • po jednotlivých tlačidlách (ikonách) pomocou myši. Tlačidlo, na ktorom aktuálne stojíte kurzorom, je zvýraznené.

Zmena pozície panela nástrojov v tlačovom náhľade:

 • V tejto časti programu je umiestnenie panela pevné a nie je možné ho meniť

Spustiť funkciu z panela nástrojov môžete:

 • kliknutím myšou na príslušné tlačidlo (ikonku) na paneli nástrojov:

Ako konkrétne budú jednotlivé prvky vyzerať, závisí od verzie systému a od nastavenia vzhľadu.

Názov Ikona Kl.skr. Popis
Zavrieť Esc

Zavrie náhľad a zároveň preruší tlač, pokiaľ ešte nebola dokončená.

Z náhľadu je tiež možné odísť stlačením klávesu Esc alebo zatvorením agendy Náhľad tlače resp. agendy Tlačové zostavy.

Celá stránka Ctrl +1
(viď Pozn.)
Zmení veľkosť zobrazenia. V náhľade zobrazí celú stránku tak, ako sa potom vytlačí.
Plná šírka Ctrl +2

Zmení veľkosť zobrazenia. V náhľade veľkosť zobrazenia upraví tak, aby bolo vidieť celú šírku stránky. V okne sa potom môžete posúvať, viď vyššie.

Správa rovnako ako voľba zobraziť optimálne, ale prihliada sa len k šírke. Výška sa zmenšuje proporcionálne, v prípade, že je väčšia, sú zobrazené scrollbary.

 

Zobraziť 100% Ctrl +3 Zmení veľkosť zobrazenia. V náhľade veľkosť zobrazenia upraví tak, že vidíte 100% výslednej stránky, teda ako keby 1:1. V okne sa potom môžete posúvať, viď vyššie.

Prvá stránka

Predchádzajúca stránka

Ďalšia stránka

Posledná stránka

Home

Ctrl +PgUp

Ctrl +PgUp

End

Tlačidlá a klávesové skratky na pohyb po stránkach náhľadu. Pomocou tlačidiel navigátora alebo klávesových skratiek sa môžete posúvať v zobrazení na dalšie alebo predošlé stránky, preskočiť odkiaľkoľvek na prvú alebo na poslednú stránku.

Príslušné tlačidlá navigátora alebo Home/End spôsobia posun na prvú/poslednú stránku. Príslušné tlačidlá navigátora alebo Ctrl+PgU/Ctrl+PgDn spôsobia posun na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku.

Pri pohybe po stránkach náhľadu sa v spodnej časti okna zobrazuje číslo aktuálnej stránky a celkový počet stránok.

Konkrétna stránka Alt +P Zadaním čísla stránky a potvrdením klávesom Enter prejdete priamo na konkrétnu stránku tohto čísla v tlačovom náhľade.

Predchádzajúca stránka/viditeľná oblasť

Ďalšia stránka/viditeľná oblasť

PgUp

PgDn

Klávesové skratky na pohyb po stránkach resp. zobrazených častiach náhľadu. PgUp/PgDn spôsobí posun v rámci stránky (pokiaľ je vidieť iba výrez) na predchádzajúcu/nasledovnú viditeľnú časť. Pokiaľ už je zobrazený začiatok/koniec danej stránky, ich ďalšie stlačenie spôsobí posun na predchádzajúcu/nasledovnú stránku.

Pokiaľ je zvolené zobrazenie celej stránky naraz, PgUp/PgDn spôsobí rovno posun po celých stránkach (teda rovnako ako Ctrl+PgUp/Ctrl+PgDn).

Tlač Ctrl+P Tlač na tlačiareň. Jedna z možností, ako vyvolať tlač na tlačiareň, popis viď Vecný obsah - Tlač s náhľadom a Tlač bez náhľadu rovno na tlačiareň.
Tlač do súboru Ctrl+S Tlač do súboru zvoleného formátu, napr. PDF, HTM, XLS, XLSX a pod. Jedna z možností, ako vyvolať uloženie tlačového výstupu do súboru, popis viď Vecný obsah - Tlač do súboru zvoleného formátu.
Poslať dáta e-mailom Ctrl+E

Odoslanie tlače e-mailom v podobe prílohy správy vo zvolenom formáte, napr. PDF, HTM, XLS, XLSX a pod. Jedna z možností, ako vyvolať odoslanie tlačového výstupu e-mailom, popis viď Vecný obsah - Odoslanie e-mailom v zvolenom formáte.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností:

 • E-mailom - V tomto prípade sa otvorí príslušný východiskový e-mailový klient, ak máte nejakého k dispozícii, s týmto pripojeným súborom ako prílohou. Tu sa použije štandardne SimpleMAPI rozhranie alebo OLE rozhranie Outlooku, závisí od nastavenia parametra UseOutLookWithOLE v Nexus.cfg, resp. od toho, aký je váš východiskový klient pre SimpleMAPI. Viac viď Využitie MAPI.

  V prípade SimpleMAPI rozhrania v kombinácii s Outlookom však dochádza k problémom, kedy Outlook použije formát odoslaného e-mailu RTF, aj keď má nastavené, aby tak nečinil, čo vedie k problémom s čitateľnosťou príloh u adresátov e-mailu. Preto je k dispozícii spomenutý parameter, ktorým je možné zaistiť, že sa SimpleMAPI rozhranie nepoužije. Viac viď Využitie MAPI.

 • Agendou Odoslané e-maily - V tomto prípade sa na tvorbu a odoslanie e-mailu využije agenda Odoslané e-maily rovnakým spôsobom, ako keby sa nový e-mail tvoril priamo v nej. Vytvorený e-mail v nej potom bude evidovaný.

V závislosti od hodnoty firemného parametra Poradie pre určenie e-mailu pri odoslaní dokladov môže funkcia priamo predvyplniť konkrétnu e-mailovú adresu firmy, prevádzkarne resp. osoby z údajov tlačeného záznamu alebo vyvolať Dialógové okno Kontakty podľa obmedzenia na interaktívne vyhľadanie a výber e-mailovej adresy podľa zadaných obmedzení, pričom do neho predvyplní firmu, prevádzkareň resp. osobu z údajov tlačeného záznamu (ak sú zadané).

Kontrolný metafile    

Pri uložení do súboru vo formátoch HTML, RTF a PDF sa vytvorí zároveň kontrolný súbor vo formáte EMF (enhanced metafile), do ktorého sa uloží tlač presne tak, ako keby bol zobrazený v náhľade. Je teda možné lepšie porovnávať prípadné rozdiely.

Poznámka: Klávesové skratky na prepnutie zobrazenia Ctrl+1 (až Ctrl+3) nezamieňajte s Ctrl+F1 (až Ctrl+F3). Niekedy sa môžu vyskytnúť ťažkosti pri použití numerickej klávesnice, preto odporúčame použiť skôr číslice zo znakovej klávesnice.